Saopštenje za javnost

30. 11. 2015.

Povodom teksta pod naslovom „Švercer nas prevario za 100.000 eura“ objavljenog u dnevnom listu „Dan“ dana 29.11.2015.godine, u cilju potpunog obavještavanja javnosti u pogledu navoda iznijetih u tekstu Služba za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Herceg Novom izdaje slijedeće saopštenje:
U parničnom predmetu  ovog suda posl.br. P.572/11 vođenog po tužbi  G.R iz Herceg Novog protiv  S.P iz Herceg Novog,Erste Banke i G.B iz Herceg Novog radi utvrđenja ništavosti duga postupajući sudija je dana 05.06.2013.godine donio presudu kojim se odbija tužbeni zahtjev kao neosnovan.Tužilja G.R je preko punomoćnika blagovremena izjavila žalbu,te je predmet upućen na Viši sud u Podgorici radi odlučivanja po navedenoj žalbi.Dok se predmet nalazio na Višem sudu u Podgorici,parnične stranke su dana 26.12.2013.godine postigle sudsko poravnanje, obzirom da je članom 322 stav 1 Zakona o parničnom postupku predviđeno da stranke mogu zaključiti poravnanje o predmetu spora u toku cijelog postupka,dok je članom 324 stav 1 istog zakona predviđeno da se sudsko poravnanje,po pravilu zaključuje pred sudom prvog stepena.O navedenoj činjenici ovaj sud je shodno članu 324 stav 2 Zakona o parničnom postupku blagovremeno obavjestio Viši sud u Podgorici,koji je postupajući po navedenom obavještenju,primjenom člana 324 stav 4 Zakona o parničnom postupku svojim rješenjem Gž.br.4573/13 od 13.01.2014.godine ukinuo navedenu presudu,obzirom da je u predmetu zaključeno sudsko poravnanje.
Iz naprijed navedenih razloga,očigledno je da nisu tačni navodi izrečeni u tekstu da je u predmetu donesena „presuda koja nije zasnovana na istini“, obzirom da je sama tužilja G.R, prije nego što je Viši sud u Podgorici odlučio po njenoj žalbi sa tuženima, zaključila sudsko poravnanje.
Takođe,obavještavamo javnost da su presudom ovog suda posl.br.K.183/11 od 25.05.2012.godine u krivičnom predmetu vođenom po optužbi oštećenog kao tužioca G.B,okrivljeni G.D i S.P oslobođeni od optužbe da su počinili krivična djela prevara iz člana 244 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore i neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti iz člana 245 stav 1 i 2 Krivičnog Zakonika Crne Gore.Navedena presuda je potvrđena presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br.1314/12 od 21.02.2013.godine.
 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU OSNOVNOG SUDA U