Saopštenje za javnost

31. 01. 2017.

            Zbog velikog interesovanja javnosti za posljedice požara, koji je početkom decembra zahvatio krivičnu pisarnicu Osnovnog suda u Podgorici, a radi potpunog i pravilnog informisanja, dajem sljedeće
 
 
S A O P Š T E NJ E
 
 
            Komisija za saniranje predmeta od posljedica požara, obrazovana rješenjem predsjednika suda, Su I br.136/2016 od 20.12.2016.godine, utvrdila je da su predmeti sudije za istragu ("KRI"), te svi predmeti uslovnog otpusta ("UO") sačuvani. Pomenuta komisija je utvrdila da je u krivičnoj pisarnici na dan požara, 06.12.2016.godine, bilo ukupno 1.401 predmet izvršenja krivičnih sankcija ("IKS"), od kojih su samo dva bila oštećena predmetnom prilikom, a obnovljena su do današnjeg dana.
 
            Aktivni predmeti krivičnog vijeća van glavnog pretresa, odnosno predmeti u radu pred ovim sudom - "KV" i "KVO", su u cjelosti sačuvani, dok je u toku obnova spisa predmeta krivičnog vijeća van glavnog pretresa koji su na dan požara bili arhivirani.
 
            Nadalje, pomenuta komisija je utvrdila da se na dan požara u krivičnoj pisarnici suda nalazio 61 aktivan krivični predmet ("K"). Kako je riječ o predmetima u kojima je suđenje u toku, bez odlaganja je pokrenut postupak obnove spisa u tim predmetima, a na današnji dan su u cjelosti obnovljeni spisi u 58 predmeta, dok je u toku obnova spisa u tri predmeta. Dakle, jasno je da su pomenuti spisi obnovljeni za malo više od mjesec dana, pa ni u ovim predmetima nije bilo prolongiranja postupka, što samo po sebi svjedoči o ažurnosti i trudu sudija, službenika i namještenika uključenih u proces obnove spisa predmeta.
 
            Konačno, na dan požara se u krivičnoj pisarnici ovog suda nalazilo 154 presuđena - nepravosnažna predmeta, koji su uništeni/oštećeni u požaru, a kako je utvrdila komisija. Do današnjeg dana, u najvećem broju su obnovljeni spisi tih predmeta, dok je u manjem broju predmeta obnova još u toku.      
 
            Kako je krivična pisarnica ovog suda, u sastavu od šest namještenika, za ovako kratak vremenski period evidentirala, te sanirala posljedice požara (u dijelu koji se odnosi na njen rad), uz blagovremeno postupanje u tekućim/dnevnim dužnostima (pomenuta pisarnica nije radila samo na dan požara), to se nesumnjivo može očekivati da će u najkraćem roku biti obnovljeni i spisi predmeta u kojima je obnova u toku.           
 
 
SAVJETNICA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                                    Anja Krkeljić