O osnovnom sudu

NADLEŽNOST
 
Osnovni sud u Kotoru osnovan je Zakonom o sudovima (Sl.list RCG br. 5/02, 49/04, 22/08 i 39/11). Sud je nadležan za teritoriju opština Kotor, Budva i Tivat. Sjedište suda je u Kotoru.
 
Osnovni sud je nadležan:
 
1) U krivičnim predmetima da:
 
a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda;
b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;
c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;
 
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
 
a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih odnosa, izuzev u onim kojim su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;
b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja;
 
3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:
 
a) iz radnog odnosa;
b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata;
c) o primjeni propisa o štrajku;
d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;
 
4) U ostalim pravnim stvarima da:
 
a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan privredni sud;
d) vrši poslove pravne pomoći.
 
Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.
 
Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.
 
U drugom stepenu Viši sud u Podgorici odlučuje o žalbama na odluke Osnovnog suda u Kotoru.
 
 
SUDIJE-ORGANIZACIJA
 
Prema zakonu o sudovima (Sl.list RCG br. 5/02, 49/04, 22/08 i 39/11) za sudiju Osnovnog suda može biti birano lice koje je državljanin Crne Gore, ima opštu zdrastvenu i poslovnu sposobnost, koje je diplomirani pravnik, koji je položio pravosudni ispit i ima 5 godina radnog iskustva na poslovima pravne struke.
 
Osnovni sud u Kotoru ima predsjednika i 13 sudija. Sudije su rasporedjene u dva sudska odjeljenja i to: krivično odjeljenje u kojem je rasporedjeno troje sudija, gradjansko odjeljenje u kojem je rasporedjeno sedam sudija, ima sudiju za istragu, izvršnog i  vanparničnog sudiju.
 
SUDSKA ADMINISTRACIJA
 
Poslove sudske administracije prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kotoru obavljaju: služba za poslove sudske uprave, sudska pisarnica (krivična, parnična, vanparnična i izvršna) sa prijemnom kancelarijom i kancelarijom za ekspediciju pošte, zatim računovodstvo, arhiva, te dostavna služba.
 
Za obavljanje poslova sudske administracije sistematizovano je ukupno 20 službeničkih i namješteničkih mjesta sa 56 izvršilaca, shodno gore citiranom Pravilniku.
 
Sudskom administracijom rukovodi Sekretar suda.
 
 
JAVNOST RADA
 
Dostupnost javnosti rada Suda, odnosno upoznavanje javnosti sa odlukama, postupcima, pravnim stavovima, inicijativama, predlozima i svim drugim pitanjima iz rada Suda, je osnovni princip rada Suda. To je način kontrole rada Suda i način sticanja povjerenja gradjana i ukupne javnosti u zakonit rad Suda.
 
SARADNJA SUDA
 
Osnovni sud u Kotoru ima stalnu saradnju sa Ministarstvom pravde kao i sa Upravom za kadrove u edukaciji državnih službenika. Eksperti USAID-Checckija inovirali su sistem upravljanja predmetima i rad sudskih pisarnica.