Reagovanje na tekst objavljen na portalu

26. 01. 2017.

"IN4S" PORTAL
 
Povodom teksta objavljenog na portalu "IN4S" od 25.01.2017.godine, pod naslovom "Sva suđenja Željke Jovović: Oslobođeni kriminalci, zelenaši i pedofil, u zatvoru Nikola Bajčetić", radi objektivnog informisanja javnosti, shodno čl.26 i 28 Zakona o medijima, zahtijevam da se bez izmjena i dopuna objavi reagovanje na navedeni tekst.
 
U prednje pomenutom tekstu, komentariše se postupanje sutkinje Željke Jovović u predmetima koji su formirani protiv okrivljenih R.Lj, N.B, E.H, V.U, M.R, D.N, Š.H. i M.Š. Između ostalog, navodi se da "sudija očigledno ima visok prag tolerancije kada su u pitanju kriminalci, zelenaši ili čak pedofili", "minimalne kazne i oslobađajuće presude kriminalcima su specijalnost sudije Jovović", "osumnjičeni za ubistvo: tri mjeseca zatvora", "pustila zelenaša iz zatvora - dan nakon izlaska ponovo uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti", "najskandaloznija presuda: oslobodila pedofila jer je djevojčica izgledala punoljetno".
 
Upoznavanje javnosti sa odlukama i svim drugim pitanjima iz rada suda je osnovni princip rada suda. To je način kontrole rada suda i način sticanja povjerenja građana i ukupne javnosti u zakonit rad suda. Ovdje posebno ističemo da se sve pravosnažne odluke ovog suda sa detaljnim obrazloženjima nalaze na sajtu ovog suda, uključujući i one koje su predmet navedenog teksta.
 
Nadalje, ovaj sud poštuje prirodu novinarskog poziva i poštuje i štiti slobodu izražavanja. Međutim, korišćenje ove slobode povlači za sobom određene dužnosti i odgovornosti, od kojih je jedna od najvažnijih dužnost objektivnog informisanja javnosti.
 
S tim u vezi, prvenstveno se osvrćući na podnaslov "Osumnjičeni za ubistvo: tri mjeseca zatvora", kojim se pledira da je V.U. osuđen na "svega" tri mjeseca, a osumnjičen je za nestanak N.M, ističemo da se u konkretnom pred ovim sudom isključivo vodio postupak protiv ovog okrivljenog zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, za koje djelo je okrivljenom izrečena kazna zatvora (dakle, efektivno izdržavanje zatvorske kazne, ne uslovna osuda) i mjera oduzimanje predmeta - oružja. Dakle, pitanje osumnjičenosti u nekom drugom predmetu je bez značaja za presuđenje u konkretnom sudskom postupku, a ovo obzirom na načelo prezumpcije nevinosti, koje podrazumijeva da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.
 
Ističući da "sudija očigledno ima visok prag tolerancije kada su u pitanju kriminalci, zelenaši ili čak pedofili", te da su "minimalne kazne i oslobađajuće presude kriminalcima specijalnost sudije Jovović, kojima se očigledno želi pred međunarodnom zajednicom stvoriti privid da sudstvo ipak radi svoj posao", bezimeni autor teksta, ovakvim kvalifikacijama pokušava da obezvrijedi rad postupajuće sutkinje, ali i suda uopšte, te da unizi ugled istog. Međutim, isti gubi iz vida da je ovdje riječ o osuđujućim presudama, dakle presudama u kojima su okrivljeni oglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne, te da su izrečene kazne zatvora odmjerene po opštim pravilima za odmjeravanje kazne (cijeneći olakšavajuće  i otežavajuće okolnosti u svakom konkretnom predmetu), a što je zakonski imperativ. Pri tom, ukoliko je autor teksta želio da upozna javnost sa kaznenom politikom, morao je prethodno provjeriti kakva je kaznena politika u predmetima iste vrste (po krivičnim djelima), a baveći se analitično cijenjenim okolnostima u svakom slučaju. Od  posebnog značaja je da građani to sami mogu provjeriti, detaljnom pretragom na sajtu ovog suda, kojom prilikom će se uvjeriti da je kaznena politika dosljedna, odnosno da sud sudi na temelju spisa predmeta, cijeneći provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, utvrđujući činjenično stanje, nakon čega i postojanje subjektivnog elementa bića krivičnog djela (umišljaj, nehat), a konačno odmjeravajući kaznu u skladu sa zakonom u svakom konkretnom predmetu.
 
Bez potrebe da se posebno elaboriraju presude sutkinje Jovović, moramo pomenuti i da je riječ o prvostepenim presudama, protiv kojih postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka, žalbe, koja ima devolutivno dejstvo (o žalbi odlučuje sud koji je viši od onog koji je donio odluku). Pomenute odluke (osim presude u predmetu K.br.281/16, u kojoj stranke nijesu ulagale žalbu) su imale ocjenu zakonitosti pred Višim sudom u Podgorici, i sve su potvrđene (K.br.718/15 od 12.04.2016, K.br.499/15 od 02.10.2015, K.br.498/15 od 08.09.2015, K.br.701/11 od 19.04.2013.godine).
 
Zbog objektivnog informisanja javnosti, potrebno je osvrnuti se na navode "najskandaloznija presuda: oslobodila pedofila jer je djevojčica izgledala punoljetno". Naime, zakon predviđa da je za postojanje krivičnog djela obljuba sa djetetom potrebno da postoji umišljaj, odnosno svijest da se vrši obljuba ili protivpravni blud sa djetetom, dakle, sa licem koje je mlađe od 14 godina života. Kada ne postoje dokazi da je okrivljeni postupao sa potrebnim umišljajem, to nije ni dokazano da je počinjeno ovo krivično djelo. Kao što je prethodno pomenuto, sud sudi na osnovu zakona, te na temelju spisa predmeta, pri čemu je neophodno istaći da je u konkretnom predmetu od posebnog značaja bio nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke, koji je angažovan zbog posjedovanja stručnih znanja kojima sud ne raspolaže. Dakle, moraju biti ostvareni svi elementi bića krivičnog djela, da bi učinilac bio oglašen krivim, te osuđen na kaznu koju zakon predviđa za konkretno krivično djelo. Ova presuda potvrđena je presudom Višeg suda u Podgorici, Kž.br.1482/13 od 07.11.2013.godine.
 
Konačno, važno je za pomenuti da je g-đa Željka Jovović sutkinja sa vrhunskim kvalitetom rada, što se ogleda u činjenici da je ista u 2013.godini imala 5,06 %, u 2014.godini  - 13,21%, 2015.godini - 10,24%, a u 2016.godini - 6,25% ukinutih odluka, pri čemu je u svim navedenim periodima imala značajno prekoračenje predviđene sudijske norme.
 
SAVJETNICA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                              Anja Krkeljić