Referat za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu Rožaje

     U Osnovnom sudu u Rožajama je dana 01.01.2012. godine počeo  sa radom Referent za besplatnu pravnu pomoć.
 
 
     Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju fizička lica koja prema svom imovnom stanju nijesu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje  sebe i svoje porodice.
 
 
     Ministarstvo pravde Crne Gore je, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Vlada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, realizovalo projekat sa ciljem da se uspostavi djelotvoran, efikasan i održiv sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori. Putem stvaranja takvog sistema, Crna Gora će omogućiti pristup pravdi onima koji do sada nijesu bili u mogućnosti da sebi priušte pravnu pomoć i tako ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.
 
 
     Referent za besplatnu pravnu pomoć se nalazi na I spratu suda, kancelarija broj 9.Referent za besplatnu pravnu pomoć 
kon - tel 051 - 271 - 595. lokal 26.