Akti sudaIzmjene godišnjeg rasporeda poslova u 2017.godini

Program za rješavanje neriješenih predmeta za 2017.godinu

Plan rada Osnovnog suda u Podgorici za 2017.godinu

Izmjene godišnjeg rasporeda poslova u 2017.godini

Godišnji raspored poslova u 2017.godini