Sudije osnovnog suda



 • Prof.dr Branko Vučković

   Predsjednik suda

  sudija -Pravni fakultet završio 1977 godine u Titogradu
  -Pravosudni ispit položio 1981 godine u Beogradu

  Kretanje u službi
  -Pravni referent u RO za urbanizam, izgradnju i održavanje Kotor,
  -Sudija Osnovno suda u Kotoru od 1981 godine do 1989 godine,
  -Za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru izabran je 1989 godine, i ponovo 11.02.2009 godine,
  -Doktorirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 2000 godine iz oblasti Krivičnog prava,
  -Dana 05.12.2009 godine izabran u akademsko zvanje vanredni profesor za predmet Krivično pravo i procesno zakonodastvo na Fakultetu za Mediteranske studije Tivat, na period od 5 godina,
  -Autor i koautor više knjiga i komentara Zakona iz oblasti krivičnog prava
 • Ranko Šćekić

   Sudija, zamjenik Predsjednika suda

  sudija -Pravni fakultet završio 1985 godine u Beogradu
  -Pravosudni ispit položio 1991 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Bijelom Polju,
  -Upravitelj pisarnice u Privrednom sudu u Bijelom Polju,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran je 1992 godine
 • Špiro Pavićević

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1992 godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položio 1994 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Kotoru,
  -Šef sudskih pisarnica u Osnovnom sudu u Kotoru,
  -Stručni saradnik u Osnovno sudu u Kotoru,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran je 2004 godine
 • Momirka Marović

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 2001 godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položila 2007 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Kotoru,
  -Šef sudskih pisarnica u Osnovnom sudu u Kotoru,
  -Stručni saradnik u Osnovno sudu u Kotoru,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je 2009 godine
 • Sveto Stanišić

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1986 godine u Kragujevcu
  -Pravosudni ispit položio 1989 godine

  Kretanje u službi
  -Pripavnik u Sudu za prekršaje u Boru,
  -Sudija za prekršaje u Sudu za prekršaje u Boru,
  -Zamjenik Osnovnog državnog tužioca u Kotoru,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran je 2002 godine
 • Darko Radulović

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1997 godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položio 2000 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici,
  -Stručni saradnik u Privrednom sudu u Podgorici,
  -Telekom Crne Gore-pravna služba,
  -JP Radio-difuzni centar-pravna služba,
  -Direktor Administrativnog ureda u Vrhovnom sudu Crne Gore,
  -Samostalni savjetnik I u Sudskom savjetu,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran je 2010 godine
 • Srđan Klikovac

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1997 godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položio 2007 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  -Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran je 2010 godine
 • Narcisa Maja Nurković

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 2002 godine u Prištini
  -Pravosudni ispit položila 2005 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Baru,
  -Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Baru,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je 2010 godine
 • Danijela Samardžić

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 2004 godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položila 2008 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Kotoru,
  -Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Kotoru,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je 2011 godine
 • Sanja Čakanović

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1992 godine u Zagrebu
  -Pravosudni ispit položila 1996 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u ODT-u u Kotoru,
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Herceg Novom,
  -Sudija za prekršaje u Sudu za prekršaje u Kotoru,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je 2009 godine
 • Sandra Bursać

   Sudija

  sudija
 • Elvis Duraković

   sudija

  sudija
 • Jovan Stanković

   sudija

  sudija
 • Darka Vukanić

   Sudija

  sudija