Saopštenje za javnost

Povodom tekstova objavljenih u sredstvima javnog informisanja povodom parničnog postupka koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnim brojem P.br.642/16-12, po tužbi tužilaca Cerović Vukomana i drugih, a koje zastupa punomoćnik Jovan Pejović, advokat iz Herceg Novog protiv tuženog AD "Novi Prvoborac" koga zastupa punomoćnik Goran Rodić, advokat iz Podgorice, radi isplate naisplaćenih zarada, u cilju potpunog i istinitog informisanja javnosti, Osnovni sud u Herceg Novom izdaje sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
            "U parničnom postupku koji se vodi pred ovim sudom pod posl.br.P.br.642/16-12, postupa sudija Dragišić Dijana od 14.08.2014. godine. Postupajuća sudija je od zaduženja navedenog predmeta u istom blagovremeno postupala, te zakazivala ročišta i donosila odluke u rokovima predviđenim Zakonom o parničnom postupku, iako se u konkretnom slučaju radi o parničnom predmetu sa velikim brojem tužilaca i o predmetu izuzetno obimne dokazne građe.
            Za istaći je da je Viši sud u Podgorici, nakon ukidanja prvostepene presude, vratio predmet ovom sudu na ponovno suđenje dana 27.06.2016.godine, od kog dana je shodno Zakonu o parničnom postupku, sudija bila dužna da zakaže ročište glavne rasprave u roku od 30 dana od dana prijema drugostepenog rješenja. Naime, postupajuća sudija je tri dana nakon prijema predmeta, odnosno dana 30.06.2016. godine, zakazala ročište glavne rasprave za dan 01.09.2016. godine, a ističemo da se radilo o periodu godišnjih odmora, kada je i sudeća sudija koristila godišnji odmor. Takođe je u periodu od dana zakazivanja do zakazanog ročišta, sudeća sudija donijela rješenje kojim je određeno dopunsko vještačenje kako bi vještak po istom postupio u roku od 15 dana i kako bi dopunski nalaz dostavio sudu prije 01.09.2016. godine, kada je bilo zakazano ročište glavne rasprave.
Osim navedenog, nijedno ročište u postupku nije odloženo  bez znanja punomoćnika tužilaca, o čemu je javnost pogrešno informisana uslijed neprovjeravanja istinitosti informacije dobijene od strane jednog od tužilaca. Naime, u spisima predmeta postoji dostavnica kao dokaz o uručenju advokatu Jovanu Pejoviću rješenja ovog suda od 26.08.2016. godine, kojim je odloženo ročište koje je bilo zakazano za dan 01.09.2016. godine, za dan 27.09.2016. godine, iz razloga procesne ekonomije, obzirom da za održavanje istog nisu bile ispunjene procesne pretpostavke, a shodno čl.315 Zakona o parničnom postupku. Navedeno rješenje o odlaganju ročišta, advokat Jovan Pejović je primio dana 30.08.2016. godine, dakle prije zakazanog termina ročišta.
            U pogledu navoda da postupajuća sudija opstruira i odugovlači postupak određivanjem novog vještačenja, podsjećamo javnost da shodno članu 9 Zakona o parničnom postupku, sud po svom uvjerenju na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, odlučuje koje će činjenice uzeti kao dokazane. Iz navedenog, smatramo da pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja od strane sudije, koja postupa po slobodnom sudijskom uvjerenju, nikako ne može predstavljati opstrukciju niti odugovlačenje postupka.
            Za napomenuti je da je u predmetnom parničnom postupku, postupajuća sudija donijela rješenje dana 26.09.2016. godine kojim je na predlog tužilaca određena privremena mjera radi obezbjeđenja njihovog novčanog potraživanja, te je tuženom zabranjeno otuđenje, opterećenje ili bilo kakvo raspolaganje nepokretnostima bliže opisanim u izreci tog rješenja, za koju mjeru je određeno da će trajati do pravosnažnog okončanja predmetnog parničnog postupka.
            Navedeno saopštenje dato je iz razloga što smatramo da je javnost u konkretnom slučaju bila pogrešno informisana uslijed neprovjeravanja istinitosti informacija kod ovog suda i pored činjenice da je ovaj sud predvidio i obezbijedio komunikacione mehanizme sa medijima upravo radi potpune i tačne informisanosti javnosti ."
 
 
 
PORTPAROL OSNOVNOG SUDA U HERCEG NOVOM
Bojan Dubljević