O SUDU

ISTORIJAT
Nakon perioda postojanja kapetanskih sudova, Zakonom o ustrojstvu sudova u Knjaževini Crnoj Gori od 1910. godine utvrđena je nadležnost Danilo-gradskog oblasnog suda, čija je nadležnost obuhvatala kapetanije Vražegrmsku, Pavkovićku, Petrušinsku, Martinićku, Brajovićku, Spušku, Pipersku, Lješkopoljsku i Varoš Danilov-grad. Zakonom o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca od 24. septembra 1928. godine određeno je da za Srez Danilovgradski bude konstituisan Danilovgradski sreski sud sa sjedištem u Danilovgradu, nadležan da sudi u prvom stepenu u građanskim parnicama, trgovačkim i mjeničnim stvarima, vanparničnim izvršnim predmetima, kao i krivičnim predmetima, prema naređenjima u zakonu koji se tiču tih predmeta. Nadležnost suda je bilo i vođenje zemljišnih knjiga i odlučivanjie o zamljišno-knjižnim sporovima koji ne spadaju u nadležnost Okružnog suda. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, a shodno Zakonu o uređenju narodnih sudova od 26. avgusta 1945. godine, u Danilovgradu je postojao Danilovgradski sreski sud. Sud pod istim nazivom je nastavio da postoji i stupanjem na snagu Zakona o sudovima od 05. jula 1954. godine. Shodno Osnovnom zakonu o sudovima opšte nadležnosti od 06. februara 1965. godine u Danilovgradu je konstituisan Opštinski sud u Danilovgradu, koji je pod tim nazivom nastavio da radi i nakon donošenja Zakona o redovnim sudovima SRCG od 30. juna 1975. godine. Zakonom o redovnim sudovima 1990. godine naziv suda je izmijenjen u Osnovni sud u Danilovgradu pod kojim nazivom postoji do danas.
 
NADLEŽNOST
U nasležnost osnovnog suda, shodno čl. 16 Zakona o sudovima (Sl.list RCG 5/02 i 49/04 i Sl. list CG br. 22/08), određeno je da osnovni sud sudi u prvom stepenu za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda, kao i za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda. Sud sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, o molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao. U građanskim predmetima sud u prvom stepenu sudi u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, lično-pravnih, autorskih i drugih odnosa, izuzev u onim koji su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda. U sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja. Takođe, sudi u prvom stepenu u radno-pravnim predmetima i to u sporovima iz radnog odnosa, o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavca i sindikata. O primjeni propisa o štrajku, te o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima. Rješava u prvom stepenu vanparnične predmete, rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan Privredni sud. Uz to, vrši poslove pravne pomoći, kao i u ostalim predmetima u kojima nije određena nadležnost nekog drugog suda.
SUDIJE – ORGANIZACIJA

Prema Zakonu o sudovima (Sl. list RCG br. 5/02 i 49/04 i Sl. list CG br. 22/08), za sudiju osnovnog suda može biti birano lice koje je državljanin Crne Gore, koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, koje je diplomirani pravnik, koji je položio pravosudni ispit i koje ima 5 godina radnog iskustva.
Osnovni sud u Danilovgradu sada ima četiri sudije, koje sude u predmetima iz nadležnosti suda, saglasno Godišnjem rasporedu poslova, dok u u krivičnim stvarima odlučuje u vijeću od tri sudije kada odlučuje o žalbama protiv rješenja sudije za istragu i drugih rješenja kad je to određeno zakonom, donosi odluke u prvom stepenu van glavnog pretresa, sprovodi postupak i donosi presudu po zahtjevu kojim se traži izvršenje krivične presude stranog suda, shodno čl. 24 st. 7 Zakonika o krivičnom postupku.
SUDSKA ADMINISTRACIJA
Poslove sudske administracije vrši Služba za poslove sudske uprave ustanovljena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu  (Su  br. 408/08 od 16.12. 2008.  godine).
JAVNOST RADA
Dostupnost javnosti rada suda, odnosno upoznavanje javnosti sa odlukama, postupcima, pravnim stavovima, inicijativama, predlozima i svim drugim pitanjima iz rada suda, je osnovni princip rada suda. To je način kontrole rada suda i način sticanja povjerenja građana i ukupne javnosti u zakonit rad suda.

SARADNjA SUDA
Sud ima stalnu saradnju sa Ministarstvom pravde, a sa Upravom za kadrove saradnju u edukaciji državnih službenika koji rade na poslovima odlučivanja o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica.