Nadležnost


Osnovni sud u Plavu je osnovan 1971.godine kao Opštinski sud, a njegova nadležnost je obuhvatala teritoriju opštine Plav. Pod ovim nazivom sud je poslovao sve do donošenja Zakona o redovnim sudovima ("Sl.list SRCG" 2/90 od 05.02.1990.god.) kada je preimenovan u Osnovni sud u Plavu.

U nadležnosti Osnovnog suda u Plavu je odlučivanje u:
1) Krivičnim predmetima da: a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda; b) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda; c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posledica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;
2) Građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi: a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, lično-pravnih i drugih odnosa, osim u sporovima koji su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda; b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u medijima i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u medijima;
3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove: a) iz radnog odnosa; b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata; c) o primjeni propisa o štrajku; d) o izboru i razrešenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;
4) U ostalim pravnim stvarima da: a) u prvom stepenu rješava vanparnične predmete, ako ovim zakonom nije drugačije određeno; b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno; c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka osim onih za koje je nadležan privredni sud; d) vrši poslove pravne pomoći.
Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima ako zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.
Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.
Dakle, u svim ovim postupcima, o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, Osnovni sud u Plavu se praktično javlja kao organ koji odlučuje u prvom stepenu. Ovo podrazumijeva da Sud u svom radu  primjenjuje više od stotinu zakona Crne Gore i više stotina propisa organa lokalne uprave.


SUDIJE-ORGANIZACIJA

Prema Zakonu o sudovima („Sl.list RCG“ 5/02 od 06.02.2002.god., 49/04 od 22.07.2004. god, 22/08 od 02.04.2008.god. i 39/11 od 04.08.2011.god.) za sudiju Osnovnog suda može biti birano lice koje je državljanin Crne Gore, koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, koje je diplomirani pravnik i koje je položilo pravosudni ispit. Pored ovih opštih uslova za sudiju osnovnog suda može biti birano lice koje ima i 5 godina radnog iskustva na poslovima pravne struke.

Odlukom Sudskog savjeta („Sl.list CG“ 78/09 od  27.11.2009.godine i 11/11 od 18.02. 2011.godine ) Osnovni sud u Plavu ima Predsjednika suda i dvije sudije, koji sude u predmetima iz nadležnosti suda saglasno godišnjem rasporedu poslova.


SUDSKA ADMINISTRACIJA

Poslove sudske administracije vrši Služba za poslove sudske uprave ustanovljena Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Plavu. U Službi za poslove sudske uprave obavljaju se poslovi koji obezbjeđuju pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, a naročito unutrašni raspored poslova u sudu. U sudskoj pisarnici se formiraju odsjeci za rad na predmetima krivičnog, građanskog, izvršnog i odjeljena sudske prakse, kao i posebne organizacione jedinice kao što su prijemna kancelarija, kancelarija za ekspediciju pošte i arhiva. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj sudske pisarnice. Za obavljane poslova sudske uprave sistematizovano je 12 službeničkih i namješteničkih mjesta.


JAVNOST RADA

Dostupnost javnosti rada Suda odnosno upoznavanje javnosti sa odlukama, postupcima, pravnim stavovima, inicijativama, predlozima i svim drugim pitanjima iz rada Suda, je osnovni princip rada Suda. To je jedan od načina kontrole rada Suda i način sticanja povjerenja građana i ukupne javnosti u zakonit rad Suda.

SARADNJA SUDA

Osnovni sud u Plavu ima stalnu saradnju sa svim ostalim sudovima u Crnoj Gori, Osnovnim Državnim tužilaštvom u Plavu i Upravom policije –Ispostavom Plav. Sud ostvaruje i stalnu saradnju sa Ministarstvom pravde u vezi nadležnosti i poslova ovog Ministarstva, dok sa Upravom za kadrove ima saradnju u pogledu edukacije državnih službenika koji rade na poslovima odlučivanja o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica.