Saopštenje

20. 09. 2018.


CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br.I-1 Su. 76/2018
Dana, 19.09.2018. godine
 
            Predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom Dabetić Zorica, u skladu sa Izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova u sudu od 18.09.2019. godine, a na osnovu čl.30. i čl.31 st.2 tač.1 Zakona o sudovima i čl.7. i čl. 63. st.2 Sudskog poslovnika, donosi
 
O D L U K U
 
            Predmeti koji su bili u radu kod sudije Jovana Stankovića, a prema spisku koji se nalazi u prilogu ove odluke, biće dodijeljeni novoizabranoj sudiji Tanji Vidić, u skladu sa odredbom čl. 63 st.2 Sudskog poslovnika.
 
Obustavlja se dodjela novih predmeta poslovne oznake “P” sudijama  koji postupaju u parničnim predmetima, i to: Dragišić Dijani, Marić Olji i Marojević Andriji, a koji predmeti će biti dodijeljeni u rad sudiji Tanji Vidić, radi ujednačavanja sa radnim opterećenjem ostalih sudija.
 
            Administrator sistema će u Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove Odluke, uskladiti izmjene koje su istom predviđene.
 
            Ova odluka stupa na snagu dana 19.09.2018. godine, a primjenjuje se počev od dana 20.09.2018. godine.
 
 
 
 
 
                                                                                                           PREDSJEDNICA SUDA
 
                                                                                                                   Dabetić Zorica