Kućni red

         
        CRNA GORA
OSNOVNI SUD ULCINJ
      SU I-1 br.77/2015
Ulcinj, 10.11.2015.godine
 
 
Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o sudovima ( „Službeni list Crne Gore“, br.11/15) i člana 84 Sudskog poslovnika („Službeni list Crne Gore“, br.26/11), predsjednik suda propisuje
 

 

K U Ć N I   R E D
I OPŠTE ODREDBE
 
Član 1
 

Ovim kućnim redom propisuje se unutrašnji red u zgradi Osnovnog suda u Ulcinju (u daljem tekstu: zgrada suda) mjere za održavnje reda i bezbjednost u zgradi i prostoru oko zgrade koji se koristi za potrebe suda (u daljem tekstu: prostor oko zgrade).
 

 

Član 2

 
Pravila o kućnom redu obavezujuća su za sve zaposlene, stranke u sudskim postupcima, njihove punomoćnike, zastupnike i branioce, druge učesnike u sudskom postupku, kao i sva druga lica koja se bilo kojim povodom zateknu u zgradi suda, na parkingu ispred suda i drugom funkcionalnom prostoru koji pripada sudu.
 

 

Član 3

 
Unutrašnji red u zgradi suda obuhvata:
- način korišćenja radnih i drugih prostorija u zgradi,
- ulazak i boravak u zgradi, obezbjeđenje uslova za nesmetan rad suda,
- bezbjednost zgrade i lica u zgradi,
- zaštita imovine.
 

 

Član 4

 
Poslove održavanja reda u zgradi suda i prostora oko zgrade vrši Sektor za obezbjeđenja lica i objekata Uprave policije Crne Gore (u daljem tekstu: služba obezbjeđenja).
 
Služba obezbjeđenja odgovorna je za pravilno korišćenje glavnog ulaza u zgradu suda i dužna je da obezbijedi uslove za nesmetan prolazak zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i izlaska.
 

 

Član 5

 
Odstupanje od pravila o kućnom redu povlači odgovarajuće sankcije.
 
 

 

II KORIŠĆENJE RADNIH I DRUGIH PROSTORIJA
 
 
Član 6
 

Svi zaposleni u sudu dužni su da radne i druge prostorije u sudskoj zgradi koriste u svrhe za koje su iste namijenjene, te da savjesno i odgovorno čuvaju kancelarijski namještaj i ostalu opremu.
 
U funkcionalnom prostoru suda nije dozvoljeno stvaranje neprimjerene buke galamom, dovikivanjem, preglasnim razgovorom i smijehom koji bi ometali radni proces.
 
Pušenje u zgradi suda dozvoljeno je u posebno označenom prostoru za pušače.
 
 

 

III ULAZAK U ZGRADU SUDA,
ZADRŽAVANJE STRANAKA I DRUGIH LICA
 
Član 7
 

U zgradu suda ulazi se na glavni ulaz, a prilikom ulaska službenik sudske straže i službenici obezbeđenja, koji su odgovorni za bezbjednost zgrade i zaposlenih, kao i stranaka za vrijeme njihovog boravka u zgradi suda tokom radnog vremena, dužni su vršiti propisanu kontrolu svih lica koja ulaze u zgradu, uz upotrebu tehničkih uređaja za detekciju.
 
Službenik obezbjeđenja je obavezan vršiti identifikaciju stranaka i ostalih lica koja ulaze u poslovnu zgradu suda uvidom u njihove lične isprave, koje će zadržati do povratka stranaka i njihovog izlaska iz zgrade.
 
Ako je u pitanju stranka, odnosno lice koje bez poziva traži prijem kod predsjednika suda, sudije, službenika i namještenika, službenik obezbjeđenja, odnosno portir telefonista, dužan je da prethodno provjeri da li je stranki odobren prijem.
 

 

Član 8

 
Zabranjen je ulazak u zgradu suda van radnog vrmena i isti je dozvoljen isključivo po dobijanju pismenog odobrenja od strane predsjednika suda na osnovu prethodno podnijetog pismenog zahtjeva.
 
Sudija za istragu i zapisničar u vrijeme pripravnosti mogu ulaziti u zgradu suda van radnog vremena i bez posebnog pismenog odobrenja.
 

 

Član 9

 
Svi zaposleni u sudu (sudije, službenici i namještenici) dužni su pridržavati se pravila o radnom vremenu, od 08 do 16 časova.
 
 

 

IV OBEZBJEĐENJE PROSTORIJA U ZGRADI
 
Član 10
 
Po završetku radnog vremena, sudski predmeti, službeni materijal, pečati, štambilji, kancelarijski materijal i predmeti veće vrijednosti se zaključavaju (član 85 Sudskog poslovnika).

 
Zaposleni su dužni da provjere da li su u njihovim radnim prostorijama zatvoreni prozori, ugašena svjetla, električni uređaji i aparati.
 

 

Član 11

 
Ključevi od glavnih ulaznih vrata u poslovnu zgradu, čuvaju se u posebnom ormaru za ključeve u prijemnoj kancelariji i za njih je, u radno vrijeme, odgovoran službenik sudske straže, a van radnog vremena, služba obezbjeđenja Uprave policije.
Jedan primjerak ključeva posjeduju predsjednik suda ili lice koje on odredi.
 
 

 

V KORIŠĆENJE PROSTORA I ZEMLJIŠTA OKO ZGRADE
 
Član 12
 

Parking prostor ispred ulaza zgrade sa obilježenim mjestima koristi se za službena vozila i privatna vozila zaposlenih lica, te se ne može koristiti kao javni parking.
Navedeni prostor koriste lica koja posjeduju kartice za ulaz na parking.

Ukoliko se na parking prostoru nađe vozilo za koje se kontrolom utvrdi da ne pripada zaposlenim licima, ovlašćena službena lica obavjestiće o tome nadležni organ.

U toku radnog vremena povremenu kontrolu parking prostora, travnjaka, žbunova i površina između kola vršiće pripadnici sudske straže. Sumnjiva stvar nađena u zgradi ili na prostoru oko zgrade suda obezbjediće se na odgovarajući način i čuvati do dolaska ovlašćenih službenih lica.
 
 

 

VI POSEBNE ODREDBE
 
Član 13
 

 
a) Pravila odijevanja
 
Sudije, službenici i namještenici zaposleni u sudu, kao i lica koja ulaze i borave u zgradi suda moraju biti prikladno odjeveni na način kojim se čuva ugled i dostojanstvo suda.
 
Prilikom boravka i rada u zgradi suda, lica iz stava 1 ovog člana ne mogu nositi sportsku odjeću, odjeću za plažu, odjeću od džinsa, niti drugu vrstu odjeće koja nije prmjerena ugledu institucije suda.
 
Licima koja svojim nedostojnim odijevanjem ili obuvanjem ne poštuju dostojanstvo suda biće od strane službe obezbjeđenja onemogućen pristup u zgradu suda, kao i licima u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom narkotika.
 
Sudije nose sudijsku togu na glavnom pretresu, glavnoj raspravi, sjednici vijeća i na sjednici sudija (član 97 stav 1 Sudskog poslovnika).
 

 

Član 14

 
Karakteristike poslovnog izgleda zaposlenih u sudu su jednostavnost i odmjerenost. Poslovni izgled žene podrazumijeva garderobu mirnijih boja, prilagođenu prirodi posla koji obavlja (dužina suknje mora biti umjerena, obuća uredna, bez izrazito visokih potpetica, sandale zatvorenih prstiju, kosa uredna i nakit sa mjerom). Nije dozvoljeno nošenje odjeće bez rukava, dubokih dekoltea i šliceva, odjeće sa otvorenim leđima ili ramenima, te pantlone iznad članka.
 
Poslovni izgled muškarca podrazumijeva odjeću mirnijih boja, prilagođenu prirodi posla koji obavlja (košulja jednobojna ili neupadljivog dezena, obuća uredna i elegantna, kosa, brada i brkovi uredni), dok je za sudije obavezna kravata.
 
 
b) Unošenje i iznošenje stvari i predmeta
 
 
Invetarske stvari i predmeti mogu se unositi i iznositi iz zgrade samo kada to potrebe službe zahtijevaju.
 

 

Član 15

 
Službenici i druga lica koja ulaze u zgradu suda ne mogu unositi u prostorije zgrade suda pakete i uređaje koji služe za optičko ili zvučno snimanje (fotoaparate, kinokamere, magnetofone, diktafone i sl.)
 
Unešeni paketi i drugi predmeti navedeni u stavu 1 ovog člana ostaviće se do kraja radnog vremena, odnosno do izlaska lica iz zgrade na mjestu koje odredi službenik obezbjeđenja.
 
Na zahtjev službenika obezbjeđenja, službenici i namještenici, kao i stranke, dužni su da pokažu sadržinu paketa i drugih predmeta koji se ostavljaju.
 

 

Član 16

 
Novinari, snimatelji i fotoreporteri kada dolaze u zgradu suda radi snimanja, mogu unijeti u zgradu uređaje za optička i akustička snimanja, stim što podliježu kontroli službe obezbjeđenja.
 

 

Član 17

 
U zgradu suda ne može se unositi vatreno i hladno oružje.
 
Ukoliko postoji osnovana sumnja da se kod određenog lica nalazi oružje, službenik obezbjeđenja može izvršiti kontrolu i oduzeti nađeno oružje.
 
Oduzeto oružje predaje se nadležnom organu, u skladu sa zakonom.
 
Izuzetno, od odredbe ovog člana, nošenje oružja, u zgradi suda, dozvoljeno je samo službenicima obezbjeđenja.
 
 
c) Održavanje čistoće u zgradi
 

 

Član 18

 
Za održavanje čistoće u zgradi odgovorna je higijeničarka, koja održava higijenu u zgradi suda svakim radnim danom od 16,00 do 22,00 časa, dok svake prve subote u mjesecu vrši generalno spremanje.
 
Za funkcionalnu ispravnost pojedinih djelova sudske zgrade, namještaja, elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija i toaletnih čvorova, kao i za urednost i ispravnost funkcionalnog prostora oko zgrade suda odgovoran je domar.
 
 

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 19
 

Sa kućnim redom upoznaće se svi zaposleni u Osnovnom sudu kao i druga službena lica na koja se kućni red odnosi, te građani, isticanjem kućnog reda na oglasnoj tabli suda.
 

 

Član 20
 

Kućni red stupa na snagu danom donošenja.

 
 
 

 

PREDSJEDNIKA SUDA
                                                                                                  Amir Đokaj