Osnovni sud Ulcinj


NADLEŽNOST:
 
Sud je počeo sa radom u 01.06.1971. kao Opštinski sud, dok je 1991.godine nastavio sa radom kao Osnovni sud za teritoriju Opštine Ulcinj..
 
Osnovni sud u Ulcinju je nadležan:
1) U krivičnim predmetima da:
a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda;
b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;
c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih odnosa, izuzev u onim kojim su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;
b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja;
3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:
a) iz radnog odnosa;
b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata;
c) o primjeni propisa o štrajku;
d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;
4) U ostalim pravnim stvarima da:
a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan privredni sud;
d) vrši poslove pravne pomoći.
Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.
Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.
 
SUDSKA ADMINISTRACIJA:
Poslove sudske administracije vrši Služba za poslove sudske uprave ustanovljena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog suda. U okviru Službe su : Kancelarija za racunovodstvene poslove,  Sudska pisarnica i arhiva. Za obavljanje poslova sudske uprave sistematizovano je 25 službeničkih mjesta. Sudskom administracijom rukovodi savjetnik zadužen za poslove sudske uprave.