Sjećanje

13. 09. 2019.

 
Dana 14. septembra navršava se godina dana od smrti naše drage 
JELENE VULOVIĆ
Sudije Osnovnog suda u Podgorici
 
 
 
Najljepšim ljudskim i profesionalnim vrlinama postala je uzor koji ćemo pamtiti i pratiti.
Čuvaćemo je vječno u našim srcima.
 
 
 
Kolektiv Osnovnog suda u Podgorici
 
 
 
 

Saopštenje za javnost

01. 04. 2019.

            U toku 2018.godine, Osnovni sud u Podgorici je cijele godine radio bez tri sudije (jedna sudija na bolovanju, jedan sudija privremeno udaljen sa funkcije, a jedna sudija izabrana za sudiju Privrednog suda Crne Gore), dok je u posljednjem kvartalu 2018.godine bio dodatno lišen pomoći još dvoje sudija (iznenadna smrt sudije Jelene Vulović, dok je sudija Dragiša Baletić izabran za sudiju Višeg suda u Podgorici).
            No, i pored toga, u 2018.godini su postignuti bolji rezultati rada u odnosu na prethodnu godinu, kako u pogledu broja riješenih predmeta, tako i u odnosu na kvalitet rada. Naime, u 2017.godini je riješeno 97,85 % u odnosu na priliv predmeta, dok je u 2018. godini riješeno 102,7 % u odnosu na priliv. Rješavanje 2,78 % predmeta više od priliva, uz delegaciju 2.369 parničnih predmeta, omogućili su da je ukupan broj neriješenih predmeta smanjen sa 13 091 na početku 2018.godine, na 10 240 na kraju 2018.godine. Od ukupnog broja predmeta u radu (30 415) u 2018.godini riješeno je 17 805 predmeta ili 58,54 %, a ostalo je neriješeno 10 240 predmeta, ili 41,46 %. Dakle, na kraju 2018.godine, sud ima u radu 2 851 predmet manje u odnosu na početak 2018.godine ili 21,8 % manje predmeta u radu.
            Posebno treba istaći izuzetan kvalitet rada suda postignut u 2018.godini koji se izražava kroz nizak procenat ukinutih odluka u žalbenom postupku, odnosno visok procenat potvrđenih odluka. U parničnoj materiji je u 2018. godini ukinuto 11,73 % odluka u žalbenom postupku, što je za 1,71 % bolji rezultat u odnosu na 2017.godinu, dok je u 2018.godini u krivičnoj materiji ukinuto 9,92 % odluka, što je za 1,91 % bolje u odnosu na godinu koja je prethodila. Osim toga, ukupan broj ukinutih odluka u žalbenom postupku na nivou suda u 2018.godini iznosi 11,9 %, što je za 1,05 % bolji rezultat u odnosu na 2017.godinu, a za čitavih 6,49% bolji rezultat u odnosu na 2016.godinu.
            Visok kvalitet rada praćen je izvanrednom ažurnošću, pa je svega 0,16 % odluka izrađeno nakon isteka zakonskog roka. Radi se o izvanrednom kvalitetu rada, koji je nesvakidašnji i za sudove sa malim brojem sudija, posebno u parničnoj materiji, nezabilježenom u praksi Osnovnog suda u Podgorici. Pri tome, čak 16 sudija (12 parničnih sudija i 4 krivičara) imaju procenat ukinutih odluka niži od 10 %.
            Kada je u pitanju priliv predmeta u krivičnoj materiji, procenat riješenih "K" predmeta u odnosu na priliv iznosio je 93,15%, procenat riješenih "Km" predmeta u odnosu na priliv iznosio je 70,69%, procenat riješenih Kri predmeta u odnosu na priliv bio je 97,7%. Postotak riješenih krvičnih predmeta Kvo u odnosu na priliv u 2018. godini iznosio je 93.14%, procenat riješenih "Kv" predmeta u odnosu na priliv u 2018. godini iznosio je 102,86%, procenat riješenih "Kr" predmeta u odnosu na priliv u 2018. godini iznosio je 100%, procenat riješenih "Kuo" predmeta u odnosu na priliv u 2018. godini iznosio je 95,74%, procenat riješenih "Iks" predmeta u odnosu na priliv u 2018. godini iznosio je 103,76%.
             U 2018.godini, u radu je sa 9 413 predmeta prenijetih iz 2017.godine ukupno bilo 16 234 "P" predmeta. Od tog broja riješeno je ukupno 6 804 predmeta ili 56,05 % (računajući i delegiranih 2 368 predmeta), a ostalo je neriješeno 7 061 ili 43,5 % predmeta. U odnosu na priliv predmeta "P" u 2018.godini riješeno je 99,74 % predmeta, maltene cjelokupan priliv. Kada su u pitanju "Mal" predmeti u 2018.godini, u radu je sa 1 937 predmeta prenijetih iz 2017.godine ukupno bilo 3 511 "Mal" predmeta. Od tog broja riješeno je 1 822 predmeta ili 51,95 %, a ostalo je neriješeno 1 687 predmeta ili 48,05 %. U odnosu na priliv predmeta "Mal" u 2018.godini, riješeno je 115,82 % predmeta.
            U toku 2018.godine, nastavljena je tendencija znatnog smanjenja broja neriješenih izvršnih predmeta. Naime, na početku 2018.godine neriješenih je bilo 140 predmeta izvršenja na osnovu izvršne isprave ("I"), a u 2018.godini je primljeno 369 predmeta, tako da je tokom godine u radu bilo ukupno 509 predmeta. Riješeno je 396 predmeta (77,8 %), a ostalo je neriješeno 113 predmeta ili 22,2 %, a broj neriješenih "I" predmeta na kraju 2018.godine je manji za 19,2 % u odnosu na kraj 2017.godine. Procenat riješenih "I" predmeta u 2018.godini u odnosu na priliv bio je 107,32 %. Na početku 2018.godine neriješenih je bilo 9 839 predmeta izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave ("Iv"). Tokom godine je primljen 1 predmet, pa je u 2018.godini ukupno u radu bilo 9 840 predmeta, od čega je riješeno 4 295 predmeta ili 43,6 %, a ostalo je neriješeno 5 545 predmeta ili 56,4 %. Tokom 2018.godine u radu je bilo 2 401 "Ip" predmeta formiranih po prigovorima na rješenja u "I" i "Iv" predmetima, te predmetima javnih izvršitelja. Od tog broja, iz 2017.godine prenijeta su 372 neriješena "Ip" predmeta, a tokom 2018.godine, primljeno je 2 029 predmeta ove vrste. Od ukupnog broja "Ip" predmeta u radu u 2018.godini, riješeno je 2 203 predmeta ili 91,75 %, a ostalo je neriješeno 198 predmeta ili 8,25%. Procenat riješenih "Ip" predmeta u odnosu na priliv u 2018.godini iznosio je 108,58%.
            U 2018.godini prosječna opterećenost sudija u svim vrstama predmeta, ne računajući "Su" i "Iv" predmete, bila je 800,87 predmeta. Prosječno riješenih predmeta po sudiji bilo je 468,74, a ostalo je neriješeno prosječno po sudiji 269,76 predmeta (računajući i delegirane predmete), ili 65,81 predmeta manje u poređenju sa 2017.godinom.
            Imajući u vidu prethodno izloženo, izvodi se zaključak o velikoj posvećenosti sudija u obavljanju sudijske funkcije, posebno ako se ima u vidu visok kvalitet rada, ali i o izuzetnom radu službenika i namještenika suda čiji se rad ne može procentom izraziti, a bez čijeg doprinosa ovaj sud ne bi mogao postići izvanredne rezultate.
 
                                                                                                                    KABINET PREDSJEDNIKA

REAGOVANJE

09. 10. 2018.

Reagovanje na tekst objavljen u ND "Vijesti"
 
ND "VIJESTI"
 
Povodom teksta objavljenog na stranama 12 i 13, a najavljenog i na naslovnoj strani ND "Vijesti" od 09.10.2018.godine, pod naslovom "I supruga šefa suda tužila sud", radi objektivnog informisanja javnosti, shodno čl.26 i 28 Zakona o medijima, zahtijevam da se bez izmjena i dopuna objavi reagovanje na navedeni tekst.
 
U navedenom tekstu se u bitnom navodi da je supruga predsjednika Osnovnog suda u Podgorici, kao savjetnica u tom sudu, tužila sud zbog manje isplaćene zarade u periodu od tri godine dok je radila kao pripravnik, te da spor vodi sudija Arsenije Gatolin.
 
Prezentovana informacija, senzacionalistički najavljena i na naslovnoj strani, je netačna. Naime, novinarka M.B., koja je autorka ovog teksta, zahtijevala je od savjetnice za odnose s javnošću da potvrdi identitet lica J.R. koja je tužila Osnovni sud u Podgorici (za koje suđenje je novinarka saznala sa sajta suda u okviru rasporeda suđenja za dan 09.10.2018.godine), pa je obaviještena od strane ove savjetnice da ne može dobiti potvrdu identiteta nijedne stranke, obzirom na obavezu zaštite ličnih podataka stranaka. Istovremeno je poučena o zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, te joj je i pojašnjeno da otkrivanjem identiteta lica u sporu njen medij snosi rizik od tužbi za naknadu nematerijalne štete.
 
Dakle, pomenuti tekst svjedoči o tome da autorka nije našla za shodno da dalje istraži i provjeri ono što je bilo u fokusu njenog interesovanja, pa da nakon provjere informacije rizikuje sa objavom imena stranke, već je odlučila da javnosti prezentuje svoje neprovjerene zaključke. Ovakvo postupanje novinarke M.B., osim što je krajnje neprofesionalno, može dovesti do ozbiljnih posljedica u javnoj sferi. Objavljivanjem neprovjerenih sadržaja ozbiljno se ugrožavaju temelji novinarske etike, koja počiva na principima istinitog i objektivnog pisanja za medije i izbalansiranog pristupa izvorima informacija.
 
Zarad pravilnog informisanja javnosti, želimo da istaknemo da je cilj ovog reagovanja akcentovanje neophodnog osvješćivanja novinara o tome koliku odgovornost imaju pred ljudima koji vjeruju u principe novinarske profesije, a manje u tome da supruga predsjednika suda nije tužila sud zbog manje isplaćene zarade za vrijeme pripravničkih dana. Naime, netačnost ove informacije je samo dala prostor da se na prednje ukaže građanima. Konačno, za pomenuti je da u konkretnom slučaju supruga predsjednika suda nije tužila sud, ali da svaki zaposleni ima jednaka prava, pa ima pravo i na traženje sudske zaštite ukoliko smatra da su mu prava ugrožena. 
 
 
Savjetnica za odnose s javnošću
Anja Krkeljić Milić
 
 

KOMEMORATIVNA SJEDNICA

POVODOM SMRTI JELENE VULOVIĆ, SUTKINJE OSNOVNOG SUDA U PODGORICI

15. 09. 2018.Povodom smrti Jelene Vulović, sutkinje Osnovnog suda u Podgorici, biće organizovana komemorativna sjednica u velikoj sudnici Osnovnog suda u Podgorici, dana 17.09.2018.godine u 15:00 sati.


Saopštenje za javnost

05. 03. 2018.

            Osnovni sud u Podgorici, po predsjedniku suda Zoranu Radoviću, u predmetu izvršenja kazne zatvora osuđenog M.K. iz P., odlučujući o zahtjevu za odlaganje izvršenja kazne zatvora podnijetom od strane punomoćnice osuđenog, dana 05.03.2018.godine, donio je rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev za odlaganje izvršenja kazne zatvora izrečene presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br.29/16 od 18.10.2017.godine, koja je samo u dijelu odluke o kazni preinačena presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br.1055/17 od 23.01.2018.godine. Osuđeni je dužan da se nakon eventualne pravosnažnosti ovog rješenja odmah javi referentu za izvršenje krivičnih sankcija ovog suda, radi upućivanja na izdržavanje predmetne kazne zatvora.
 
            Iz obrazloženja predmetnog rješenja proizilazi da je predsjednik suda, cijeneći navode iz zahtjeva za odlaganje izvršenja kazne zatvora, te nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke, koji je u cjelosti prihvaćen kao objektivan i stručan, našao da zahtjev treba odbiti kao neosnovan, te da razlozi koji su naznačeni u zahtjevu ne predstavljaju uslove iz čl.18 st.1 tač.1 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, koji bi opravdali odlaganje izvršenja predmetne kazne. Naime, imajući u vidu činjenicu da je vještak medicinske struke u svom nalazu i mišljenju naveo da navedena tjelesna povreda, a imajući u vidu vrijeme kada je ista nastala, kao i vrsta liječenja koja je bila indikovana, ne predstavljaju ekvivalent teškom akutnom oboljenju, niti teškom akutnom pogoršanju osnovnog hroničnog oboljenja, a da se posljedice povređivanja u daljem toku liječenja mogu otkloniti i u okviru zdravstvenog sistema ZIKS-a, i u zdravstvenim ustanovama sa kojima ZIKS sarađuje, na isti način kao i u vanzatvorskim okolnostima, to je navedeni zahtjev odbijen kao neosnovan. Naime, čl.18 st.1 tač.1 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti propisuje da se osuđenom može odložiti izvršenje kazne zatvora, jedino ako je obolio od teže akutne bolesti ili se njegova hronična bolest pogoršala, a u zavodu ne postoje uslovi za liječenje ili se nalazi na bolničkom liječenju ili postbolničkom rehabilitacionom tretmanu, što nije slučaj kod osuđenog.
 
            Prilikom odlučivanja o predmetnom zahtjevu, predsjednik suda je imao u vidu i odredbe iz čl.47 i čl.49 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, da osuđeni ima pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom, da se ista ostvaruje u zavodu, koji je dužan da obezbjedi uslove u pogledu prostora, kadra i opreme, u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita, te da zatvorenik koji zdravstvenu zaštitu ne može ostvariti u zavodu, ostvaruje je u zdravstvenoj ustanovi u skladu sa zakonom, kao i da se pružanje zdravstvene zaštite zatvoreniku obezbjeđuje putem redovnih Ijekarskih pregleda i Ijekarskih pregleda po potrebi, te da je zatvorski doktor dužan da svakodnevno obilazi, i po potrebi, pregleda sve bolesne zatvorenike, zatvorenike koji su prijavili bolest ili povredu, zatvorenike u samici i zatvorenike čije stanje zahtjeva posebnu njegu, čime će u potpunosti biti obezbijeđena zdravstvena zaštita osuđenog lica.
 
            Takođe, predsjednik suda je imao u vidu da je osuđeni tražio odlaganje izvršenja kazne navodeći da je predsjednik opozicione parlamentarne stranke D.N.P.C.G., članice koalicionog saveza D.F., najjačeg opozicionog subjekta, koji već nedeljama unazad sprovodi političke aktivnosti za predstojeće predsjedničke izbore raspisane za 15. april 2018. godine, kao i lokalne izbore koji se moraju održati u maju 2018. godine, ali uz zahtjev nije priložio ni jedan dokaz iz kojih bi proizilazila izvjesnost nastupanja znatne materijalne štete, odnosno dokaz iz kojeg bi sud mogao nesumnjivo zaključiti da je osuđeni započeo posao čijim će neobavljanjem nastati znatna materijalna šteta, zbog čega je predsjednik suda našao da se zahtjev osuđenog i u tom dijelu treba odbiti kao neosnovan, jer u konkretnom slučaju ne postoje uslovi iz čl.18 st.1 tač.5 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, koji bi opravdali odlaganje izvršenja predmetne kazne.
 
Savjetnica za odnose s javnošću
Anja Krkeljić