Saopštenje za javnost

22. 12. 2015.

Povodom teksta objavljenog u listu „Dnevne novine“ dana 21.12.2015.godine,u cilju potpunog obavještavanja javnosti u pogledu navoda iznijetih u tekstu od strane Šćekić Ljiljane iz Bara Služba za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Herceg Novom izdaje slijedeće saopštenje:
„Presudom Osnovnog suda u Herceg Novom P.736/12 od 09.10.2015.godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužilje Šćekić Ljiljane iz Bara prema tuženom dr. Barjaktarović Vukašinu iz Herceg Novog,te je tužilja obavezana da tuženom na ime troškova postupka isplati iznos od 2.550,00 eura, sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.
Na navedenu presudu,dana 02.11.2015.godine žalbu je blagovremeno izjavio punomoćnik tužilje,te se spisi predmeta trenutno nalaze na Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja po predmetnoj žalbi.
Navedene navode iznijete od strane Šćekić Ljiljane u „Dnevnim novinama“,a koji se odnose na rad Osnovnog suda u Herceg Novom i zaposlenih u njemu odbacujemo kao netačne i maliciozne,te isključivo usmjerene u cilju uticaja na javnost i vršenje pritiska na  drugostepeni sud prilikom odlučivanja po predmetnoj žalbi.“
 
SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU OSNOVNOG SUDA U HERCEG NOVOM