Obrazac


Kontakt informacije

Suzana Raković, savjetnica u Osnovnom sudu
Tel: +382-31-324-111
Fax: +382-31-323-347
E-mail: admin.oshn@sudstvo.me

Besplatna pravna pomoć Osnovni sud u Herceg Novom

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva obezbjeđivanje potrebnih sredstava za potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova., kao i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka.Krug korisnika besplatne pravne pomoći određuje se, po pravilu, prema imovnom stanju podnosioca zahtjeva za odobravanje besplatne pravni pomoći. Imovno stanje se utvrđuje na osnovu prihoda i imovine podnosioca zahtjeva i prihoda i imovine članova njegove porodice.
 
Pravo na besplatnu pravnu pomoć može ostvariti: crnogorski državljanin; lice bez državljanstva (apatrid) koje zakonito boravi u Crnoj Gori i lice koje traži azil u Crnoj Gori; stranac sa stalim nastanjenjem ili odobrenim privremenim boravkom i drugo lice koje zakonito boravi u Crnoj Gori i drugo lice u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom. Pomenuta lica imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć ako su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice ili nekog drugog prava iz socijalne zaštite; dijete bez roditeljskog staranja; lice sa posebnim potrebama; žrtva krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i trgovina ljudima ili lice slabog imovnog stanja. Lice slabog imovnog stanja je lice koje nema imovinu, a njegov mjeseči prihod i ukupan mjesečni prihod članova porodice ne prelazi 30% prosječne zarade u Crnoj Gori za jednog člana i po 15%prosječne zarade za svakog narednog člana. Takođe, precizno je određeno šta se sva smatra imovinom u smislu ovog predloga. Besplatnu pravnu pomoć mogu ostvariti i lica čiji prihodi neprelaze dvostuki iznos navedenih mjesečnih prihoda kad to zahtijevaju razlozi pravičnosti navedeni u zakonu.
 
 
OBLICI BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
 
Besplatna pravna pomoć obuhvata pravno savjetovanje, sastavljanje pismena, zastupanje u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Pravno savjetovanje obuhvata pružanje pravnog obavještenja i pravnog savjeta. Pravno obavještenje je opšte obavještenje o propisanim pravima i obavezama iz određene pravne oblasti, postupku ostvarivanja prava i obavezi pokušaja vansudskog rješavanja spora. Pravo na pravno obavještenje u istom predmetu može se ostvariti samo jednom. Pravni savjet je detaljno obavještenje o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari. Sastavljanje pismena podrazumijeva sastavljanje tužbe ili drugog akta kojim se pokreće postupak, žalbe, ustavne žalbe ili akta kojim se inicira postupak zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava. Zastupanje podrazumijeva preduzimanje procesnih radnji pred sudom, Državnim tužilaštvom, Ustavnim sudom i u postupku za vansudsko rješavanje sporova.
 
NADLEŽNI ORGAN ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
 
Organ nadležan za odobravanje besplatne pravne osnovni sud tj. predsjednik suda ili sudija koga on ovlasti na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište. Stručne i administrativne poslove u postupku odobravanja besplatne pravne pomoći vrši služba ili referat za besplatnu pravnu pomoć. Služba za besplatnu pravnu pomoć se obrazuje u osnovnom sudu u kojem funkciju vrši deset ili više sudija, a referat za besplatnu pravnu pomoć u osnovnom sudu u kojem funkciju vrši manje od deset sudija.
 
 
POSTUPAK ODOBRAVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
 
Predviđeno je da se zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi na propisanom obrascu. Podaci o pravima na nepokretnostima, hartijama od vrijednosti i poreskim obavezama podnosioca zahtjeva i članova njegove porodice utvrđuju se po službenoj dužnosti. Besplatna pravna pomoć se po pravilu odobrava posebno za svaki predmet u vezi kojeg je podnesen zahtjev. Nadležni osnovni sud može odobriti besplatnu pravnu pomoć za više predmeta ako su međusobno povezani usljed istog stvarnog stanja ili ako rješavanje spora zavisi od rješavanja više predmeta. Takođe je predviđeno da ako podnosilac zahtjeva u zahtjevu ne navede konkretni oblik besplatne pravne pomoći, odluku o obliku besplatne pravne pomoći nadležni sud donosi po sopstvenoj procjeni. Ova odluka je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. Podnosiocu zahtjeva kome je odobrena besplatna pravna pomoć izdaje se uputnica. Uputnica, između ostalog, sadrži: oblik odobrene besplatne pravne pomoći, ime advokata koji je određen, kratak opis pravne stvari za koju je odobrena besplatna pravna pomoć i iznos troškova koje je potrebno isplatiti.
 
 
 
Služba za besplatnu pravnu pomoć se nalazi na I spratu Osnovnog Suda u Herceg Novom, kancelarija broj 11.


Rad sa strankama:

Ponedjeljak i srijeda
08,30 – 10,30 časova

Kontakt telefon:
031 324 111 (lokal 111)