Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

27. 01. 2015.

 

CRNA GORA
OSNOVNI SUD U ULCINJU
8 Su.br. I - 1/2013
Ulcinj, 28.03.2013. godine
 
 
            Na osnovu čl. 84 Zakona o sudovima (''Sl. list RCG'' broj 5/02, 49/04 i 22/08) i čl. 19 Sudskog poslovnika (''Sl.list RCG'', br. 26/11 i 44/12),  uz saglasnost Vlade Crne Gore, predsjednik Osnovnog suda u Ulcinju, donosi
 
 
                                              P R A V I L N I K
             O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
                                   OSNOVNOG SUDA U  ULCINJU
 
 
                                                    Član 1
 
            Ovim pravilnikom u skladu sa odredbama Zakona o sudovima, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Sudskim poslovnikom, Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu i Odluke o broju sudija u sudovima, bliže se utvrdjuju u Osnovnom sudu u Ulcinju (u daljem tekstu sud) organizacione jedinice i njihov djelokrug, sistematizacija radnih mjesta sa nazivom i opisom poslova, uslovi za obavljanje poslova u odredjenom zvanju i potreban broj zaposlenih za svako radno mjesto
 
 
             I. ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG
 
                                                    Član 2.
 
            Organizacione jedinice u sudu  su:
 
            1. Služba za poslove sudske uprave
            2. Sudska pisarnica
 
                                                     Član 3.
 
            Izvan organizacionih jedinica u sudu se obavljaju savjetnički (stručno-saradnički ) poslovi. Poslovi savjetnika su stručni poslovi za sudska odeljenja i sudije; izrada nacrta odluka u postupku; izrada predloga stručnih stavova i mišljenja; pribavljanje podataka iz sudske prakse; izučavanje pravnih problema; praćenje ujednačenosti prakse na nivou sudskih odjeljenja i suda; predlaganje
pravnih riješenja, i drugi poslovi po nalogu sudije i predsjednika suda, osim onih koji su Zakonom stavljeni u isključivu nadležnost sudije.
 
 
                                                      Član 4.
 
            U Službi za poslove sudske uprave obavljaju se poslovi koji obezbjedjuju pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, a naročito: unutrašnji raspored poslova u sudu; poslove koji se odnose na stalne sudske tumače; razmatranje pritužbi i predstavki; vodjenje propisanih evidencija i izvještaja; rad biblioteke i arhive; finansijsko i materijalno poslovanje; postupanje po depozitima, informisanje javnosti o radu suda (organizovanjem konferencija za štampu najmanje jedan put godišnje i na  drugi odgovarajući način), praćenje izvještavanja medija o radu suda i vodjenje evidencija u ''Su'' upisnik o tome.
 
            Poslovi koje se obavljaju u okviru poslova sudske uprave su: vodjenje ''Su'' upisnika u koje se zavode pismena koja se odnose na poslove sudske uprave, davanje informacija o radu suda, sudija i podataka iz službenih evidencija suda, organizacija i rad sjednica sudija, priprema riješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova; formiranje personalnih dosijea i vodjenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; sačinjavanje odgovarajućih informacija; poslovi se odnose na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju; poslovi biblioteke i arhive; poslovi sudske straže; finansijski i računovodstveni poslovi u sudu, evidencija imovine suda, poslovi javnih  nabavki manje vrijednosti, nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala. Kancelarijski poslovi obuhvataju vodjenje službenih evidencija, arhiviranje spisa; arhivsko sredjivanje gradje; održavanje arhivskih prostorija; izrada liste kategorija; vodjenje arhivskih knjiga, prepisa i kopija službenih arhiskih spiskova i spisa; obrada  odluka kod odredjenih sudija, vijeća ili sudijskih odjeljenja, daktilografske poslove i poslove koji se odnose na dostavljanje sudske pošte strankama i drugim učesnicima u postupku. Pomoćni poslovi su poslovi sudskog protira , vozača suda i noćne sudske straže , kao i drugi poslovi neophodni radi obezbjedjivanja osnovnih uslova za funkcionisanje suda, kao i drugi poslove predvidjeni Sudskim poslovnikom.
 
                                                     Član 5.
 
            U Sudskoj pisarnici se formiraju odsjeci za rad na predmetima krivičnog, gradjanskog, izvršnog i odjeljenja sudske prakse kao i posebne organizacione jedinice kao što su šalter za ovjere i kancelarija za ekspediciju pošte.
 
            Osnovni poslovi koji se obavljaju u sudskoj pisarnici su: administrativna obrada i vodjenje svih knjiga upisnika, imenika i evidencija u sudu, sem poslova sudske uprave; administrativni protok spisa od momenta prijema u sudu do ekspedicije spisa nadležnom organu; davanje osnovnih obavještenja zainteresovanim strankama i učesnicima u sudskom postupku iz službenih evidencija suda; vodjenje ročišnika; evidencije ročitša; zakazivanje sudjenja; poslovi tehnike obrade sudskih odluka, poziva suda, naredbi, riješenja i drugih pismena u sudskom postupku;  poslovi informatičke evidencije rada pojedinih sudija, sudskih odjeljenja, izrade izvještaja o radu suda po pojedinim referatima, sudijama, vrstama predmeta, starosti predmeta, izrada statističkih izvještaja o radu suda; naplata sudske takse; izrada pismenih materijala; poslovi organizacije sudjenja; neposredno razgledanje i prepisivanje predmeta koji su u postupku pred sudom; izrada prepisa odluka; upotrebe sudskih pečata, kao i druge poslove odredjene sudskim poslovnikom, kao i obradu svih ovih poslova u eklektronskoj formi kroz pravosudni informacioni sistem
 
 
 
 
                 II. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADATAKA
 
                                                    Član 6.
 
            U Osnovnom sudu u Ulcinju sistematizuju se ukupno 13 službeničkih i namjšteničkih mjesta sa 27  izvršilaca.
 
 
 
 
            
 
Redni     broj
 
 
Naziv radnog mjesta,zvanje i          uslovi za obavljanje poslova u        odredjenom zvanju
 
 
Broj    izvrš-  ilaca
 
 
 
                 Opis poslova
1-2 Samostalni savjetnik -
– ca II
 
Posebni uslovi: -
Visoko obrazovanje
 u obimu od 240 kredita CSPK-a ,VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja
-Pravni fakultet 
-tri  godina radnog
  iskustva
- položen pravosudni ispit. 
 
2  
Obavlja stručne poslove i pomaže sudijama u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u predmetima,  izradjuje nacrte sudskih odluka, predloga stručnih stavova, mišljenja i setenci, prisustvuje sjednicama vijeća i po nalogu predjesnika vijeća vodi zapisnik i evideniciju o radu vijeća, obavlja tehničku pripremu predmeta za sjednicu vijeća, obavlja i druge stručne poslove po nalogu predsjednika suda ili sudije, osim onih koji su Zakonom propisani kao isključiva nadležnost sudije,radi na poslovima iz nadležnosti Referata za besplatnu pravnu pomoć
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Služba za poslove sudske uprave
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Samostalni savjetnik -
– ca I
 
Posebni uslovi: -
Visoko obrazovanje
 u obimu od 240 kredita CSPK-a ,VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja
-Pravni fakultet 
- pet  godina radnog
  iskustva
- položen pravosudni ispit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samosrtalni /a referent/kinja
Računopolagač
 
Posebni uslovi:
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, tri godine radnog iskustva,poznavanje rada na računaru
 
  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
Pored stručnih poslova kojima pomaže sudijama u radu, obavlja i poslove sudske uprave koji se odnose na saradnju sa Upravom za kadrove u vezi raspisivanja javnih i internih oglasa, saradnje u oblasti edukacije, ocjenjivanja i usavršavanja, priprema riješenja o zasnivanju radnog odnosa službenika i namještenika i riješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada, prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova, formiranje personalnih dosijea, vodjenje kadrovske evidencije službenika i namještenika, sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz oblasti radnog odnosa, priprema Vodič za pristup informacijama od javnog značaja, vodi spisak stalnih sudskih tumača i vještaka, prima stranke, učestvuje u pripremni materijala sa sjednica sudija i vodi zapisnik sa sjednice sudija, priprema predmete na koje se odnose pritužbe stranaka, referiše stanje u spisima predmeta predsjedniku suda i priprema nacrte odgovora, vrši pismenu korespodenciju sa drugim državnim organima, stara se o sprovodjenju propisa koji se odnose na zaštitu na radu, obavlja sve radnje i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju nabavka roba, izvršenja usluga ili izvodjenje radova za potrebe suda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i vrši druge poslove po ovlašćenju  predsjednika suda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprema predlog potrebnih sredstava za rad suda odnosno budžeta, obavlja sve poslove iz djelokruga suda koji se odnose na finansisko - materijalno poslovanje - obradjuje račune za plaćanje, vrši isplatu gotovinskih računa koji padaju na teret materijalnih troškova, vrši sravnjenje stanja osnovnih sredstava i inventara sa stanjem u knjigovodstvu, vrši obračun naknade i nagrade za rad vještaka i advokata, vodi matičnu evidenciju radnika, učestvuje u sastavljanju periodičnih obračuna i završnog računa, sastavlja potrebne statističke izvještaje i izvještaje za potrebe poreske uprave, vodi vanbudžetsko poslovanje suda, vodi knjigu oduzetih predmeta - depozita koji se čuvaju u blagajni suda i banci, vodi evidenciju naplate predujma troškova koje uplaćuju stranke na prolazni depozit suda za vještačenja i izlazak suda na lice mjesta, troškova krivičnog postupka, vodi knjigu evidencije i vrši prijem oduzetih predmeta, postupa po riješenjima službenih odbrana, advokata, vješaka, sudijskih porotnika, prima na čuvanje sudske testamente, jemstva po riješenjima, sudija i ''Kv'' vijeća i vrši isplatu sredstava uplaćenih kao predujam i ostale poslove po nalogu  predsjednika suda.
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostalni/a referent/kinja-
 
Tehnički sekretar predsjednika suda
 
 
Posebni uslovi:
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja), poznavanje daktilografije, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i tri godine radnog iskustva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe predsjednika suda; vodi jednostavniju pismenu korespodenciju predsjednika suda sa sudovima i drugim organima, daktilografske poslove za potrebe sudske uprave, vrši prijem razvrstavanje i otpremanje pošte, evidentiranje dnevnih obaveza predsjednika suda, uspostavljanje telefonske veze, prenos primljenih informacija i druge slične poslove. Vodi upisnike sudske uprave, evidenciju o postavljenim braniocima po službenoj dužnosti u skladu sa spiskom Advokatske komore, čuva pečate, štambilje i žigove sudske uprave, čuva rezervne ključeve svih prostorija, stolova i ormara u sudu, vodi arhivu sudske uprave   i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda
Vodi SU upisnik i u elektronskoj formi , I u toj formi zavodi sva prispjela pismena,  vrši izradu akata koji se rade u predmetima po pritužbama , izuzećima i kontrolnim zahtjevima , vrši ekspediciju tih akata i evidentira ove predmete kao završene
 
 
 
 
6-11.
 
 
Samostalni/a referent/kinja- Zapisničar - operater
 
 
Posebni uslovi:
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije
obrazovanja ), poznavanje daktilografije, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i tri godine radnog iskustva
 
 
 
6
 
 
Obavlja poslove računske obrade teksta odluka, pismena, naloga, poziva i dr.za sudije, obavljaju poslove sudskog zapisničara na sudjenjima, poslove tehničke izrade svih tekstova sudijama - naučne, radne, stručne i dr., obavljaju poslove tehničke izrade svih pismena za stručne saradnike, prepise tekstova svih vrsta, prekucavanje tekstova sa audio i video traka itd, u toku rada uredjuju spise predmeta i vrše kontrolu njihove urednosti, tačnosti podataka, prepisa i daju na uvid sudijama i upravitelju pisarnice. Vrše i druge poslove po nalogu predsjednika i sudija.
Sve nabrojane poslove  koji se obavljaju u manuelnom radu u predmetu , zapisničar je dužan da obradi i kroz PRIS , odnosno da u elektronskoj formi izvrši evidentiranje i izradu svih akata , zapisnika i odluka , zakazaivanje ročišta , ekspediciju svih akata ,evidentiranje poslatih i primljenih dostavnica , zaduženje i razduženje predmeta sa sudskom pisarnicom kroz internu dostavnu knjigu u elektronskoj formi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.-13.
 
 
Samostalni/a referent/kinja- sudski dostavljač
 
Posebni uslovi:
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru
 
 
2
 
 
Prima poštu, razvrstava je i dostavlja upravitelju sudske pisarnice, vodi odgovarajuće knjige o evidenciji prijema i predaje pošte, vrši dostavu pošiljki i drugih sudskih pismena strankama i ostalim učesnicima u sudskim postupcima, kao i drugim organima, ustanovama i organizacijama na teritoriji Opštine Ulcinj, u skladu sa odredbama procesnih Zakona i drugih propisa.Sačinjava mjesečne izvještaje o izvršenim dostavama i obavještava upravitelja sudske pisarnice i predsjednika suda sa uočenim problemima prilikom dostave , obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda i upravitelja pisarnice. 
 
14-
15.
Samostalni/a referent/kinja-
Sudski izvršitelj
 
Posebni uslovi:
- Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) položen stručni ispit
- tri godine radnog iskustva , poznavanje rada na računaru
 
 
 2
 
Obavlja poslove izvršenja po odredbama ZIP-a u predmetima u kojima se izvršenje sprovodi popisom, plenidbom i prinudnom predajom pokretnih stvari, vrši naplatu potraživanja od dužnika na licu mjesta i u sudu, o čemu izdaje uredne priznanice i obavlja ostale poslove po nalogu upravitelja pisarnice i izvršnog sudije, te vodi imenike, upisnike, ''I'', ''Iv'',obavlja i ostale poslove u skladu sa Sudskim poslovnikom po nalogu predsjednika suda. Pored opisanih poslova , u elektronskoj formi vrši prijem inicijalnih akata i svih ostalih pismena vezanih za upisnike, ''I'', ''Iv'', u elektronskoj formi formira predmete , vrši zaduženje sudije sa predmetom , evidentira kretanje prdmeta , dostavnica i prispjelih akata i sa njima zadužuje sudiju kroz internu dostavnu knjigu u elektronskoj formi , vrši evidenciju naplate takse u ovom obliku , vodi  i upisnik po prigovorima u predmetima izvršenja “ Ip” u ručnoj i elektronskoj formi
 
16.
 
Viši namještenik-ca vozač
Posebni uslovi:
-- Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja),   jedna godina  radnog iskustva
- položen vozački ispit za ''B'' i ''C'' kategoriju
- položen stručni ispit
 
 
 
1
 
Upravlja sudskim vozilom i obavlja druge poslove za potrebe voznog parka, stara se o čistoći vozila i njihovom redovnom servisiranju, vodi potrebnu dokumentaciju po putnim nalozima, obezbjedjuje prevoz sudija  na lice  mjesta,  prevozi sudskog dostavljača radi ekspedicije pošte i predaje predmeta, a u hitnim slučajevima vrši dostavu sudskih pismena u njegovoj odsutnosti, odgovara za propisnu upotrebu vozila , vodi odgovarajuću knjigu o redovnom i vanrednom servisiranju sudskih vozila, o potrošnji goriva i predjenoj kilometraži,izdaje kancelarijski materijal zaposlenima I vodi  knjigu nabavke i potrošnje kancelarijskog i drugog materijala, o čemu sačinjava periodični izvještaj i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda.
 
 
17.
Viši namještenik Sudska straža -portir
 
Posebni uslovi:
-  Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) - položen stručni ispit
- jedna  godina radnog iskustva
 
 
1
Kontroliše primjenu i stara se o poštovanju kućnog reda, obavlja poslove fizičko - tehničkog obezbjedjenja zgrade suda, kao i one  koji su bliže propisani Pravilnikom o načinu obavljanja poslova sudske straže, o uniformi, naoružanju i rokovima njihovog trajanja (Službeni list RCG br.39/92). U toku radnog vremena stara se o cjelokupnoj imovini suda, rukuje sredstvima veze i dr., obazrivo postupa i samo u opravdanim slučajevima upotrebljava sredstva prinude sile i odgovoran je za upotrebu istih, saglasno propisima. Vrši fotokopiranje materijala, portirske poslove, prima i evidentira tražene pozive na  telefonskoj centrali i usmejarava ih prema pojedinim službama suda, sudijama ili predsjedniku suda, odgovoran je za pravilno funkcionisanje telefonskog saobraćaja, vrši identifikaciju i prihvat stranaka u sudu, najavljuje stranke kod predsjednika, sudija i ostalih zaposlenih u sudu, vodi internu knjigu o upotrebi fotokopir aparata u sudu, njegovom servisiranju i opravkama, podnosi mjesečni izvještaj o radu, vodi internu knjigu evidencije zaposlenih na radu i vrši i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
 
18-
19.
Viši namještenik
Sudska straža - (noćna)
 
Posebni uslovi:
- Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije
obrazovanja ) - položen stručni ispit
- jedna  godina radnog iskustva
 
2 Kontroliše primjenu i stara se o poštovanju kućnog reda, obavlja poslove fizičko - tehničkog obezbjedjenja zgrade suda, kao i one  koji su bliže propisani Pravilnikom o načinu obavljanja poslova sudske straže, o uniformi, naoružanju i rokovima njihovog trajanja (Službeni list RCG br.39/92). Van radnog vremena stara se o cjelokupnoj imovini suda, rukuje sredstvima veze i dr., obazrivo postupa i samo u opravdanim slučajevima upotrebljava sredstva prinude sile i odgovoran je za upotrebu istih, saglasno Zakonu o zaštiti lica i imovine ("Sl. list 29/05, 26/10 i 40/11),.
 
20.
 
 Namještenik -
domar
 
Posebni uslovi:
- I -2-nivo kvalifikacije obrazovanja
 Osnovna škola
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redovno održava i vrši pregled elektroinstalacija, termotehničkih instalacija, centralnog grijanja i brine se o održavanju potrebne količine toplote za grijanje objekta u grejnoj sezoni, održava cijevnu mrežu, kotlarnicu, klima uredjaje, vrši uobičajene popravke koje ne zahtjevaju posebnu stručnost (molerske, farbarske, vodoinstalaterske, bravarske, kao i ostale slične poslove), vodi službenu evidenciju o svim kvarovima na sistemima koje održava, vremenu njihovog otklanjanja,  imenima svih koji su obavljali bilo kakve poslove te vrste u sudskoj zgradi, prati sprovodjenje mjera protivpožarne zaštite, dostavlja mjesečni izvještaj o svom radu predsjedniku suda i obavlja druge poslove po njegovom nalogu.
 
 
 
21.
 
 
Namještenik/ca - Higijeničar
 
Posebni uslovi:
 
I -2-nivo kvalifikacije
obrazovanja
 Osnovna škola
 
 
 
  1
 
 
 
Održava higijenu unutar sudske zgrade i drugog funkcionalnog prostora koji pripada sudu, svakim radnim danom od 15 do 20 časova, a sveke druge subote u mjesecu vrše generalno čišećenje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         SUDSKA PISARNICA
 
 
 
22.
 
 
Viši savjetnik/ca I - Upravitelj sudske pisarnice
 
 
Posebni uslovi:
Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita  CSPK-a(VII- 1 nivo  kvalifikacije obrazovanja)
-Pravni fakultet - položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.
 
 
  1
 
Rukovodi radom sudske pisarnice, obavlja poslove vodjenja odredjenih referata i vrši nadzor nad namještenicima u sudskoj pisarnici, vrši organizaciju i poslove neposrednog protoka svih pismena i  spisa u sudu, ročnišnika i pregleda rokova u pisarnici, kontroliše ispravnost i ovjerava prepise odluka, prima i informiše stranke i zainteresovana lica u postupku o podacima iz službene evidencije suda, obezbjedjuje prijem stranaka, obavlja prijem stranaka po pritužbama na rad pisarnice, rukuje sa svim  pečatima, štambiljima i žigovima  u sudskoj pisarnici, obavlja poslove administrativnog evidentiranja i dostave spisa predmeta sudijama, poslove evidentiranja hitnih predmeta - pritvorskih i dr, obezbjedjuje funkcionisanje dostavne službe strankama, sudovima i drugim državnim organima, obezbjedjuje blagovremenu i urednu predaju spisa predmeta sudijama u radu, urednost spisa predmeta i predaju spisa na ekspediciju od strane sudija ili zapisničara suda, vodi evidenciju izvršenja krivičnih sankcija i sve radnje potrebne za upućivanje osudjenih lica na izdržavanje kazne zatvora u skladu sa ZIKS-om, vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda. Pored opisanih poslova obavlja poslove administratora PRIS-a , odgovoran je za blagovremeno i tačno unošenje svih podataka u PRIS , koje unosi sudska pisarnica, radi na poslovima odnosa sa javnošću i informisanju javnosti o radu suda , postupa po zahtjevima stranaka za pristup informacijama , vrši obradu povremenih , periodičnih i godišnjih izvještaja o radu suda , u ručnoj formi i usklađuje isti sa izvještajem u elektronskoj formi koji se izrađuje kroz PRIS , radi i sve poslove vezane za upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne u elektronskoj formi koji se sastoje u evidentiranju Iks predmeta , zaduživanju predsjednika suda sa ovim predmetima , te razvođenju ovh predmeta kao rješenih kroz PRIS
 
 
 
23 - 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostalni/a referent/kinja-
Upisničar
 
Posebni uslovi:
- Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja ),  3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodi imenike, upisnike i pomoćne knjige, obavlja kompletnu administrativnu obradu predmeta i referata koji su mu stavljeni u nadležnost, prima podneske i pismena koji se odnose  na predmetne referate, poslove dostave i praćenja izvršenja  naplate sudskih taksi i troškova postupka u sudu, poslove obraćanja strankama uslijed neurednih podnesaka i dr., sačinjavaju izvještaje za svoje referate, sačinjavaju statističke izvješaje iz oblasti i referata u kojima postupaju, vode posebne knjige evidencija, ročišnike i dr; kao operater na računaru, vrši i druge poslove koji mu se save u zadatak. Upisničari krivičnog, gradjanskog referata imaju obavezu vodjenja imenika, upisnika, pomoćnih knjiga i zaduženja i razduženja predmeta po referatima ''K'', ''Kp'', ''Kri'', ''Ki'', ''Km'', ''Kim'', ''Kr'', ''Kv'', ''IKs'', ''P'', ''Mal'', ''Pom'', ''R'', ''Rs'', i  ''O''.
Dužni su da svaku promjenu, odnosno kretanje sudskog predmeta evidentiraju po propisima, vode evidenciju po zaduženjima i razduženjima sudija i stručnih saradnika, vode evidenciju o kretanju spisa po redovnim i vanrednim pravnim ljekovima, pomoćne knjige zdauženja i razduženja i evidenciju istih po žalbama, vrši sredjivanje spisa predmeta i obavlja druge poslove u skladu sa Sudskim poslovnikom, evidentiraju podneske i proslijedjuju sudijama, vode evidenciju primljenih i završenih predmeta, popunjavaju statističke listiće, preduzimaju potrebne mjere za naplatu sudskih taksi, troškova krivičnog postupka i paušala, dostavljaju nadležnim organima izvode iz kaznene evidencije, presude za lica koja treba uputiti na izdržavanje kazne zatvora, rade izvještaje o radu sudija, vodi kontovnik naplate troškova krivičnog postupka, vode knjigu uslovnih osuda, obavlja poslove u vezi zahtjeva za izdavanje uvjerenja licima protiv kojih se (ne) vodi krivični postupak, obavljaju i druge poslove po nalogu   upravitelja pisarnice i predsjednika suda.
Pored opisanih poslova , u elektronskoj formi vrši prijem inicijalnih akata i svih ostalih pismena vezanih za upisnike''K'',  ''Kri'', ''Km'', ''Ku'', ''Kr'', ''Kv'',  ''P'', ''Mal'', ''Pom'', ''PomI'',''R'', ''Rs'', i  ''O''.,  u elektronskoj formi formira predmete , vrši zaduženje sudije sa predmetom , evidentira kretanje predmeta , dostavnica i prispjelih akata i sa njima zadužuje sudiju kroz internu dostavnu knjigu u elektronskoj formi , vrši evidenciju naplate takse u ovom obliku
 
 
26.
 
 
Samostalni/a referent/kinja-
za ovjere
 
Posebni uslovi:
- Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja),-položen stručni ispit
- tri godine radnog iskustva
 
 
1
 
 
Vodi sve vrste ''Ov'' upisnika, vrši ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa u skladu sa odgovarajućim propisima,  vrši ovjeru isprava za inostranstvo, vrši dostavu ovjerenih ugovora Upravi za spriječavanje pranja novca i Upravi prihoda,  vodi evidenciju svih sudskih ovjera putem ''Ov'' upisnika i u elektronskoj formi, obavlja i poslove arhiviranja završenih predmeta u sudu, poslove održavanja arhive suda po propisanim arhivskim kriterijumima, vodi arhivsku knjigu, poslove izlučivanja arhivske gradje iz suda, poslove izdavanja spisa suda po listama kategorija, poslove evidencije i izdavanja na uvid arhiviranih spisa, poslove evidencije i smještaja spisa i predmeta koji se trajno čuvaju u sudu,
 
 
 
 
 
 
 
 
                         III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
 
                                                  Član 7.
 
            U sudu se, radi stručnog osposobljavanja, mogu zaposliti jedan ili više sudijskih pripravnika i pripravnika sa visokom ili srednjom školskom spremom.
 
 
                                                  Član 8.
 
            Rasporedjivanje službenika i namještenika u skladu sa ovim Pravilnikom, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.
 
 
                                                   Član 9.
 
            Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Ulcinju Su I.br. 127/08 od 13.12.2008. godine.
 
 
                                                   Član 10.
 
            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda, a nakon davanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore.
 
 
 
 
                                                                                              PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                       Lirija Buzuku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
O b r a z l o ž e nj e
 
            Ovaj Pravilnik je usaglašen sa zakonskim odredbama i ostalim propisima bliže navedenim u čl. 1 i njime se odražava realna potreba o broju izvršilaca koji je neophodan za ažurno funkcionisanje sudske vlasti na teritoriji Opštine Ulcinj.
 
            Vodjeno je računa da se rasporedom i opisom poslova pojedinih radnih mjesta obezbjedi što funkcionalnija, efikasnija i ekonomičnija unutrašnja organizacija, kao i puna angažovanst  svih zaposlenih u sudu.  Opis poslova svih samostalnih referenata koji rade na poslovima upisničara i zapisničara upotpunjen je i opisom tih poslova koje rade u elektronskoj formi kroz pravosudni informacioni sistem –PRIS.
 
          Takodje, samostalni referent za ovjere pored svojih redovnih poslova će obavljati i poslove arhivara, dok će vozač u pojedinim slučajevima pomagati sudskom dostavljaču, a u njegovoj odsutnosti, kada se radi o hitnim predmetima vršiti dostavu sudskih pismena.
            Pojedina radna mjesta kao npr. sudski domar i noćna straža zbog širokog opisa poslova koji podrazumijevaju preduzimanje mnogobrojnih mjera zaštite na radu, pokazuju se neophodnim i nužnim za sistematizaciju, jer su u sudskoj zgradi smješteni i drugi organi (Osnovno državno tužilaštvo i Područni organ za prekršaje ) koji u okviru poslova iz svoje zakonske nadležnosti postupaju i van radnog vremena i tokom noći , pa se prisustvo stranaka u tom periodu u sudskoj zgradi može odraziti vrlo nepovoljno po bezbjednost i imovinu , ovo prije svega iz razloga što postoji jedan zajednički ulaz koji opslužuje cijelu zgradu .Pored toga adaptacijom sudske zgrade , pisarnica suda  je izmještena u prizemlju na kojem svi prozori nemaju spoljne siguronosne rešetke, dok u samom objektu nije instalirana oprema sa video nadzorom i alarmnim sistemom.
 
          U odnosu na Pravilnik koji je sada u primjeni predloženo je povećanje broja izvršilaca za jedno namješteničko mjesto , odnosno povećanje broja izvršilaca za jedno radno mjesto dostavljača .
            Ovakav predlog temelji se na činjenici  da je tokom 2011.godine povećan broj sudija u sudu, kao i obim posla, u gotovo svim vrstama sudskih predmeta, koje promjene nijesu praćene povećanjem broja ostalog sudskog osoblja, a broj dostavljača u sudu je nepromjenjen od 1971.godine , kada je obim poslova bio višestruko manji u odnosu na sadašnje potrebe. Ekonomska opravdanost ovakvog predloga ogleda se i u visokim  troškovima za poštanske  usluge , koji  na mjesečnom nivou iznose u prosjeku oko 1.000,00 eura .
            U ovom trenutku nije iskazana potreba za nekim radnim mjestima za stručnjake iz oblasti informacione tehnologije , obzirom da sadašnji stepen obučenosti zaposlenih koji obavljaju poslove koji zahtjeva upotrebu računara , zadovoljava potrebe nesmetanog  obavljanja radnih zadataka , a isti će se moći povećati putem izmjene i dopune ovog Pravilnika , ukoliko se za to iskaže potreba u narednom periodu .
 
 
                                                                               PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                   Lirija Buzuku
 
 
 
 
 
ORGANIZACIONA ŠEMA
Sa prikazom službeničkih i namješteničkih mjesta i potrebnim brojem izvršilaca
 
 
 
Redni
broj
Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1 Samostalni savjetnik- I 1
2-3 Samostalni savjetnik- II 2
4 Samostalni referent –računopolagač 1
5 Samostalni referent – tehnički sekretar predsjednika suda 1
6-11 Samostalni referent – zapisničar -operater 6
12-13 Samostalni referent- dostavljač 2
14-15 Samostalni referent-sudski izvršitelj 2
16 Viši namještenik -  vozač 1
17 Viši namještenik - portir 1
18 -19 Viši namještenik - noćna sudska straža 2
20 Namještenik - domar 1
21 Namještenik -higijeničarka 1
22 Viši savjetnik/ca Iupravitelj sudske pisarnice 1
23-25 Samostalni referent - upisničar 3
26 Samostalni referent  za ovjere 1
 
 
UKUPNO ---------------------------------------------------------- 26