Pravilnik o anonimizaciji

       
       CRNA GORA
OSNOVNI SUD ULCINJ
       SU. I- 35/2011
Ulcinj, 20. 05.  2011 godine
 
 
 
          Na osnovu člana 84 st. 2 i člana 101 Zakona o sudovima ("Sl. list RCG" br. 5/02, 49/04 i 22/08) predsjednik Osnovnog  suda u Ulcinju, donosi
 
 
 
P R A V I L N I K
O ANONIMIZACIJI PODATAKA U SUDSKIM
ODLUKAMA
 
 
OPŠTE ODREDBE
 
 
Član 1
 
          Ovim Pravilnikom uredjuje se način anonimizacije - zamjene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama - koje se objavljuju na internet stranici  suda  ili se  u postupku slobodnog pristupa informacija shodno čl. 8  Zakona o  slobodnom pristupu informacijama  (Sl. list  R CG 68/2005), dostavljaju domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima.
          Odluke suda se objavljuju  ili dostavljaju u cjelini s tim što se podaci o strankama, njihovim zastupnicima ili punomoćnicima, na osnovu kojih ih je moguće identifikovati zamjenjuju ili izostavljaju.
 
 
Podaci koji se zamjenjuju ili izostavljaju
 
 
Član 2
 
          U sudskim odlukama iz gradjanske oblasti anonimiziraju se podaci o:
 
          a) strankama (fizičkim i pravnim licima, učesnicima kojima svojstvo stranke priznaje poseban zakon),
          b) punomoćnicima stranaka (advokatima, advokatskim pripravnicima i drugim fizičkim licima),
          c) zakonskim i statutarnim zastupnicima, akcionarima, članovima društva i sa njima povezanim licima, članovima upravnog odbora, predstavnicima zaposlenih i slično,
          d) umješačima, stečajnim povjeriocima  i stečajnim dužnicima,
          e) izvršnim povjeriocima i izvršnim dužnicima,
          f) predlagačima i protivnicima predlagača,
          g) ostaviocima, naslednicima, svjedocima, srodnicima, bliskim licima i susjedima stranaka,
          h) sudskim vještacima, sudskim tumačima, socijalnim radnicima, psiholozima, pedagozima, defektolozima, ljekarima i drugim licima čije učešće u postupku predstavlja izvršavanje službene dužnosti.
 
          U odlukama iz krivične oblasti anonimiziraju se podaci o:
 
          a) osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, osudjenom, oštećenom kao tužiocu, privatnom tužiocu, oštećenom, braniocu, punomoćniku, zakonskom zastupniku, svjedoku, prijatelju, susjedu stranke,
          b) sudskim vještacima, sudskim tumačima, socijalnim radnicima, psiholozima, pedagozima, defektolozima, ljekarima i drugim licima čije učešće u postupku predstavlja izvršavanje službene dužnosti.
 
 
Podaci koji se anonimiziraju
 
 
Član 3
 
          Anonimiziraju se:
          - ime i prezime fizičkog lica,
          - naziv i sjedište pravnog lica,     ustanova, udruženja, sindikata i slično,
          - adrese (boravište, prebivalište, sjedište),
          - datum i mjesto rodjenja,
          - jedinstveni matični broj gradjana (JMBG),
          - poreski identifikacioni broj,
          - broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole i drugih ličnih dokumenata, kao i registarske oznake vozila,
          - e-mail i web adresa.
 
 
Način anonimizacije
 
Član 4
 
          Riječi od kojih se sastoji ime i prezime zamjenjuje se inicijalima - velikim početnim slovima sa tačkom (npr. Petar Petrović - P.P.) a ako ima više lica sa istim inicijalima dodaje se redni broj (P.P.1; P.P.2).
          Nazivi pravnih lica, privrednih subjekata i slično zamjenuju se velikim početnim slovom riječi koja čini naziv i skraćenom oznakom oblika privrednog subjekta sa tačkom ("Primat" DOO - P. DOO; Javno komunalno preduzeće - Ulcinj - Javno komunalno preduzeće U.).
          Adresa,  mjesto rodjenja, sjedište pravnog lica, zamjenjuju se tako što se  upisuju početna velika slova iz naziva mjesta sa tačkom, a ulica, broj i druge oznake se izostavljaju (Ulcinj - U.; Podgorica -   P.)
          Datum rodjenja zamjenjuje se tri tačke (rodjen/a ...).
          Jedinstveni matični broj gradjana naveden u takstu sudske odluke zamjenuje se oznakom JMBG ... .
          Poreski identifikacioni broj naveden u tekstu sudske odluke zamjenuje se sa oznakom PIN ...
          Brojevi ličnih dokumenata navedeni u tekstu sudske odluke se izostavljaju, ali se navodi vrsta dokumenta - lična karta ...; pasoš ... i slično.
          Iz registarskih oznaka vozila tačkama se zamjenjuje sve oznake sem oznake grada (PG ...; UL ...).
          E-mail i web adresa zamjenjuje se tačkama (Petar.Petrović@gov.me - e-mail ...; www.co.me - www ...).
         
 
Podaci koji se ne anonimiziraju
 
 
Član 5
 
          Ne anonimiziraju se podaci o pravosudnim organima koji su po zakonu nadležni za preduzimanje radnji i postupanje kao što su: naziv suda, broj predmeta, oznaka spisa, broj i datum donošenja odluke, sastav suda (imena predsjednika vijeća i članova vijeća), zapisničara, naziv ostalih pravosudnih organa i podaci o identitetu njihovih predstavnika (javnih tužilaca i njihovih zamjenika), podaci o organima i licima koji obavljaju policijske poslove i dr.
         
 
Sudske odluke koje se ne anonimiziraju
 
 
Član 6
 
          Ne anonimiziraju se sudske odluke kada je odlučeno da se javno objave u sredstvima infomisanja u izvornom tekstu u skladu sa zakonskim odredbama.
         
 
Član 7
 
 
          Ovaj Pravilnik će se primjenjivati  danom donošenja. 
 
 
 
 
                                                                  PREDSJEDNIK SUDA
                                                                        Lirija Buzuku