Saopštenje

20. 09. 2018.


CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br.I-1 Su. 76/2018
Dana, 19.09.2018. godine
 
            Predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom Dabetić Zorica, u skladu sa Izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova u sudu od 18.09.2019. godine, a na osnovu čl.30. i čl.31 st.2 tač.1 Zakona o sudovima i čl.7. i čl. 63. st.2 Sudskog poslovnika, donosi
 
O D L U K U
 
            Predmeti koji su bili u radu kod sudije Jovana Stankovića, a prema spisku koji se nalazi u prilogu ove odluke, biće dodijeljeni novoizabranoj sudiji Tanji Vidić, u skladu sa odredbom čl. 63 st.2 Sudskog poslovnika.
 
Obustavlja se dodjela novih predmeta poslovne oznake “P” sudijama  koji postupaju u parničnim predmetima, i to: Dragišić Dijani, Marić Olji i Marojević Andriji, a koji predmeti će biti dodijeljeni u rad sudiji Tanji Vidić, radi ujednačavanja sa radnim opterećenjem ostalih sudija.
 
            Administrator sistema će u Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove Odluke, uskladiti izmjene koje su istom predviđene.
 
            Ova odluka stupa na snagu dana 19.09.2018. godine, a primjenjuje se počev od dana 20.09.2018. godine.
 
 
 
 
 
                                                                                                           PREDSJEDNICA SUDA
 
                                                                                                                   Dabetić Zorica
 
 
 

Saopštenje

01. 06. 2018.

Reagovanje povodom teksta objavljenog u DNEVNIM NOVINAMA "DAN"  od 01.06.2018. godine
 
        Povodom teksta objavljenog u broju 6950 dana 01.06.2018. godine, na strani 11 Dnevnih novina "Dan", pod naslovom "Traži 500.000 jer je zamijenjena u porodilištu" u cilju potpunog i pravilnog obavještavanja javnosti u pogledu navoda iznijetih u tekstu, portparol Osnovnog suda u Herceg Novom izdaje slijedeće saopštenje:                                                          "U dnevnim novinama "Dan" u broju 6950 dana 01.06.2018. godine, na strani 11, objavljena je netačna informacija da je predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom, Zorica Dabetić, potvrdila juče tim dnevnim novinama da predmet, koji je pred ovim sudom formiran još 2015. godine, zbog zamjene beba u porodilištu bolnice u Kotoru, još uvijek nije raspoređen na suđenje, ali da to će biti urađeno u skorije vrijeme.                                                       Naime, tačna informacija je: da je predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom Zorica Dabetić, dana 31.05.2018. godine, telefonskim putem kontaktirana od strane novinara dnevnih novina "Dan", Šakotić Zdravka, kome je tom prilikom saopštila da je pred ovim sudom od 2015. godine u toku postupak povodom predmetnog događaja, u kome postupa sudija pojedinac. Takođe je istom saopšteno da je po zakonskim odredbama u tom postupku isključena javnost, te da ne može dati više informacija o predmetnom postupku.                               Iz objavljenog teksta, nasuprot prednjem, dalo se zaključiti da u predmetnom postupku pred ovim sudom od 2015. godine nije postupano i da isti nije ni dodijeljen u rad sudiji, što ne odgovara istini, jer je u predmetu postupano ažurno i u zakonskim rokovima. Ovim putem koristimo priliku da podsjetimo javnost da su shodno Zakonu o medijima, mediji i novinari dužni da objektivno i tačno izvještavaju o sudskim postupcima, te da se objavljivanjem netačnih informacija, šteti potpunom i pravilnom obavještavanju javnosti." 

                                                      PORTPAROL OSNOVNOG SUDA U HERCEG NOVOM                                                                                                   Dubljević Bojan

Saopštenje za javnost

23. 10. 2017.

Povodom prijedloga Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, sudija za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom, rješenjem Kri.br. 120/17 od 19.10.2017. godine, odredila je pritvor osumnjičenima Roganović Šćepanu, Pantović Goranu i Aleksić Iliji, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili produženo krivično djelo zelenaštvo iz čl.252 st.3 u vezi st.1 u vezi sa čl.49 st.1 u vezi sa 23 .st.2 KZ CG, po pritvorskom osnovu iz čl. 448 st. 1 tač. 3 ZKP-a, odnosno zbog opasnosti da će osumnjičeni ukoliko bi se našli na slobodi, ometati postupak uticanjem na svjedoke, koji pritvor će shodno čl.448 st. 2 ZKP-a trajati onoliko koliko je potrebno da se sprovedu dokazne radnje – saslušanje svjedoka, a najduže do 30 dana. Vijeće ovog suda je rješenjem Kv.91/17 od 20.10.2017. godine, odbilo kao neosnovanu žalbu branioca osumnjičenih Pantović Gorana i Aleksić Ilije, advokata Srđana Lješkovića iz Podgorice.
 
PORTPAROL SUDA
BOJAN DUBLJEVIĆ

PREDMET PRVOBORAC

Zbog ranijeg interesovanja javnosti za predmet ovog suda P.642/16-12, koji je vođen po tužbi Čabarkapa Gorana i dr. protiv tuženog "Novi Prvoborac" AD Herceg Novi, u cilju objektivnog informisanja obaviještavamo javnost da je presuda ovog suda P.br.642/16-12, kojom pomenuti predmet okončan na način što je djelimično usvojen tužbeni zahtjev tužilaca, postao pravosnažan u stavu I II III i VI izreke, tako što je potvrđen presudom Vuišeg Suda u Podgorici Gž.br.1372/17-12 od 19.05.2017. godine u navedenim stavovima.

Odluka

CRNA GORA
Osnovni sud u Herceg Novom
Posl.br.III-2 Su 37/2017
 
            Na osnovu čl.35 i čl.38 st.3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list.CG.br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14 i 16/16), dana 20.02.2017. godine donosim sledeću
 
 
O D L U K U
o pokretanju postupka za zasnivanje radnog odnosa
 
 
            UTVRĐENA JE potreba za pokretanje postupka zasnivanja radnog odnosa za popunu radnog mjesta:
 
samostalnog/e referenta/kinje zapisničara/ke-operatera/ke - na neodređeno vrijeme.
 
            Interni oglas unutar državnog organa po ovoj Odluci sprovešće Uprava za kadrove, uz koordinaciju sa kontakt osobom Osnovnog suda u Herceg Novom.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
    U Osnovnom sudu u Herceg Novom ukazala se potreba da se u skladu sa procesom rada, a shodno Pravnilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom posl.br. I-1 Su.17/13 od 01.04.2013. godine, te čl.35, čl.38 st.3 i čl.48 st.1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, pokrene postupak za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za jednog izvršioca za radno mjesto samostalnog/e referenta/kinje zapisničara/ke-operatera/ke.
Naime, radno mjesto samostalnog/e referenta/kinje zapisničara/ke-operatera/ke sistematizovano je u čl.7 pod red. br. 8-19 (na strani 5) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom.
            Kako je planirano zapošljavanje jednog državnog/e službenika/ce na neodređeno vrijeme Kadrovskim planom ovoga suda za 2017.godinu I-1 Su.br.1/2017 od 15.01.2017. godine, sa ciljem da se objezbjedi efikasno vršenje poslova, ažuran i kontinuiran proces rada u ovom organu, potrebno je pokrenuti postupak za popunu navedenog radnog mjesta, iz kog razloga je odlučeno kao u dispozitivu.
 
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Dana, 20.02.2017. godine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                                 Dabetić Zorica