Izmjena godišnjeg rasporeda poslova

       Grb Crne Gore
       CRNA GORA
OSNOVNI SUD ULCINJ
     2  SU. I- 3/2016
Ulcinj, 04.07.2016.godine
 
Predsjednik Osnovnog suda u Ulcinju Amir Đokaj, na osnovu čl.30, 31 i 33 Zakona o sudovima (Sl.list Crne Gore br.11/15), te čl.32 Sudskog poslovnika (”Sl.list Crne Gore” br.26/11, 44/12 i 2/14), nakon održane sjednice sudija, dana 04.07.2016.godine, utvrđuje
 
IZMJENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA
U OSNOVNOM SUDU U ULCINJU ZA 2016.GODINU
 
I
 
Mijenja se godišnji raspored poslova za 2016.godinu 2 SU. I-1/2016 od 14.01.2016.godine, u dijelu rasporeda rada u parničnim predmetima (P), vanparničnim predmetima (RS) i (Ro) i predmetima izvršenja (I).
  
II
 
Sudija Mirović Sanja pored predmeta u kojima postupa po godišnjem rasporedu poslova, postupaće i u parničnim predmetima (P), dok neće postupati u vanparničnim predmetima (RS) i (Ro).
 
III
 
Sudija Kalabrezi Gazmend pored predmeta u kojima postupa po godišnjem rasporedu poslova, postupaće i u vanparničnim predmetima (RS) i (Ro), te u predmetima izvršenja (I) u kojima iz zakonskih razloga neće moći da postupaju sudije Buzuku lirija i Mirović Sanja.
  
IV
 
Sudija Jovanović Jovan pored predmeta u kojima postupa po godišnjem rasporedu poslova, postupaće i u predmetima izvršenja (I) u kojima iz zakonskih razloga neće moći da postupaju sudije Buzuku lirija i Mirović Sanja.
 
V
 
U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova za 2016.godinu ostaje neizmijenjen.
 
                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                                              Amir Đokaj
DN-a:  1. Sudijama                                                        
           2. Na oglasnu tablu suda                                            
           3. Na sajtu suda