Reagovanje na tekst objavljen u Dnevnim novinama

03. 09. 2016.


 
DNEVNE NOVINE "VIJESTI"
 
Povodom teksta objavljenog na strani 15 Dnevnih novina "Vijesti" od 03.09.2016. godine, koji tekst se nalazi i na portalu istoimenog medija, pod naslovom "Osnovni sud uslovno otpustio osuđenog zelenaša - Radulović na pola kazne pušten kući", radi objektivnog informisanja javnosti, shodno čl.26 i 28 Zakona o medijima, zahtijevam da se bez izmjena i dopuna objavi reagovanje na navedeni tekst.
 
U tekstu naslovljenom "Osnovni sud uslovno otpustio osuđenog zelenaša - Radulović na pola kazne pušten kući", između ostalog, navodi se da je M.R. bio dva mjeseca u pritvoru i još dva i po mjeseca u zatvoru, a nakon što su postale pravosnažne presude kojima je M.R. oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora, i to zbog krivičnog djela zelenaštvo na kaznu zatvora od osam mjeseci, te zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti na kaznu zatvora od dva mjeseca. Dalje se navodi da su te dvije kazne spojene, nakon čega mu je određeno da za oba djela "odleži" (kako se u navedenom tekstu navodi) devet mjeseci, ali da je Osnovni sud zaključio da se M.R. rehabilitovao nakon četiri i po mjeseca.
 
S tim u vezi, demantujemo prednje parafrazirane navode i ističemo da je M.R. proveo u pritvoru vrijeme od 25.07.2015. godine od 21:00 čas do 14.09.2015. godine, te vrijeme od 15.09.2015. godine od 23:45 časova do 10.11.2015. godine, a da je na izdržavanju kazne proveo vrijeme od 10.11.2015. godine do 14.11.2015. godine, te vrijeme od 06.05.2016. godine do 27.07.2016. godine, što je sve prezentovano autorki navedenog teksta prije sačinjavanja istog.
 
Članom 51 Krivičnog zakonika Crne Gore predviđeno je da se vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivičnim djelom uračunava u izrečenu kaznu zatvora. Dakle, kada se uzme u obzir da su pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Podgorici preinačene samo u dijelu odluke o kazni pravosnažne presude ovog suda (jedna, kojom je M.R. oglašen krivim zbog krivičnog djela zelenaštvo i osuđen na kaznu zatvora od 8 mjeseci i 3.000,00€; i druga, kojom je isti oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti i osuđen na kaznu zatvora od 2 mjeseca), na način što je isti osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 9 mjeseci, a u koju kaznu mu je, shodno zakonu, uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i na izdržavanju kazne, to je jasno da je osuđeni, koji je preko šest mjeseci bio lišen slobode, izdržao više od dvije trećine izrečene kazne zatvora.
 
Za pomenuti je da je vijeće ovog suda, u donošenju predmetnog rješenja, razmotrilo spise predmeta, zajedno sa molbom osuđenog i izvještajem ZIKS-a, imajući u vidu okolnosti koje se odnose na ličnost zatvorenika, njegov raniji život, njegovo vladanje za vrijeme izdržavanja kazne, a naročito činjenicu da je osuđeni obavljao radne zadatke uredno, da je učestvovao u sprovođenju planiranog vaspitno - korektivnog tretmana, te da nije disciplinski kažnjavan za vrijeme izvršenja kazne, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha kažnjavanja. Nadalje, vijeće je imalo u vidu i da je osuđenom izrečena kazna u trajanju od 9 mjeseci, dužinu boravka osuđenog na izdržavanju kazne, kao i to da je redovan istek kazne za osuđenog predviđen za 17.10.2016. godine, pa je po mišljenju vijeća ovog suda postignuta i svrha kažnjavanja sa aspekta generalne prevencije, tako da je ukupno vrijeme koje je osuđeni proveo na izdržavanju kazne dovoljno za uticanje na druge da ne čine krivična djela, izražavanje društvene osude za izvršeno krivično djelo i obaveze poštovanja zakona, uz jačanje morala i uticaja na razvijanje društvene odgovornosti.
 
 SAVJETNICA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                               Anja Krkeljić