Nadležnost

Shodno čl.14 Zakona o sudovima ("Službeni list Crne Gore, broj 11/2015" od 12.3.2015.godine),
 
Osnovni sud je nadležan:
 
1) u krivičnim predmetima da:
 
a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije propisana nadležnost drugog suda,
 
b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,
 
c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;
 
2) u građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
 
a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, lično-pravnih i drugih odnosa, osim u sporovima koji su zakonom stavljeni u nadležnost drugog suda,
 
b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u medijima i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u medijima;
 
3) u radno-pravnim predmetima da u prvom stepenu sudi u sporovima:
 
a) iz radnog odnosa,
 
b) o zaključivanju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata,
 
c) o primjeni propisa o štrajku;
 
4) u ostalim pravnim stvarima da:
 
a) u prvom stepenu rješava u vanparničnim stvarima, ako ovim zakonom nije drukčije propisano;
 
b) rješava u predmetima izvršenja i obezbjeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje;
 
c) odlučuje o priznanju stranih sudskih odluka, kao i izvršenju stranih sudskih odluka kad je to zakonom propisano, osim onih za koje je nadležan Privredni sud;
 
5) vrši poslove pravne pomoći;
 
6) vrši poslove međunarodne krivično-pravne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnicama za uručenje pismena.
 
Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije propisana nadležnost drugog suda.
 
Osnovni sud vrši i druge poslove propisane zakonom.