Odjeljenja i vijeća

27. 04. 2016.

I
 
KRIVIČNO ODJELJENJE
 
U krivičnom odjeljenju postupaće:
 
U krivičnim predmetima po upisniku K:
 
Sudija Igor Đuričković - predsjednik krivičnog odjeljenja
Predsjednik suda Vukota Vujačić-najviše 5 % od ukupnog broja predmeta
Sudija Vesna Kovačević - zamjenik predsjednika krivičnog odjeljenja
 
Sudija Ivan Perović nastaviće sa radom u K predmetima sa kojima je zadužen na dan stupanja na snagu izmjene rasporeda poslova i to: pritvorskim predmetima, predmetima u  kojima ne mogu postupati (zbog izuzeća) sudije Igor Đuričković i Vesna Kovačević, u korumptivnim predmetima i u predmetima u kojima je prvostepeni postupak u poodmakloj fazi. U izuzetnim slučajevima (izuzeća sudija koji postupaju u K predmetima) zaduživaće nove K predmete.
 
U krivičnim predmetima po krivici maloljetnika (KM)- sudija Vesna Kovačević
 
Kao sudija za istragu-KRI:
 
Predsjednik suda Vukota Vujačić, koga će u slučaju neophodne  potrebe i za vrijeme dežurstva van radnog vremena, prema odgovarajućem rasporedu dežurstva, zamjenjivati sudija Igor Đuričković.
 
 
 
 
  Krivična vanraspravna vijeća iz čl. 24 st. 7 ZKP-a: 
  
       I-vo vijeće:
 
predsjednik suda Vukota Vujačić - predsjednik vijeća
sudija  Vesna Kovačević - član
sudija Igor Đuričković- izvjestilac
 
       II -go vijeće:
 
sudija Igor Đuričković- predsjednik vijeća
predsjednik suda Vukota Vujačić - član
sudija Vesna Kovačević - izvjestilac
 
       III-će vijeće:
 
sudija Vesna Kovačević- predsjednik vijeća
sudija  Nađa Todorović-član
sudija Petrović Iva-izvjestilac
 
U slučaju neophodne potrebe sudijsko mjesto u konkretnom vijeću popuniće metodom slučajne dodjele predmeta neko od sudija:
 
Dragan Babović 
Ivan Perović
Sanja Nikić
 
Kao predsjednik vijeća koje vrši kontrolu i potvrđivanje optužnice-(KVO)   postupaće  predsjednik suda, Vukota Vujačić, koga će u slučaju potrebe zamjenjivati sudija  Petrović Iva.
 
Predsjednik suda Vukota Vujačić vodi referat izvršenja krivičnih sankcija, donosi odluke u predmetima besplatne pravne pomoći, odlučuje po kontrolnim zahtjevima, pritužbama i zahtjevima za slobodan pristup informacijama, a obavlja i druge poslove iz nadležnosti sudske uprave.
 
Predsjednika suda u slučaju odsutnosti i spriječenosti da postupa u funkciji predsjednika suda, zamjenjuje sudija Igor Đuričković
 
U predmetima međunarodne krivično-pravne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnicama za uručenje pismena (pom I) postupaće sudije Đuričković Igor, i Kovačević Vesna.
 
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE
 
U građanskom odjeljenju postupaće:
 
sudija Jasmin Hajdarpašić - u parničnim predmetima, predsjednik građanskog odjeljenja,
sudija Vasiljka Mijatović - u parničnim predmetima, zamjenik predsjednika građanskog odjeljenja,
sudija Nađa Todorović, u parničnim predmetima
sudija Sanja Nikić, u parničnim predmetima
sudija Ljiljana Karadžić, u parničnim predmetima
sudija Ivan Kadić, u parničnim predmetima
sudija Dragan Babović, u parničnim predmetima
sudija Iva Petrović, u parničnim predmetima
sudija Stanojka Pajović, u vanparničnim predmetima  kao i u određenom broju parničnih predmetima  (koji zavisi od priliva vanparničnih predmeta)
sudija Ivan Perović, u parničnim predmetima
sudija Ana Krivokapić, u parničnim predmetima
 
Privremeno odsutna sudija:
Jelena Ružičić (upućena na rad u Strazbur)  po povratku, postupaće u parničnim predmetima.
 
 
Vijeća koja odlučuju o prigovorima na rješenja o izvršenju-"IP" VIJEĆA:
 
 
      I-vo vijeće:
sudija Sanja Nikić
sudija Nađa Todorović
sudija Ljiljana Karadžić
 
       II -go vijeće:
sudija Ivan Kadić
sudija Dragan Babović
sudija Stanojka Pajović
 
       III-će vijeće:
sudija Jasmin Hajdarpašić
sudija Vasiljka Mijatović
sudija Iva Petrović
 
       IV-to vijeće:
sudija Ana Krivokapić
sudija Ivan Perović
sudija  Andrija Bojović
 
Nakon povratka iz Strazbura sudija Jelena Ružičić će u IV-tom  „IP“ vijeću zamijeniti sudiju Bojović Andriju.
 
 
Vijeće koja će odlučivati po prigovoru na rješenje o priznanju strane sudske ili arbitražne odluke:
 
sudija Nađa Todorović
sudija Sanja Nikić
sudija Ljiljana Karadžić
 
 
  IZVRŠNO ODJELJENJE
 
U izvršnom odjeljenju postupaće:
 
sudija Andrija Bojović
sudija Marko Blagojević
 
Na poslovima sudske prakse postupaće:
 
sudija Vesna Kovačević
sudija Nađa Todorović
sudija Marko Blagojević