Nadležnost

26.10.2011.

Shodno Zakonu o sudovima („Službeni list RCG“ br. 5/2002, 49/2004 i „Službeni list CG“ br. 22/2008, 39/2011),

 
Osnovni sud je nadležan:
 
u krivičnim predmetima da:

u prvom pstepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima,  za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina  od ovih krivičnih djela nije odredjena nadležnost drugog suda;
u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom odredjena nadležnost osnovnog suda;
    sprovodi postupak i odlučuje po molbi  za  brisanje osude,  po  molbi  za  prestanak  mjera  bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;

U gradjanskim predmetima da u prvom stepenu sudi;

u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih,  ličnopravnih,  autorskih  i   drugih odnosa,    izuzev u onim koji su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;
u sporovima povodom ispravke ili odgovora na informaciju sadržanu u sredstvima  javnog    informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja;

U radno pravim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:

 iz radnog odnosa;
o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora,  kao  i  sve  sporove  izmedju  poslodavaca  i     sindikata;
o primjeni propisa o štrajku;
o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;

U ostalim pravnim stvarima da:

u prvom  stepenu,  rješava  vanparnične  predmete,  ako  ovim  zakonom   nije  drukčije      odredjeno;
rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije odredjeno;
odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan   privredni sud;
vrši poslove pravne pomoći.

 
Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije   odredjena nadležnost nekog drugog suda.
Osnovni sud vrši i druge poslove odredjene zakonom.