Akti sudaIZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2017.G.

KADROVSKI PLAN OSNOVNOG SUDA U KOTORU ZA 2018.G.

PLAN RADA ZA 2018.G.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA RADA ZA 2017.G. SA PREPORUKAMA O NAČINU RADA ZA 2018.G.