Vodič za pristup informacijama

 

10.02.2016.

VODIČ za pristup informacijama u posjedu Osnovnog suda u Kolašinu
C R N A   G O R A
OSNOVNI SUD U KOLAŠINU
Su.br. 34/16
V O D I Č
      ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU

        OSNOVNOG SUDA  U KOLAŠINU
                              
 
          Pravo na pristup informacijama u posjedu Osnovnog suda ostvaruje se na način  i po postupku propisanim  Zakonom o slobodnom pristupu informacijama  ("Sl.list CG", br.44/2012). 
          Svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija.
 
          Vrste informacija u posjedu suda
 
           Upisnici za krivične predmete:
           - istražne radnje- Kri
          - razne krivične predmete - Kr
          - krivične predmete - K
          - krivične predmete maloljetnika - Km
          - krivičnog vijeća van glavnog pretresa - Kv
          - izdavanje uvjerenja o ne/vodjenju  krivičnog postupka - Ku
          - izvršenje krivičnih sankcija - Iks
          Upisnici za gradjanske predmete :
          - parnični predmeti - P
          - sporovi male vrijednosti - Mal
          - platni nalozi - Pl
          - predmeti izvršenja - I
         
           - predmeti ostavine - O
          - složeni vanparnični predmeti - Rs
          - razni gradjanski predmeti - R
          - ovjere - Ov I
          - ovjere - Ov  II
          - ovjere - Ov- in
           -  Pom- zamolnice
 
          Upisnici sudske uprave:
          -  V-Su- razno
          -   I-2-Su- raspored poslova
          -   I-16-Su- redovni izvještaji o radu
          -   IV-3-Su- izuzeća
          -   IV-2-Su- kontrolni zahtjevi
          -   IV-1-Su- pritužbe
          -   III-5-Su- godišnji odmor
           -    I-8-Su- sistematizacija radnih mjesta
 
          Normativni akti:
          - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
          - Godišnji raspored poslova,
          - Program rješavanja zaostalih predmeta.
 
          Podaci o zaposlenima:
          - radne knjižice,
          - uvjerenje o stručnoj spremi i stručnoj sposobnosti,
          - rješenje o zasnivanju radnog odnosa,
           rješenje o rasporedjivanju,
          - rješenje o naknadama i drugim primanjima,
          - rješenje o godišnjem odmoru,
          - rješenje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.
           
            PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Informacija i pristup informacijama
 
 
Informacija je dokument ili dio dokumenta u pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj, elektronskoj ili drugoj formi, uključujući njihove kopije, bez obzira na sadržinu, izvor ( autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije.Jednim zahtjevom može se tražiti pristup više informacija.
Pristup informacijama obuhvata pravo traženja i primanja informacija, bez obzira na svrhu i podatke koji su u njima sadržani.
 
Pristup informacijama na zahtjev
 
Sud je dužan da fizičkom i pravnom licu koje traži pristup informaciji (podnosilac zahtjeva) omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predvidjenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama CG, kada sud može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije.
Pristup informaciji ograničiće se ukoliko bi objelodanjivanje informacije značajno ugrozilo interes iz člana 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odnosno ukoliko postoji mogućnost da bi objelodanjivanje informacije izazvalo štetne posledice po interes koji je od većeg značaja od interesa javnosti da zna tu informaciju, osim ako postoji preovladjujući javni interes propisan članom 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama CG.           
              
POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Pokretanje postupka
 
Postupak za pristup informaciji pokreće se na pisani ili usmeni zahtjev lica koje traži pristup informaciji.
Jednim zahtjevom može se tražiti pristup više informacija.
Pisani zahtjev za pristup informaciji podnosi se ovom sudu neposredno, putem pošte ili elektronskim putem (fax - om na broj 020-865-163).
Usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se sudu neposredno na zapisnik, a sud je dužan da taj zahtjev primi bez odlaganja.
Sud će podnosiocu zahtjeva izdati  ili dostaviti  odgovarajući dokaz da je primio zahtjev za pristup informaciji.
Zahtjev za pristup informacijama mora biti potpun i razumljiv i da bi se po njemu postupilo treba da sadrži: podatke o traženoj informaciji; način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv ili adresa pravnog lica) odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
Podnosilac zahtjeva može navesti i  druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji.
         
 
Način pristupa informaciji
 
         
          Podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere način na koji želi da ostvari pristup traženoj informaciji.
         
          Pristup informaciji koja je u posjedu Osnovnog suda može se ostvariti:
         

  1. Neposrednim uvidom  u orginal ili kopiju informacije u prostorijama suda;
  2. Prepisivanjem  ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama suda;
  3. Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane suda, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem ( član 21.Zakona o slobodnom pristupu informacijama CG).
 
Način pristupa javnim registrima i javnim evidencijama
         
          Pristup javnom registru i javnoj evidenciji omogućava se neposredno na osnovu pisanog ili usmenog zahtjeva, bez donošenja rješenja, uvidom u iste u prostoriji suda.
          Sud će podnosiocu zahtjeva omogućiti uvid u javni registar i javnu evidenciju, u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva, i o tome sačiniti službenu zabilješku.
Način pristupa informacijama licima sa invaliditetom
 
          Licu sa invaliditetom omogućava se pristup informaciji na način i u obliku koji odgovara njegovoj mogućnosti i potrebama.
 
Pristup javno objavljenoj informaciji
 
          Sud nije dužan da omogući elektronskim putem pristup informaciji koju posjeduje, ako je ona javno objavljena u Crnoj Gori ili dostupna na internet stranici suda.
          Sud će u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva, u pisanoj formi, obavijestiti podnosioca zahtjeva o tome gdje je i kada tražena informacija javno objavljena.
 
 
 
 
 
Rješavanje  po  zahtjevu za pristup informaciji i pravna zaštita
         
          Sud o zahtjevu za pristup informaciji rješava po pravilima opšteg upravnog postupka, bez sprovodjenja usmene rasprave, ako Zakonom o slobodnom pristupu informacijama CG nije drugčije odredjeno.
          Sud će zaključkom odbaciti zahtjev za pristup informaciji ako podnosilac zahtjeva ne postupi u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama CG.
          Ukoliko pristup informaciji zahtjeva ili podrazumjeva sačinjavanje nove informacije, ili je podnosiocu zahtjeva bio omogućen pristup istoj informaciji u toku prethodnih šest mjeseci, kao i ukoliko postoji razlog iz člana 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama za ograničavanje pristupa traženoj informaciji, sud će odbiti zahtjev za pristup informacijama.
          O zahtjevu za pristup informaciji, osim u slučaju iz člana 22.Zakona o slobodnom pristupu informacijama CG, sud odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija.
          Ako se pristup informaciji traži radi zaštite života ili slobode lica, sud će donijeti rješenje i dostaviti ga podnosiocu zahtjeva u roku od 48 časova od časa podnošenja zahtjeva.
Rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje se način i rok pristupa informaciji i troškovi postupka.
Sud  je dužan da detaljno obrazloži akt kojim odbija zahtjev i da navede razloge zbog kojih se ne dozvoljava pristup traženoj informaciji.
Sud je dužan da izvrši rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji  u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja  podnosiocu zahtjeva, odnosno u roku od 5 dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem odredjeni.
 
                                  Troškovi postupka
 
 
          Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.
          Podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za  pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove  suda radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.
          Troškovi postupka pristupa informaciji plaćaju se prije omogućavanja pristupa informaciji.
           Troškovi postupka plaćaju se  u korist budžeta Republike Crne Gore , na račun br. 907-0000000083001-19.
          Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz da je uplatio troškove postupka u utvrdjenom iznosu, sud mu neće omogućiti pristup traženoj informaciji.
          Kada je podnosilac zahtjeva lice sa invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe, sud  snosi troškove postupka za pristup informaciji.
 
Rješavanje po žalbi
 
          Protiv rješenja ovog suda kojim je odlučeno o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice  može  izjaviti žalbu preko ovog suda, nezavisnom nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama Podgorica, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa rješenja.
          Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjeve za pristup informaciji koja sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor.
 
          Žalba na rješenje kojim se dozvoljava  pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja.
 
Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama
 
               - Jašović Kosara , savjetnik Osnovnog suda u Kolašinu,
                 kancelarija broj 7, telefon: 020/865-820
 
                - Đerković Milanka, upravitelj pisarnice  Osnovnog suda u Kolašinu.
 
 
     OBJAVLJIVANJE VODIČA
 
 
          Nakon potpisivanja ovaj vodič će biti objavljen na internet stranici Osnovnog suda u Kolašinu.
 

 
                                           OSNOVNI SUD U KOLAŠINU
                                                   Dana, 10.02.2016.god.
 
 
 
                                                                                                     PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                          Arsen Popović s. r.