Predsjednik suda Zoran Radović


            Zoran Radović je rođen 25. 03.1963.godine u Bijelom Polju. Upisao je Pravni fakultet u Novom Sadu 1993/94 godine, na kojem je diplomirao 17.06.1998.godine sa prosječnom ocjenom 9,51.
            Pripravnički staž je obavio u Okružnom sudu u Novom Sadu od 01.09.1998.godine do 15.11.1999.godine, a od 16.11.1999.godine do 20.10.2000.godine u Osnovnom sudu u Podgorici. Pravosudni ispit je položio 2000.godine.
            Nakon položenog pravosudnog ispita obavljao je poslove stručnog saradnika u Osnovnom sudu u Podgorici, a jedno vrijeme je bio raspoređen na ispomoć u Viši sud u Podgorici, gdje je kao saradnik radio na izradi nacrta odluka za krivično vanraspravno vijeće i drugostepeno krivično vijeće.
            Izabran je za sudiju Osnovnog suda u Podgorici 26.06.2002.godine, koju funkciju je obavljao do 25.04.2006.godine.
            Od kraja aprila mjeseca 2006.godine do februara mjeseca 2009.godine vršio je funkciju Osnovnog državnog tužioca u Baru.
             Dana 13.02.2009.godine izabran je za predsjednika Osnovnog suda u Podgorici.
             Učestvovao je na regionalnim konferencijama povodom raznih tema, kao što su: "Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima", "Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", "Ratni zločini", "Nova rješenja u nacrtu Zakonika o krivičnom postupku", "Mjere tajnog nadzora", "Krivična odgovornost pravnih lica", "Praktični problemi u procesuiranju i suđenju slučajeva nasilja u porodici" i slično.
            Bio je član delegacija Tužilaštva Crne Gore u posjetama Generalnom tužilaštvu Ruske federacije u junu 2007.godine i aprilu 2008.godine, kada je održan seminar na kome je imao izlaganje na temu "Istraga i radnje dokazivanja u istrazi". Bio je član delegacije crnogorskog pravosuđa u posjeti međunarodnim institucijama sa sjedištem u Hagu, te institucijama u SAD-u i Strazburu. Uzeo je učešće na Sedmoj sjednici Međunarodnog foruma za kriminal i krivično pravo u globajnoj eri, održanoj u Pekingu od 28. - 30.11.2015.godine.
            Bio je predavač na brojnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz oblasti krivičnog procesnog i krivičnog materijalnog prava.
             Učestvovao je u radnim grupama za izradu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Sudskog poslovnika i Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.
            Predsjednik je izvršnog odbora Udruženja sudija Crne Gore i ekspert OEBS-a.
            Govori ruski i engleski jezik.