Pravilnik o korišćenju i upotrebi službenih v

          
       CRNA GORA
OSNOVNI SUD ULCINJ
     SU. I- 71/2010-1
Ulcinj, 12. 11.  2010 godine
 
 
                   Na osnovu čl. 5 st. 3  Uredbe o uslovima  i načinu  korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore ("Sl. list  br. 21/10")  donosim
 
                  
                                P R A V I L N I K
O KORIŠĆENJU I UPOTREBI VOZILA OSNOVNOG SUDA
                                         U L C I N J
 
 
                   Osnovne odredbe
 
                                                Član 1
 
                   Ovim Pravilnikom bliže se uredjuje korišćenje i upotreba službenih vozila Osnovnog suda u Ulcinju.
 
                                                Član 2
 
                   Vozila koja su za službene uptorebe ustupljena Osnovnom sudu u Ulcinju su:
         
                   - putnički automobil marke "Ford.focus" 1,6 TDCI reg. oznake
UL -AA 618 registrovan na Osnovni sud Ulcinj
                   - putnički automobil marke VW "GOLF" CLD reg. oznake PG CG -759 registrovan na Viši sud Podgorica i
                   - putnički automobil marke "Lada niva" 1,7 4 x 4, reg. oznake  UL -AD 981 registrovan na Osnovni sud Ulcinj.
 
                   Način korišćenja i upotebe službenih vozila
 
                                                 Čl. 3
 
                   Službena vozila koriste se za  obavljanje poslova  koji proističu iz nadležnosti suda  a naročito za:
 
                   - službena putovanja, učestvovanje na seminarima, savjetovanjima, kursevima i sl.
                   - obavljanje uvidjaja  i izlazaka suda na lice mjesta, radi obavljanja procesnih radnji  iz nadležnosti suda u svim materijama
                   - dostavljanje spisa predmeta  i druge dokumentacije kada je to neophodno
                   - prevoz opreme  kancelarijskog i drugog potrošnog materijala
                   - prevoz hitnih poštanskih pošiljki za poslove dostave
                   - obavljanje drugih poslova kada ekonomičnost , hitnost i efikasnost obavljanja poslova  nalažu upotrebu vozila.
 
                   Izuzetno  predsjednik suda ima pravo na stalnu upotebu službenog vozila kada je uveden prekovremeni rad u sudu ili kada je organizovano dežurstvo.
 
                                                     Čl. 4
 
                   Svim službenim vozilima iz čl. 2. ovog Pravilnika zadužuje se  vozač suda.
                   Izuzetno po nalogu predsjednika suda  službeno vozilo mogu koristiti i drugi službenici suda radi obavljanja poslova iz nadležnosti suda.
 
                                     
                                                  Čl. 5
 
                   Prije upotebe službenog vozila  obavezno se vrši pregled istog, obezbjedjuju dokumenta koja prate vozilo i preduzimaju mjere radiotklanjanja eventualno uočenih nedostataka.
Lice koje koristi vozilo dužno je da odmah prijavi  svaku uočenu promjenu ili tehnički problem na vozilu radi opravke ili zamjene dijela.
U slučaju nezgode ili kvara na službenom vozilu odmah se obavještava predsjednik suda.
Opravka ili zamjena djelova na vozilu  može se vršiti samo po odobrenju predsjednika suda.
 
                                                 Čl. 6
 
                   Službena vozila se svakog radnog dana parkiraju na službenom parkingu suda  najkasnije do kraja radnog vremena odnosno do 16 časova.
Odobrenje za korišćenje  službenog vozila van radnog  vremena i u neradne dane za vršenje poslova iz čl. 3 ovog Pravilnika, može dati predsjednik suda.
 
                                                Čl. 7
 
                   Troškovi goriva  pravdaju se računom ili drugom dokujmentacijom koja se dostavlja računovodstvu suda.
 
                                                Čl. 8
 
                   Sudije  i službenici suda  mogu koristiti privatni automobil u službene svrhe  ako to nalažu razlozi hitnosti  obavljanja posla ili drugi opravdani razlozi, uz predhodno pribavljenu saglasnost od predsjednika suda.
 
                   U slučaju iz st. 1 ovog člana  sudiji odnosno službeniku pripada naknada troškova u skladu za propisima.
 
 
                             Završna odredba                           
         
                                            Čl. 9
 
                   Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
                                                                  PREDSJEDNIK SUDA
                                                                        Lirija Buzuku
                  
                  


Nema unesenih dokumenata.