ODLUKA

01. 07. 2019.

 
CRNA GORA
Osnovni sud u Herceg Novom
Posl. br. I-1 Su.40/2019
Dana, 01.07.2019.godine.
 
 
Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom Ivan Perović, u skladu sa izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova u sudu od 18.09.2019.g., na osnovu čl.30 i čl.31 st.2 tač.1 Zakona o sudovima i čl.7 i čl.64 Sudskog poslovnika, donosi
 
 
O D  L U K U
 
1.Predmeti koji su bili u radu kod predhodnog predsjednika suda –Dabetić Zorice na dan prestanka funkcije iste, i to predmeti pravne pomoći ( Pom) i predmeti priznanja strane sudske odluke (Pso) a prema spisku koji je u prilogu ove odluke, biće dodjeljeni u radu sudijama Petrović Olji i Dragišić Dijani.
 
2.Vanparnični predmeti (R) koji su bili u radu kod predhodnog predsjednika suda –Dabetić Zorice na dan prestanka funkcije iste, biće dodjeljeni u rad sudiji Dragišić Dijani.
 
3.Od ukupnog broja krivičnih predmeta (K) kojima su na dan 01.07.2019.g. bili zaduženi sudije Andrija Marojević i Vesna Gazdić, po 50% predmeta dodjeljuje se u rad Predsjedniku suda-sudiji Ivanu Peroviću, pri čemu će sudije Andrija Marojević i Vesna Gazdić same odrediti koje će predmete preuzeti Predsjednik suda.
 
4.Krivični predmeti (K) koji su bili u radu kod predhodnog predsjednika suda –Dabetić Zorice na dan prestanka funkcije iste, biće dodjeljeni u rad Predsjedniku suda-sudiji Ivanu Peroviću.
 
5.Radi ravnomjerne opterećenosti, sudije Andrija Marojević, Olja Petrović i Tanja Vidić predaće u rad sudiji Vesni Gazdić po 20 parničnih (P) predmeta, pri čemu će se raditi o predmetima u kojima nijesu zakazana ročišta, a ukoliko takve predmete ne posjeduju onda će predati u rad predmete u kojim je postupak u ranoj fazi.
 
6.Obustavlja se dodjela novih predmeta poslovne oznake (P) sudijama koji postupaju u parničnim predmetima i to: Petrović Olji, Dragišić Dijani, Vidić Tanji i Marojević Andriji pri čemu će ti predmeti biti dodijeljeni u rad sudiji Vesni Gazdić radi ujednačavanja sa radnim opterećenjem ostalih sudija.
 
Administrator sistema će u Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove odluke uskladiti izmjene koje su njome predviđene.
 
Ova odluka stupa na snagu dana 01.07. 2019.g. od kada se ima i primjenjivati.
 
 
 
 
                                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                    Ivan Perović                
 
 
 
Dna:
-svim sudijama,
-upravitelju sudske pisarnice
-krivičnoj i parničnoj pisarnici
-na oglasu tablu suda
-WEB sajtu suda
-administratoru prisa
-u Su,