Akti sudaIzmjene godišnjeg rasporeda poslova

Izmjene godišnjeg rasporeda poslova u 2019.godini

Program za rješavanje neriješenih predmeta za 2019.godinu

Izvještaj o sprovođenju plana rada Osnovnog suda u Podgorici za 2018.godinu