Bibliografija

Knjige (15) :

1. "Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 kzrcg", 1997. g., "OBOD" Cetinje;

2. "Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala", 2000. g., "OBOD" Cetinje;


3. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, (koautor), "OBOD" Cetinje, 2004. godine, ID 6960656;

4. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2005. godine, ISBN 86 -7420 – 015 - X .

5. Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika Crne Gore, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86-7420-027-3.

6. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86–7420–030-3.

7. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, „Obod“ a.d., Cetinje, 2007.g. (koautor), ID 11258128.

8. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Obod, Cetinje, 2007.g., (koautor), ISBN 978–86–7420– 039–1.

9. Komentar Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Obod, Cetinje, 2008.g., (koautor), ISBN 978–86– 420-050-6.

10. Krivično pravo Crne Gore, „Obod“ a. d. Cetinje, 2009.g., (koautor), ISBN 978-86-7420-055-1.

 11. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2010, ISBN 978-9940-26-002-6, COBISS. CG-ID 16178192.

 12. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2010, ISBN 978-9940-26-001-9, COBISS. CG-Id 16164624.

13. Međunarodno krivično pravo, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-0, COBISS. CG-ID 18131216.

14. Krivično pravo Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-7, COBISS. CG-ID 18410512.

15. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore – četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat 2015, ISBN 978-9940-26-009-5, COBISS.CG-ID 28902928.

Radovi objavljeni u domaćim časopisima (16):

1. Osnovni uzroci ugrožavanja javnog saobraćaja na području Kotora, Budve, Tivta i Herceg Novog za period 1985-1995, "Pravni zbornik", izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, br. 1-2/1999-2000, ISSN 0350 – 6630;

 2. Objektivni uslovi inkriminacije kod krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 stav 1 KZ RCG,  izdavač , "JUS FORUM" br. 1-2/2000, časopis Udruženja za pravnu informatiku Crne Gore;

3. Obilježja krivičnog djela bludne radnje i praksa sudova, "PRO info", časopis za primjenu propisa, Beograd, br. 2/2002, ISSN 1450-9679;

4. Oblici krivičnog djela protivprirodnog bluda, "PRO info", časopis za primjenu propisa, Beograd, br. 2/2003, ISSN 1450-9679;

5. Krivično zakonodavstvo SRJ i Državna zajednica Srbija i Crna Gora, referat, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2003. godine;

6. Različita rješenja u Krivičnim zakonicima Srbije i Crne Gore,  Udruženje za krivično pravo Srbije, Kopaonik, ISBN 86–83027–15–5, godina 2006;

7. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Crne Gore, Institut  za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2006. g.,ISBN 8 –83287–14–9.

8. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Crne Gore, Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2/2006-2007, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISSN 0350 – 6630.

9. Osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, međunarodni naučni skup, Budva, 2007. g., pod nazivom Primjena krivičnog zakonodavstva Crne Gore-dileme i problemi, Zbornik radova, izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.

10. Sistem krivičnih sankcija, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, br. 1/2008, god I., Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090.

11. Načela krivičnog procesnog prava, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku br. 2/2008, god I., Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800- 7090.

12. Sistem krivičnih sankcija, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6. br. 17/18, 2008. g., ISSN 1451-3412.

13. Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, godina II, br. 1/2009, Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800-7090.

14. Ponavljanje krivičnog postupka, Sudijski dani, Dan Crnogorskog sudstva, 29-30. oktobra 2012. godine, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS.CG-ID 19428880.

15. Opasnost od nuklearnog terorizma, (koautor) Pravni zbornik, Podgorica, br. 1/2014, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350 – 6630, COBBIS.CG-ID 015934978.

16. Evropski nalog za hapšenje (koautor), Pravni zbornik, Podgorica, broj 3-4/2015, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350-6630, COBBIS.CG-ID 015934978.

Radovi objavljeni u međunarodnim recenziranim časopisima i zbornicima (50):

1. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Republike Crne Gore, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409–5327 god. 13, br. 2/2006.

2. Mjere tajnog nadzora i zaštita ličnosti u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Crne Gore, Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500, br. 9/2006.

3. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, br.2/2007, god. 14., Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327.

4. Proceduralna pitanja okrivljenih prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život, br. 9/2007, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

5. Komparativna pravna studija, minimum standarda u vezi sa proceduralnim pravima optuženih i njihove odbrane u krivičnim postupcima, Adenauer Stiftung, zbornik The rights, urednik Dr. Stefanie Ricarda Roos, Rumunija, 2007.g., ISBN 978-973-0-04981-7.

6. Krivičnopravna zaštita životne sredine, Pravni život, br. 9/2008, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

7. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, br.2-3/2008, god. 15., Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327.

8. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, „Kazak univerzitet“, Republika Kazahstan, redaktor Prof. E.I. Kairžanov, godina 2008., ISBN 978-601-247-015-4 (na ruskom jeziku).

9. Ljudske slobode i mjere tajnog nadzora, „Intermex“ Beograd, 2008.g., izdavač Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN  978-86-83437-73-3.

10. Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom pravu, „Intermex“ Beograd, 2009.g., Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN  978-86-83437-73-3.

11. Krivične sankcije u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravna riječ, br. 19/2009, god. VI, Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske.

12. Istraga prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, Ohrid, 2009. godine.

13. Istraga prema Predlogu Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život, 10/2009, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, ISSN 0350-0500.

14. Inkriminacija krivičnih djela proitiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Crne Gore, 2010.g. Pravni fakultet u Ljubljani, elektronsko izdanje.

15. Terorizam i ugrožavanje ljudskih sloboda, Intermex, 2010, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Beograd, ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

16. Krivičnopravni aspekt zaštite životne sredine, (koautor), Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina VII, 23/2010, ISSN 1840-0272.

17. Uticaj ekonomske krize na trgovinu ljudskim organima, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, 2011.g., ISBN 978-86-83437-73-3 COBISS. SR-ID 139841548.

18. Odmjeravanje kazne u krivičnom pravu (koautor), Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Pravni fakultet, 2011., ISBN 978-86-6013-020-0, COBISS. SR/ID 266198279.

19. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, (koautor) Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, br. 29/2011, Godina VIII, ISSN 1840-0272.

20. Mjere tajnog nadzora kao dokaz pred sudom (koautor), Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2011, Zbornik radova Kriminalističko forenzička istraživanja, ISBN 978-99955-691-1-2, COBISS. BH-ID 2232600.

21. Krivično djelo genocida u međunarodnom krivičnom pravu, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

22. Terorizam kao negacija demokratije, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad i Centar za bezbedonosne studije, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-6019-032-3, COBISS. SR-ID. 191707404.

23. Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela (koautor), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zbornik radova, 2012.g., ISBN 978-99938-57-24-2, COBISS. BH-ID 2920472.

24. Principi međunarodnog krivičnog prava, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta "Privredna akademija" Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6019-022-4, COBISS. SR-ID 270349063.

25. Ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina IX, br. 33/2012, ISSN 1840-0272.

26. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, BICHIK, Akademija pravnih nauka Ukrajine,  Nº   2 (57) 2009. (prevod na ruskom).

27. Pojam, karakteristike i oblici ispoljavanja fenomena pranja novca, (koautor) Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-6019-031-6.COBISS. SR-ID 193838860.

28. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Udruženje za međunarodno krivično pravo, „Intermex“, Beograd, 2013, ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

29. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravni život, br. 9/2012, ISSN 0350–0500. (koautor)

30. Karakteristike prava koje primjenjuje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – Haški tribunal, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd, 2013. (koautor).

31. Opasni otpad – ekološki problem budućnosti, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2013, ISBN 978-99955-765-0-9, COBISS. BH-ID 3566360. (koautor).

32. Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore, Moskovski univerzitet Lomonosov, 30-31.maj 2013.godine, UDK 342.2/7.018(082), BBK 67.408, ISBN 978-5-4396-0435-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

33. Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore – dileme i problemi u praksi (koautor). Rad objavljen u časopisu „Pravna riječ“, - časopis Udruženja pravnika, Banja Luka, broj 37/2013, ISSN 1840-0272.

34. Poreski kriminalitet,“ Pravni život“, br. 10/2013, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

35. Krivičnopravna zaštita intelektualne svojine, (koautor) Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, 2013., ISBN 978-86-6019-037-8. COBISS. SR-ID 282042887.

36. Međunarodna krivična djela u Krivičnom zakoniku Crne Gore. Zbornik, izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd, 2014., ISBN 978-86-89879-01-8. Međunarodno savjetovanje na temu: "Suđenje za ratne zločine pred nacionalnim sudovima", Beograd, Avala (Pinosava) 09. i 10. maj 2014.g.

37. Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (koautor). Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet, 2014. godine, ISBN 978-99938-57-31-0, COBISS.RS-ID 4363544.
 
38. Fenomenološka obilježja korupcije. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2014, ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS. RS-ID 4184600. (koautor).

39. Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u razvoju. Rad prihvaćen za IX Ruski kongres krivičnog prava, 29-30 maj 2014. godine, na Univerzitetu Lomonosov, Moskva, Ruska federacija, UDK 343.2/.7(082), BBK 67.408я43, ISBN 978-5-4396-0703-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

40. Zloupotrebe u primjeni mjera tajnog nadzora. Zbornik, izdavači Udruženje za međunarodno krivično pravo i „Intermex“, Beograd, 2014., ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS. SR-ID 207523084. XIII tematski međunarodni naučni skup "Zloupotreba moći", Tara, od 18. do 22. juna 2014.g.

41. Zaštita životne sredine - krivičnopravni aspekt. Rad prihvaćen od strane Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i biće objavljen u Zborniku Broj 2/2014.

42. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Naučno-praktična revija, "Ugolovnoe pravo", broj 5/2014. Rad objavljen povodom naučnog skupa u Vrhovnom sudu Ruske Federacije.  Rad objavljen na ruskom jeziku. (kooautor)

43. Ekološki terorizam – normativno-pravni okvir, „Pravna riječ“, Udruženje pravnika Republike Srpske, broj 40/2014, ISSN 1840-0272. (kooautor)

44. Pravo na zdravu životnu sredinu-krivičnopravni aspekt. Udruženje pravnika Srbije, „Pravni život“, broj 9/2014, YU ISSN 0350-0500 (koautor).

45. UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIOLOŠKOG ORUŽJA, Zbornik radova sa Trećeg Medjunarodnog naučnog skupa, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, broj I/2015, ISBN 978-99955-99-00-3, COBISS. RS-ID 4922648 (koautor).

46. Komandna odgovornost u medjunarodnom krivičnom pravu, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISS.SR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

47. Evropski nalog za hapšenje, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“, Tara, 24-28. jun 2015.g., „Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

48. Evropski nalog za hapšenje, Evropska revija, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol 1, broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str. 23 (koautor).

49. BIOLOŠKO ORUŽJE – UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU, Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-058-3 COBISS.SR-ID 299340807, 2015. G. (koautor).

50. CYBER TERORIZAM, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 44/2015, Godina XII, ISSN 1840-0272, str. 345. (koautor)


Domaći kongresi, simpozijumi i seminari (7):

1. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, referat na Sudijskim danima, monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2008.g., ISBN 978- 9940- 9195-0-4.

2. Opšti osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6, broj 16, ISSN 1451-3421.

3. Sistem krivičnih sankcija u krivičnom zakoniku Crne Gore, (koautor-jedan od dva autora),  Monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2009., ISBN 978-86-85781-08-7, COBISS-CG-ID 15983632.

4.    Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor-jedan od dva autora),  Sudijski dani, Budva, 2011, Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS. CG-ID 194-28880.

5.    Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 1-2/2012, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

6.    Ponavljanje krivičnog postupka, Monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2012., ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS. CG-ID 19428880, izašao iz štampe u 2014.godini.

7.    Ekološki terorizam normativnopravni okvir, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize (4):

1. PRIVREDNI KRIMINALITET, autora prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, (koautor), "Perjanik", časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd,  ISSN 145-3412, godina 8, broj 22/23/2010.

2. EKOLOŠKI KRIMINALITET, autora prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, i mr Dejana Boškovića, (koautor), "Perjanik", časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd,  ISSN 145-3412, godina 8, broj 24/2010.

3. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u časopisu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672.

4. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDKSOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u dnevnom listu „DAN“, 23.08.2014. godine.

Recenzije (7)
- Sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore, autora dr Ivana Mašulovića, izdavač Fakultet za poslovni menadžment Bar, 2008. godine, ISBN 978-86-85755-25-5.
- Krivično pravo, autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač JP Službeni glasnik Beograd, 2011.godine, ISBN 978-86-519-1034-3.
- Recenzent Zbornika radova X Tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić", Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-4, 2013.g.
- Krivično pravo autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2014. ISBN 978-86-6019-040-8 i COBISS SR-ID 284833287.    
- Krivično pravo Crne Gore u sudskoj praksi, autora prof. dr Bore Čejovića, izdavač prof. dr Bora Čejović, Kotor 2014.g., ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS.CG-ID 25149200.
- Recenzent radova "Krivična djela terorizma u pravu Bosne i Hercegovine i evropski standardi" i "Nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije", objavljenih u časopisu "Dijalog", broj 1-2, 2013.godine, časopisu za filozofiju i društvenu teoriju Centra za filozofska istraživanja, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Član redakcije:
- Glavni i odgovorni urednik Crnogorske revije za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090.

- Međunarodno naučnog časopisa "Nauka i znanje" Kazahstana, Kazah Univerzitet u Kazahstanu.

- Zbornika radova IX tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa "Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić", Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-4.

- Član naučnog odbora Zbornika radova međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi XXI vijeka“, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, 2013.g.

- Član redakcijskog odbora Zbornika radova II Međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi XXI vijeka - Korupcija“, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt - Brčko 2014.g., ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS.RS-ID 4184600.

- Član naučnog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „KATASTROFE-prevencija i saniranje posljedica“, koji se odžava 27. i 28. marta 2015. godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

- Član  Programskog odbora X tradicionalnog Medjunarodnog skupa „PRAVNIČKI DANI PROF. DR SLAVKO CARIĆ“, koji će biti održan od 24. do 26. septembra 2015. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu, pod nazivom „PRILAGODJAVANJE PRAVNE REGULATIVE AKTUELNIM TRENDOVIMA U REGIONU“.

- Član naučnog odbora IV Međunarodnog naučnog skupa "Migracije u XXI vijeku - uzroci i posljedice", koji se održava 25. marta 2016.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt - Brčko, Bosna i Hercegovina.