Nadležnost Osnovnog suda Žabljak


 
             Nadležnost osnovnog suda:
 
 
            Osnovni sud je nadležan:
 
            1) U krivičnim predmetima da:
 
            a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao
glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i
položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u
mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili
ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog
suda;
            b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom
određena nadležnost osnovnog suda;
c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak
mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad
je tu osudu ili mjeru izrekao;
 
            2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
 
            a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih
odnosa, izuzev u onim koji su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;
            b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora na informaciju sadržanu u
sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u
sredstvima javnog informisanja;
 
            3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:
 
            a) iz radnog odnosa;
            b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između
poslodavaca i sindikata;
            c) o primjeni propisa o štrajku;
            d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;
 
            4) U ostalim pravnim stvarima da:
 
            a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete, ako ovim zakonom nije
drukčije određeno;
            b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog
postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
            c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje
je nadležan privredni sud;
            d) vrši poslove pravne pomoći.
 
            Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako
zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.
Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.