Predsjednik Osnovnog suda u Kotoru

prof.dr Branko Vučković

-Pravni fakultet završio 1977 godine u Titogradu
-Pravosudni ispit položio 1981 godine u Beogradu

Kretanje u službi
-Pravni referent u RO za urbanizam, izgradnju i održavanje Kotor,
-Sudija Osnovno suda u Kotoru od 1981 godine do 1989 godine,
-Za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru izabran je 1989. godine, biran više puta i ponovo 25.04.2014. godine
-Doktorirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 2000 godine iz oblasti Krivičnog prava,
-Dana 05.12.2009 godine izabran u akademsko zvanje vanredni profesor za predmet Krivično pravo i procesno zakonodastvo na Fakultetu za Mediteranske studije Tivat, na period od 5 godina,
-Autor i koautor više knjiga i komentara Zakona iz oblasti krivičnog prava