Odluka Vrhovnog suda o pohvali

26. 10. 2011.

Republika Crna Gora
VRHOVNI SUD
Su.broj 1380/99
Podgorica 29.10.1999.godine
 
            Vrhovni sud Republike Crne Gore, na Opštoj sjednici u svečanom zasijedanju, na osnovu člana 13 Zakona o sudovima i člana 15 Poslovnika o radu Opšte sjednice, dana 29. oktobra 1999.godine, na Dan crnogorskog sudstva, d o n o s i
 
 
                                                                     O D L U K U
 
Za postignute rezultate u radu u periodu od 29. oktobra 1998.godine do 29. oktobra  1999.godine
                                         POHVALJUJE SE OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA
 
 
                                                           O b r a z l o ž e nj e
 
            Kao jedan od dvadeset sudova u Republici Crnoj Gori, Osnovni sud u Rožajama je, u vremenu od 29. oktobra 1998.godine do 29.oktobra 1999.godine u pogledu empirijskog sagledavanja rezulatata rada, postigao značajne rezultate koji se u pogledu ažurnosti i efikasnosti ostvarivanja sudske vlasti mogu okarakterisati kao primjerni.
            Na kraju 1998.godine, od ukupno 12.435 predmeta u radu, Osnovni sud u Rožajama je riješio 12.006 predmeta, a ostalo neriješeno 429 predmeta ili 3,4% od ukupnog broja predmeta u radu. U predmetima istražnih radnji, istraga, krivičnih predmeta maloljetnika, složenih vanparničnih predmeta, postignuta je potpuna ažurnost i nije ostalo neriješenih predmeta. Ukupan kvalitet rada u 1998.godini je zavidan, jer je potvrdjeno preko 70% odluika, preinačeno 16%, dok je ukinuto 14% odluka od ukupnog broja odluka na koje je izjavljena žalba. Sudijska norma je, u 1998.godini, ispunjena sa preko 117%. Za dvet mjeseci 1999.godine, Osnovni sud u Rožajama je, od ukupno 8.266 predmeta u radu, riješio 7.652 predmeta (93%), uz punu ažurnost u predmetima istražnih radnji, istraga, krivičnih predmeta maloljetnika, ostavinskih predmeta. U ovom periodu norma suda je ispunjena sa preko 110%, uz puno ispunjenje norme svakog sudije pojedinačno.
            Osnovni sud u Rožajama je savjesno i odgovorno izvršavao opšteobavezujuće zaključke sa opštih sjednica Vrhovnog suda, godišnjih sjednica predsjednika sudova u Republici Crnoj Gori, pri čemu je ostvarivanje sudske vlasti na podružju Osnovnog suda u Rožajama pratio odgovarajući kvalitet rada.
            Svoju zakonsku i ustavnu funkciju, Osnovni sud u Rožajama je odgovorno ostvarivao i u vremenu intervencija NATO-a, kada je bio u opštepoznatom iskušenju koje je nametao poseban prirodni položaj granične opštine, najbliže kriznom području.
            U svom radu, pridržavajući se zakonskih i ustavnih obaveza, kao i pune odgovornosti koju ima za ostvarivanje sudske vlasti na svom području, Osnovni sud u Rožajama je, postignutim rezultatima rada, obezbijedio punu sudsku zaštitu na svom području.
            Za postignute rezultate u radu, Osnovni sud u Rožajama je istican kao primjer na zadnjoj godišnjoj sjednici predsjednika sudova u Crnoj Gori, kao i na sjednici predsjednika sudova na kojoj su razmatrani radi i rezultati rada sudova u Crnoj Gori za period januar-novembar 1999.godine.
            Kontinuitet u ostvarivanju veoma dobrih rezultata rada, okolnosti u kojima su isti ostvareni, nepodijeljeni stavovi i identične ocjene iznijete na sjednicama predsjednika sudova u Republici Crnoj Gori, izdvajaju Osnovni sud u Rožajama, kao primjeran sud u pogledu rezultata rada za period od 29. oktobra 1998.godine do 29. oktobra 1999.godine.
 
                                                                                   PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA,
                                                                                        REPUBLIKE CRNE GORE
                                                                                               Ratko Vukotić