Saopštenje za javnost

10. 12. 2013.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br. I -19 Su 3/13
Dana,10.12.2013. godine
 
            Povodom teksta  "Karača na doboš" objavljenog u dnevnim novinama "Dan" 08.12.2013. godine, kao i na internet stranici Radio Jadran (www.radiojadran.com) 09.12.2013.godine,  a radi tačnog i pravilnog informisanja javnosti Osnovni sud u Herceg Novom daje sljedeće obavještenje:
            Rješenjem Osnovnog suda u Herceg Novom I.br. 232/10 od 22.11.2010. godine, usvojen je prijedlog izvršnog povjerioca S.M. iz Herceg Novog, protiv izvršnog dužnika Košarkaški klub "Primorje" Herceg Novi, a radi izvršenja pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Herceg Novom P.br. 186/2010 od 30.09.2010. godine.Ovim rješenjem određeno je izvršenje zabranom-blokadom i prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika na račun izvršnog povjerioca.
            Pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Herceg Novom P.br. 186/10 od 30.09.2010. godine, koja presuda je donijeta zbog propuštanja Košarkaškog kluba "Primorje", obavezan je tuženi Košarkaški klub "Primorje" iz Herceg Novog da tužiocu S.M. isplati iznos od 4.500,00 eura.
            Izvršni povjerilac S.M. iz Herceg Novog je dana 29.06.2012. godine, podnio prijedlog za promjenu sredstava izvršenja i uz prijedlog dostavio ovjeren List nepokretnosti br. 228 KO Herceg Novi od 27.06.2012. godine, izdat od Uprave za nekretnine PJ Herceg Novi br. 109-956-1-4273/2012 u kojem je na parceli 281/2, koja je u naravi neplodno zemljište, površine 616 m2, kao vlasnik upisan Košarkaški klub "Primorje" Herceg Novi u svojini 1/1. Izvršni povjerilac je prijedlogom za promjenu sredstava izvršenja, tražio da se njegovo potraživanje koje je konstatovano pravosnažnom i izvršnom presudom naplati prinudnim putem procjenom i prodajom označenih nepokretnosti.
            Sud je na osnovu ovakvog prijedloga donio rješenje I.br. 136/12 od 11.07.2012. godine, kojim je odredio izvršenje procjenom i prodajom naprijed navedene nepokretnosti. Glavni dug izvršnog dužnika iznosi 4.500,oo eura, ali u isti ne spadaju i troškovi izvršnog postupka koji su znatni.
            U daljem toku postupka, sud nije mogao u više navrata što preko pošte, to i preko ličnog dostavljanja, dostaviti ovo rješenje o izvršenju izvršnom dužniku Košarkaškom klubu "Primorje", iz čega jasno proizilazi da je isti izbjegavao prijem ovog rješenja o izvršenju. Takođe  i sama izvršna isprava presuda Osnovnog suda u Herceg Novom P.br. 186/2010 od 30.09.2010. godine, donijeta je zbog propuštanja Košarkaškog kluba "Primorje" iz čega jasno proizilazi da su isti i u parničnom postupku, a i u postupku izvršenja u potpunosti pasivni.
            Kako predmetno rješenje o izvršenju Osnovnog suda u Herceg Novom, a nakon njegovog donošenja u vremenskom periodu od osam mjeseci nije moglo biti uručeno izvršnom dužniku Košarkaškom klubu "Primorje", to je sud saglasno čl. 45 Zakona o izvršenju i obezbeđenju dostavljanje tog rješenja izvršio putem javnog objavljivanja i to u medijima 13. i 14.03.2013. godine i u Službenom listu Crne Gore br. 15 od 22.03.2013. godine.
            Nakon ovoga, sud je pristupio utvrđivanju vrijednosti predmetne nepokretnosti putem vještačenja, kada je utvrđena vrijednost nepokretnosti i istovremeno je utvrđeno da je predmetna nepokretnost promijenila vlasnika i da je sadašnji vlasnik iste Opština Herceg Novi.
            Rješenje o izvršenju Osnovnog suda u Herceg Novom I.br. 136/12 od 11.07.2012. godine, saglasno odredbi čl. 158 st. 1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, odmah po donošenju dostavljeno je Upravi za nekretnine PJ Herceg Novi radi upisa postupka izvršenja u javnu knjigu, što je Uprava za nekretnine PJ Herceg Novi i učinila i rješenje o izvršenju upisala u javnu knjigu sa datumom provođenja 27.07.2012. godine, dok je izvršni dužnik Košarkaški klub "Primorje" Herceg Novi još bio u svojini nepokretnosti. Na taj način izvršni povjerilac je upisom rješenja o izvršenju u katastar nepokretnosti stekao pravo zaloge i pravo prvenstva naplate.
            Istina je da je Opština Herceg Novi postala vlasnik predmetne nepokretnosti, onog trenutka kada je upisana u katatstar nepokretnosti kao vlasnik, a to je 28.02.2013. godine, znači skoro osam mjeseci nakon upisa rješenja o izvršenju u katastar nepokretnosti.
            Saglasno čl. 158 st. 2 Zakona o izvršenju i obezbeđenju u ovoj konkretnoj situaciji izvršni povjerilac je stekao pravo da svoje potraživanje namiri iz nepokretnosti i u slučaju kada treće lice, a nakon upisa rješenja o izvršenju u katastar nepokretnosti, stekne na istoj nepokretnosti pravo svojine. Znači da u konkretnoj situaciji ne postoje smetnje da se prodajom nepokretnosti izvršni povjerilac namiri. Ovo nije jedinstven slučaj, već se ovakvi slučajevi dešavaju u sudskoj praksi i isti ne predstavlja presedan, pa su neistiniti navodi da ne može doći do prodaje predmetne nepokretnosti.
            Radi obezbeđenja pravilnog i zakonitog postupka i iz razloga pravičnosti, a kako se dostavljanjem izvršnom dužniku Košarkaškom klubu "Primorje" iz Herceg Novog, nije moglo izvršiti, sud je ovom izvršnom dužniku postavio privremenog zastupnika rješenjem I.br. 136/12 od 18.09.2013. godine, kako bi isti zastupao sve ineterese, parva i obaveze izvršnog dužnika.
            Istina je da je za dan 09.12.2013. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Osnovnog suda u Herceg Novom bila zakazana prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti, pa ovom prilikom ističemo da na toj prvoj prodaji nije bilo prijavljenih i zainteresovanih kupaca.
            O tome da li će se određena nepokretnost, a radi namirenja duga, prodati ili ne  odlučivaće samo sud u zakonitom postupku uz poštovanje svih načela postupka izvršenja.
            U svakom slučaju, sud izražava duboku solidarnost sa građanima Herceg Novog u naporima da ne dođe do prodaje košarkaškog igrališta, kao doista jednog mjesta od društvenog, istorijskog i sportskog značaja, pa i na način da se grad – lokalna uprava  i građani organizuju tako što će sakupiti novac za namirenje izvršnog povjerioca .Ističemo da ukoliko ne dođe do izmirenja dugovanja na neki od navedenih načina, neizbježno je da će se dug jedino moći namiriti prodajom nepokretnosti.
            U konačnom, izvršni postupak do sad je sproveden u skladu sa zakonom, te sve što je objavljeno u tekstovima, a u suprotnosti je sa ovim obaveštenjem, sud odbacuje u potpunosti, nalazeći da se radi o neistinitom i  neprofesionalnom obavještavanju javnosti.
 
                                                            Portparol Osnovnog suda u Herceg Novom
                                                                                       Olja Marić