Godišnji raspored poslova

  CRNA GORA
OSNOVNI SUD ULCINJ
2 SU. I - 1/2016
Ulcinj, 14.01.2016.godine


Predsjednik Osnovnog suda u Ulcinju Amir Đokaj, na osnovu čl.30, 31 i 33 Zakona o sudovima (Sl.list Crne Gore br.11/15), te čl.32 Sudskog poslovnika (”Sl.list Crne Gore” br.26/11, 44/12 i 2/14), nakon održane sjednice sudija, dana 14.01.2016.godine, utvrđuje

GODIŠNJI RASPOREDA POSLOVA
U OSNOVNOM SUDU U ULCINJU ZA 2016.GODINU

I

Poslovima sudske uprave rukovodi predsjednik suda, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, kao i u drugim propisanim slučajevima zamjenjivaće ga sudija Sanja Mirović.

II

Radi urednog i blagovremenog vršenja poslova, pravilnog toka postupaka i ravnomjerne raspodjele rada predsjednik suda Amir Đokaj će pored poslova sudske uprave i drugih poslova utvrđenih zakonom postupati u sledećim predmetima:
- krivičnim predmetima (K),
- krivičnim-maloljetničkim predmetima (KM),
- kao sudija za istragu (KRI),
- predmetima izvršenja krivičnih sankcija (IKS),
- predmetima kontrole optužnice (Kvo),
- predmetima krivičnog vanraspravnog vijeća (KV),
- predmetima po molbama za uslovni otpust (UO),
- predmetima po zamolnicama stranih sudova i drugih organa (POM) i (POM.I),
- predmetima besplatne pravne pomoći (BPP),
- predmetima po prigovorima na rješenje o izvršenju (IP) kao predsjednik vijeća iz čl.48 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, i u predmetima formiranim po prigovorima na rješenje o izvršenju, odbijanju ili odbacivanju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, koje je donio javni izvršitelj sa područja ovog suda (IP), kao sudija pojedinac,
- dežurni sudija za istragu u periodu od 1-og do 16-og u mjesecu.


Sudija Lirija Buzuku postupaće u sledećim predmetima:
- parničnim predmetima (P),
- predmetima izvršenja (I),
- predmetima izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave (Iv),
- ostavinskim predmetima (O),
- predmetima po prigovorima na rješenje o raspravljanju zaostavštine donjetim od strane notara (Op),
- predmetima za rješavanje po prigovorima na rješenja o priznavanju stranih sudskih ili arbitražnih odluka (RP).


Sudija Pero Lukić postupaće u sledećim predmetima:
- parničnim parničnim (P),
- vanparničnim predmetima (RS) i (R),
- predmetima po prigovorima na rješenje o izvršenju (IP), kao predsjednik vijeća iz čl.48 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, u predmetima formiranim po prigovorima na rješenje o izvršenju, odbijanju ili odbacivanju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, koje je donio javni izvršitelj sa područja ovog suda (IP), kao sudija pojedinac,
- dežurni sudija za istragu u periodu od 24-og do 30-31-og u mjesecu, van radnog vremena, i u predmetima istražnih radnji (KRI) u kojima ne može po zakonu da postupa sudija za istragu Amir Đokaj.


Sudija Sanja Mirović postupaće u sledećim premetima:
- krivičnim predmetima (K),
- krivičnim-maloljetničkim predmetima (KM),
- predmetima krivičnog vanraspravnog vijeća (KV),
- raznim krivičnim predmetima (KR)
- predmetima izvršenja (I),
- vanparničnim predmetima (RS) i (R),
- predmetima po molbama za uslovni otpust (UO),
- kao dežurni sudija za istragu u periodu od 17-og do 23-eg u mjesecu, van radnog vremena i u predmetima istražnih radnji (KRI) u kojima ne može po zakonu da postupa sudija za istragu Amir Đokaj.


Sudija Gazmend Kalabrezi postupaće u sledećim predmetima:
- parničnim predmetima (P),
- predmetima izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave (Iv)
- predmetima po prigovorima na rješenje o izvršenju (IP), kao predsjednik vijeća iz čl.48 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, u predmetima formiranim po prigovorima na rješenje o izvršenju, odbijanju ili odbacivanju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, koje je donio javni izvršitelj sa područja ovog suda (IP), kao sudija pojedinac.


Sudija Jovan Jovanović postupaće u sledećim predmetima:
- parničnim predmetima (P),
- predmetima kontrole optužnice (Kvo),
- u predmetima po prigovorima na rješenje o izvršenju (IP), kao predsjednik vijeća iz čl.48 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, u predmetima formiranim po prigovorima na rješenje o izvršenju, odbijanju ili odbacivanju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, koje je donio javni izvršitelj sa područja ovog suda (IP), kao sudija pojedinac,
- u krivičnim predmetima (K) i predmetima krivičnog vijeća (KV) u kojima po zakonu ne mogu postupati sudije Amir Đokaj i Sanja Mirović, te ostavinskim predmetima (O) u kojima neće po zakonu moći da postupa sudija Buzuku lirija.

III


Predmet u kojem je odluka ukinuta dodjeljuje se sudiji koji je ranije u njemu postupao. Ukoliko je odlukom drugostepenog organa naređeno da se novi glavni pretres ili rasprava održi pred drugim vijećem, predmet će se dodijeliti u rad metodom slučajne dodjele onom sudiji koji postupa u toj pravnoj oblasti.

IV


Kao predsjednici tročlanih vijeća koji odlučuju u zakonom propisanim slučajevima, određuju se sudije koji su godišnjim rasporedom određeni u toj pravnoj oblasti, po dnevnom redosledu podnošenja pravnog sredstva, metodom slučajne dodjele predmeta u rad koji se raspoređuje kroz PRIS. U radu sudskog vijeća, kao njegov član, može učestvovati bilo koji od sudija, bez obzirom što Rasporedom poslova nije određen da postupa u toj oblasti prava.

V


Sudije Sanja Mirović i Kalabrezi Gazmend se određuju za praćenje i proučavanje sudske prakse.

VI


Savjetnici će pomagati sudijama u radu izrađivanjem nacrta sudskih odluka, uzimanjem na zapisnik podnesaka i izjava, te će vršiti samostalno ili pod nadzorom i upustvima sudija druge poslove, u skladu sa postojećim propisima.


VII

Službenici i namještenici obavljaće poslove po rasporedu kojeg će odrediti predsjednik suda u skladu sa potrebama nesmetanog obavljanja redovnog procesa rada.

VIII


Ovaj Raspored važiće za 2016. godinu, s tim što se može promijeniti u zakonom propisanim slučajevima.


PREDSJEDNIK SUDA
Amir Đokaj