Odluka

CRNA GORA
Osnovni sud u Herceg Novom
Posl.br.III-2 Su 37/2017
 
            Na osnovu čl.35 i čl.38 st.3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list.CG.br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14 i 16/16), dana 20.02.2017. godine donosim sledeću
 
 
O D L U K U
o pokretanju postupka za zasnivanje radnog odnosa
 
 
            UTVRĐENA JE potreba za pokretanje postupka zasnivanja radnog odnosa za popunu radnog mjesta:
 
samostalnog/e referenta/kinje zapisničara/ke-operatera/ke - na neodređeno vrijeme.
 
            Interni oglas unutar državnog organa po ovoj Odluci sprovešće Uprava za kadrove, uz koordinaciju sa kontakt osobom Osnovnog suda u Herceg Novom.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
    U Osnovnom sudu u Herceg Novom ukazala se potreba da se u skladu sa procesom rada, a shodno Pravnilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom posl.br. I-1 Su.17/13 od 01.04.2013. godine, te čl.35, čl.38 st.3 i čl.48 st.1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, pokrene postupak za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za jednog izvršioca za radno mjesto samostalnog/e referenta/kinje zapisničara/ke-operatera/ke.
Naime, radno mjesto samostalnog/e referenta/kinje zapisničara/ke-operatera/ke sistematizovano je u čl.7 pod red. br. 8-19 (na strani 5) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom.
            Kako je planirano zapošljavanje jednog državnog/e službenika/ce na neodređeno vrijeme Kadrovskim planom ovoga suda za 2017.godinu I-1 Su.br.1/2017 od 15.01.2017. godine, sa ciljem da se objezbjedi efikasno vršenje poslova, ažuran i kontinuiran proces rada u ovom organu, potrebno je pokrenuti postupak za popunu navedenog radnog mjesta, iz kog razloga je odlučeno kao u dispozitivu.
 
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Dana, 20.02.2017. godine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                                 Dabetić Zorica