SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 
 
SAOPŠTENJE O RADU OSNOVNOG SUDA U ULCINJU ZA 2018.GODINU
 
       
 
Osnovni sud u Ulcinju u 2018.godini ostvario je pozitivan rezultat u svom radu jer je riješio 102,05% predmeta u odnosu na priliv.
 
U 2018.godini Osnovni sud u Ulcinju je imao u radu ukupno 2966 predmet svih vrsta, uključujući i predmete "Su" i "Iv" . Primljeno je 2136 predmeta, što je za 12,49 % manje nego u 2017.godini, a iz 2017.godine prenijeto je 830 nezavršenih predmeta. Dok bez "Su" i "Iv" u 2018.godini sud je imao u radu 2765 predmeta, u 2018.godini je primljeno 2049 predmeta, što je za 11,41 % manje nego u 2017.godini, a iz 2017.godine prenijeto je 716 nezavršenih predmeta. Riješeno je ukupno 2254 predmeta ili 76 % od ukupnog broja predmeta u radu, a ostalo je neriješeno 707 predmeta ili 24 %, u odnosu na priliv riješeno je 105,52%.  Dok bez "Su" i "Iv" u 2018.godini riješeno je ukupno 2091 predmeta ili 75,62 % od ukupnog broja predmeta u radu, a ostalo je neriješeno 669 predmeta ili 24,19 %, u odnosu na priliv riješeno je 102,05% predmeta.
 
Priliv krivičnih predmeta "K" u 2018.godini je manji nego u 2017.godini, tako da je u toku godine primljeno 107 krivičnih predmeta "K", što znači da je broj primljenih predmeta manji za 26 predmeta ili 19,25 %. Broj riješenih predmeta u 2018.godini je 116 ili 108,41% u odnosu na priliv. Broj primljenih "Kri" predmeta u 2018.godini je 98, što znači da je priliv veći za 30 predmeta ili 44,11 % u odnosu na priliv u 2017.godini kada je primljeno 68 predmeta. U 2018.godini je riješeno svih 98 primljenih "Kri" predmeta, tako da je procenat riješenih u odnosu na priliv 100%. U predmetima izvršenja krivičnih sankcija "Iks" priliv je manji u odnosu na 2017.godinu za 2 predmeta ili 8 %, tako da je u 2018.godini primljeno 23 predmeta. Broj riješenih predmeta u 2018.godini je 28 ili 121,74% u odnosu na priliv. Treba napomenuti da je u skoro svim predmetima raspisana potjernica, obzirom da se osuđena lica ne nalaze u Crnoj Gori. Predmeta kontrole optužnice "Kvo" u 2018.godini je primljeno 13, što je manje nego u 2017.godini za 2 predmet, ili za 13,33%. U 2018.godini je riješeno 12 "Kvo" predmeta, tako da je procenat riješenih u odnosu na priliv 92,31%. Predmeta krivičnog vanpretresnog vijeća "Kv" u 2018.godini je primljeno 89, što je isti broj kao u 2017.godini. Broj riješenih "Kv" predmeta u 2018.godini je 95 ili 106,74% u odnosu na priliv.
 
U parničnim predmetima "P" smanjen je priliv u odnosu na 2017.godinu. U 2018.godini primljeno je ukupno 638 predmeta, što je 397 predmeta manje ili za 38,35 % manje primljenih predmeta u odnosu na 2017.godinu. Broj riješenih predmeta u 2018.godini je 666 ili 104,39% u odnosu na priliv. U predmetima male vrijednosti "Mal" u 2018.godini primljeno je 168 predmeta, što je 90 predmeta više ili 115,38 % više primljenih predmeta nego u 2017.godini. Broj riješenih "Mal" predmeta u 2018.godini je 153 ili 91,07 % u odnosu na priliv.
 
U složenim vanparničnim predmetima "Rs" povećan je priliv u odnosu na 2017.godinu, za 5 predmeta ili za 8,77 % . U 2018.godini primljeno je ukupno 62 "Rs" predmeta. Broj riješenih "Rs" predmeta u 2018.godini je 52 ili 83,87 % u odnosu na priliv.
 
U 2018.godini je primljeno 34 predmeta izvršenja "I", što je za 13 predmeta ili 61,90 % više primljenih predmeta "I", u odnosu na 2017.godinu. Broj riješenih predmeta u 2018.godini je 34 ili 100 % u odnosu na priliv.
 
Tokom 2018.godine u radu je bilo ukupno 119 predmeta izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave "Iv", primljeno je samo 5 novih "Iv" predmeta. Rješeno je ukupno 82 predmeta, a neriješeno je ostalo 37 "Iv" predmeta.
 
U 2018.godini je primljeno ukupno 286 predmeta "Ip" predmeta formiranih po prigovorima na rješenja u "I" i "Iv" predmetima, te predmetima javnih izvršitelja, što je za 47 predmeta ili 19,66 % više primljenih predmeta "Ip" u odnosu na 2017.godinu. Broj riješenih "Ip" predmeta u 2018.godini je 297 ili 103,85 % u odnosu na priliv.
 
Kvaliteta rada je slabiji u odnosu na 2017.godini, kada je procenat ukinutih odluka na nivou suda u 2017.godini bio 23,50%, jer je procenat ukinutih odluka na nivou suda u 2018.godini 31,15 %, a što nameće obavezu da se u 2019.godini kvalitet rada znatno poboljša i nastojati da se postigne rezultat koji je postignut 2017.godine.
 
U Osnovnom sudu u Ulcinju na dan 01.01.2018.godine bilo je ukupno 92 neriješenih predmeta starijih od tri godine - predmeta "crvenih omota", i to: "K" predmeta - 4, "P" predmeta - 66, "I"  predmeta - 2, "O"  predmeta - 9 , "Rs" predmeta -10, "Pom I" predmeta-1. Od ovih predmeta tokom 2018.godine riješeno je ukupno 57 predmeta, a na dan 31.12.2018.godine je ostalo neriješeno ukupno 35 predmeta i to: "K" predmeta - 3, "Iks" predmeta - 5, "P" predmeta - 25, "I" predmeta - 1, "O"  predmeta - 1. Međutim, kada se ima u vidu da je tokom 2018.godine primljeno još 50 predmeta koji su nakon prijema imajući u vidu godinu inicijalnog akta svrstani u predmete starije od tri godine - predmete "crvenih omota", u Osnovnom sudu u Ulcinju u 2018.godini ukupno je radu bilo 142 predmeta starijih od tri godine - predmeta "crvenih omota", ali kako i od 50 predmeta "crvenih omota" primljenih tokom 2018.godine je riješeno 25, to rezultat rada u odnosu na rješavanje predmeta "crvenih omota" je mnogo bolji od plana rada za 2018.godine, jer je broj riješenih predmeta starijh od tri godine - predmeta "crvenih omota", ukupno 82, a što znači 89 %.
 
Treba istaći da je ovaj rezultat ostvaren i pored činjenice da je sud u 2018.godini radio sa jednim sudijom manje.
 
 
 
                                                                                                     PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                               Amir Đokaj
 
 

Osnovni sud Ulcinj


NADLEŽNOST:
 
Sud je počeo sa radom u 01.06.1971. kao Opštinski sud, dok je 1991.godine nastavio sa radom kao Osnovni sud za teritoriju Opštine Ulcinj..
 
Osnovni sud u Ulcinju je nadležan:
1) U krivičnim predmetima da:
a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda;
b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;
c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih odnosa, izuzev u onim kojim su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;
b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja;
3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:
a) iz radnog odnosa;
b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata;
c) o primjeni propisa o štrajku;
d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;
4) U ostalim pravnim stvarima da:
a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan privredni sud;
d) vrši poslove pravne pomoći.
Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.
Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.
 
SUDSKA ADMINISTRACIJA:
Poslove sudske administracije vrši Služba za poslove sudske uprave ustanovljena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog suda. U okviru Službe su : Kancelarija za racunovodstvene poslove,  Sudska pisarnica i arhiva. Za obavljanje poslova sudske uprave sistematizovano je 25 službeničkih mjesta. Sudskom administracijom rukovodi savjetnik zadužen za poslove sudske uprave.