Postupak raspravljanja zaostavštine

Postupak raspravljanja zaostavštine
Postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi se pred sudom, odnosno, kod notara kao povjerenika suda.  
Sud će povjeriti notaru sprovodjenje postupka, raspravljanje zaostavštine i dostaviti mu smrtovnicu, odnosno predlog kojim je pokrenut postupak raspravljanja zaostavštine.  
Za raspravljanje zaostavštine mjesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vrijeme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud).  
Ako ostavilac u vrijeme smrti nije imao prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Crne Gore nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni dio njegove zaostavštine.  
Postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umro ili da je proglašeno za umrlo. Po prijemu smrtovnice sud će ispitati da li je nadležan za raspravljanje zaostavštine, pa ako ustanovi da nije nadležan, dostaviće predmet nadležan sudu.  
Ako sud ustanovi da je za raspravljanje zaostavštine nadležan inostrani organ, rješenjem će se oglasiti nenadležnim i obustaviti postupak.  
Sprovodjenje postupka raspravljanje zaostavštine sud povjerava notaru sa službenim sjedištem na području tog suda. Kad na području suda više notara ima službena sjedišta predmeti će im se dodjeljivati u rad ravnomjerno po abecednom redu lično imena notara. Za raspravljanje zaostavštine sud, odnosno, notar će odrediti ročište. U pozivu na ročište sud, odnosno, notar će zainteresovana lica obavijestiti o pokretanju postupka i postojanju testamenta, ako postoji, i poslati da odmah dostave sudu, odnosno, notaru pisani testament, zapis o testamentu, odnosno ispravu o usmenom testamentu, ako se kod njih nalazi ili da naznače svjedoke usmenog testamenta. Sud, odnosno, notar će u pozivu upozoriti zainteresovana lica da mogu do završetka postupka dati sudu, odnosno, notaru izjavu da li se primaju nasledja ili se nasledja odriču usmeno na ročištu ili notarski zapis o nasledničkoj izjavi, a ako na ročište ne dodju ili ne daju izjavu da se predpostavlja da se prihvataju nasledja i da će sud, odnosno, notar o njihovim pravima odlučiti prema podacima kojima raspolaže. Posebno će ih upozoriti da izjava o djelimičnom odricanju od nasledja i izjava o odricanju od nasledja pod uslovom ne proizvodi pravno dejstvo. O pokretanuju postupka za raspravljanje zaostavštine, ako je umrli ostavio testament, sud, odnosno, notar će obavijestiti i na ročište pozvati i ona lica koja bi mogla po zakonu polagati pravo nanasledje.  
Ako je ostavilac postavio izvršioca testamenta, sud, odnosno, notar će i njega obavijestiti o pokretanju postupka. U postupku za raspravljanje zaostavštine sve izjave i predloge učesnika izuzev izjava o odricanju od nasledja mogu uzeti na zapisnik i stručni saradnici.  
U postupku za raspravljanje zaostavštine kod notara sve izjave i predloge učesnika izuzev izjava o odricanju od nasledja mogu uzimati na zapisnik zamjenik notara i notarski saradn