Basplatna pravna pomoć u Osnovnom sudu Žabljak

12. 05. 2016.

Služba za besplatnu pravnu pomoć
u Osnovnom sudu Žabljak

           Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju fizička lica koja prema svom imovnom stanju nijesu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.
 
         Ministarstvo pravde Crne Gore je, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Vlada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, realizovalo projekat sa ciljem da se uspostavi djelotvoran, efikasan i održiv sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori. Putem stvaranja takvog sistema, Crna Gora će omogućiti pristup pravdi onima koji do sada nijesu bili u mogućnosti da sebi priušte pravnu pomoć i tako ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.
 
          Služba za besplatnu pravnu pomoć se nalazi u prostorijama suda, kancelarija broj 5.

Rad sa strankama:

Svakog radnog dana 8-14 časova

Lice ovlašćeno za besplatnu pravnu pomoć:

Ivana Ćurić, savjetnica

telefon: +382 52 361 463, lokal 103
e-mail: bpp.oszb@sudstvo.me