Nadležnost suda

Nadležnost
 
Osnovni sud je nadležan:
 
1) U krivičnim predmetima da:

               a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda;
               b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;
               c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;

 
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
 
                a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih odnosa, izuzev u onim koji su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;
               b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora na informaciju sadržanu u sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja;
 

3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:
 
                 a) iz radnog odnosa;
                b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata;
                 c) o primjeni propisa o štrajku;
                 d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;
 

4) U ostalim pravnim stvarima da:
 
                 a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
                 b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
                 c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan privredni sud;
                 d) vrši poslove pravne pomoći.
                Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.
                 Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.