Saopštenje za javnost

18. 05. 2015.

U parničnom predmetu P. br.415/14-12 u pravnoj stvari tužilaca Cerović Vukomana i drugih, protiv tuženog AD „ Novi Prvoborac“ Herceg Novi, koji postupak je pred ovim sudom vođen radi isplate, dana 15.05.2015.godine, zaključena je glavna rasprava.
Napominjemo da su sva ročišta u ovoj pravnoj stvari zakazana i održana u skladu sa odredbama ZPP-a, te da će presuda biti donijeta u Zakonom propisanom roku.