Služba za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu u Danilovgadu

U Osnovnom sudu Danilovgradu je dana 01.01.2012. godine počela sa radom Služba za besplatnu pravnu pomoć.
 
Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju fizička lica koja prema svom imovnom stanju nijesu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.
 
Ministarstvo pravde Crne Gore je, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Vlada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, realizovalo projekat sa ciljem da se uspostavi djelotvoran, efikasan i održiv sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori. Putem stvaranja takvog sistema, Crna Gora će omogućiti pristup pravdi onima koji do sada nijesu bili u mogućnosti da sebi priušte pravnu pomoć i tako ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.
 
Služba za besplatnu pravnu pomoć se nalazi na I spratu suda, kancelarija broj 4.

Rad sa strankama:

Svakog radnog dana 8-13.30 časova

Lice ovlašćeno za besplatnu pravnu pomoć:

Ivan Bulatović, savjetnik

telefon:
+38220811305, lok. 106
+38267283950

elektronska pošta:

ivan.bulatovic@sudstvo.me