Saopštenje za javnost Privrednog suda Crne Gore povodom pokušaja falsifikovanja odluke ovog suda Ip.br. 1067/17

         Privredni sud Crne Gore, je dana 03.04.2018. godine, došao do saznanja da je NN lice pokušalo da izvrši zloupotrebu odluke ovog suda Ip.br. 1067/17 , koje je dostavljeno  Poreskoj upravi Crne Gore, a u kojem je navodno postupala sudija ovog suda.
         Uvidom u dostavljenu kopiju falsifikovane "odluke" IP.br.1067/17, proizilazi: " da je sudija ovog suda, kao predsjednik sudskog Vijeća u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Dušana Radomana iz Nikšića, protiv izvršnog dužnika Poreska Uprava Crne Gore, odlučujući po prigovoru izvršnog dužnika na  rješenje Javnog izvršitelja Aleksandre Tomković Vukoslavčević iz Podgorice I.br.1973-1/2017 od 25.08.2017.godine, donijela odluku IP.br. 1067/17 od 22.09.2017. godine kojom je odbila prigovor kao neosnovan. Takođe uvidom u ovo rješenje proizilazi da je rješenje o izvršenju određeno na osnovu izvršne isprave, navodno presude ovog suda P.br.112/14-17 od 14.06.2017.godine, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 179.423,08 €" .
         Pod ovom poslovnom oznakom pred Privrednim sudom Crne Gore nikad nije vođen postupak između ovih stranaka po prigovoru, a o kojem odlučuje Vijeće. Takođe provjerom kroz PRIS utvrđeno je da među ovim strankama Dušana Radomana iz Nikšića i Poreske uprave Crne Gore nije nikad vođen postupak po prigovoru na rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja.
Za ukazati je i to, a što je poznato i svim strankama,  da o prigovoru na rješenje o izvršenju koja donose Javni izvršitelji odlučuje tročlano Vjeće shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, dok je u falsifikovanoj "odluci" naznačeno samo ime jedne sudije.
         Osim toga, pečat koji je otisnut na falsifikovanoj "odluci" u kojoj se navodi da donijet od strane ovog suda, je mnogo većeg obima, od propisanih dimenzija, odnosno pečata koje je koristi ovaj sud. Takođe, naziv suda  unutar pečata koji se nalazi na falsifikovanoj "odluci" ispisan je ćiriličnim pismom, dok je naziv suda unutar okruglih pečata suda, a koji se koriste za ovjeru odluka i drugih akata ispisan latiničnim pismom, odnosno svi podaci koji treba da sadrži jedan pečat na latiničnom pismu su, pa je nesporno da je i pečat suda falisifikovan.
         Takođe, potpis sudije koji se nalazi na falsifikovanoj "odluci" predstavlja grubi falsifikat.
U falsifikovanoj "odluci"  se između ostalog navodi da je Javni izvršitelj Aleksandra Tomkvić Vukoslavčević iz Podgorice rješenje o izvršenju I.br.1973-1/2017 od 25.08.2017.godine, donijela na osnovu navodne presude ovog suda P.br.112/14-17 od 14.06.2017.godine, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 179.423,08 €.
Pod ovom poslovnom oznakom nije nikad vođen postupak između stranaka Dušana Radomana iz Nikšića i Poreske uprave Crne Gore, niti je između ovih stranaka pred sudom, a što je takođe utvđeno provjerom kroz Pravosudni informacioni sistem, vođen bilo koji drugi postupak.
         U konkretnom, a u saradnji sa državnim organima, utvrđeno je da ovakva falsifikovana "odluka" nije izvršena, odnosno da sredstva nijesu naplaćena sa Budžeta Crne Gore.
         O svemu prednejm obaviješteno je i Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, kojem je dostavljena sva dokumentacija jer je očigledno da je došlo do grube zloupotrebe Privrednog suda kao institucije, zloupotrebom njegovog naziva, pečata, kao i potpisa sudije.
        
 
                                  Služba za odnose sa javnošću
                                       Privrednog suda Crne Gore

Saopštenje za javnost povodom zaključenja Aneksa Ugovora o prodaji imovine Kombinata aluminujuma Podgorica AD Podgorica u stečaju

 
         Dana 15.03.2018.godine pred notarem zaključen je Aneks UZZ.br. 153/2018 Ugovora o prodaji imovine KAP- u stečaju, UZZ br.372/2014 od 10.06.2014.godine, između  prodavca AD „KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA“ u stečaju, koga zastupa stečajni upravnik Veselin Perišić  i kupca imovine „UNIPROM“ DOO Nikšić.
 
         Aneksom Ugovora, ugovorne strane su se saglasile da prodavac vrati kupcu mjenicu koja mu je data kao sredstvo plaćanja, na ime isplate kupoprodajne cijene u iznosu od 6.980.000,00 EUR, uz obavezu kupca da prenese imovinska prava na prodavca za dio imovine koja je bila predmet osnovnog ugovora o prodaji imovine, u ukupnoj površini od 233.103 m2.
Aneks o prodaji imovine stečajnog dužnika zaključen je jer prodavac u ugovorenom roku, a i nakon isteka roka nije mogao da preda dio imovine kupcu, bez tereta i ograničenja, u skladu sa Ugovorom. Kako je protekao duži vremenski period od potpisivanja ugovora, a da nije bio izvršen dio ugovornih obaveza od strane prodavca, stečajna uprava je ocijenila da je u interesu stečajnog dužnika i svih stečajnih povjerilaca da se zaključi aneks Ugovora i time izvrše sve ugovorne obaveze u cjelosti, kako od strane prodavca tako i od strane kupca, čime je Ugovor u potpunosti izvršen.
 
       Imajući u vidu da je imovina koja je predmet Aneksa, na dan 15.01.2018.godine procjenjena na iznos od 10.243.170,00 €, koju procjenu je uradila Komisija Uprave za nekretnine Crne Gore, stečajna uprava je ocijenila da se zaključenjem aneksa ne nanosi šteta stečajnom dužniku i povjeriocima, već se stečajna masa uvećava, što je u skladu sa načelom ekonomičnosti stečajnog postupka.
 
         S obzirom da je nakon zaključenja Aneksa, Ugovor o prodaji imovine stečajnog dužniku u potpunosti izvršen, stekli su se uslovi da stečajni dužnik objavi oglas za prodaju imovine koja je bila predmet Aneksa i prodajom imovine uveća stečajnu masu. Takođe, kupac imovine „UNIPROM“ DOO Nikšić stekao je mogućnost i zatražio je od suda izdavanje mišljenja da je isplatio tržišnu cijenu, u smislu člana 419 Zakona o svojinsko pravnim odnosima.
                           
                                                                 
                                                        Služba za odnose sa javnošću


Saopštenje povodom dostavljanja ponuda za kupovinu imovine stečajnog dužnika "BJELASICA RADA" AD u stečaju Bijelo Polje

            Dana 19.03.2018. godine u Privrednom sudu Crne Gore održano je ročište povodom otvaranja ponuda dostavljenih po četvrtom javnom oglasu od 11.02.2018. godine, za kupovinu cjelokupne imovine stečajnog dužnika "Bjelasica Rada" AD u stečaju Bijelo Polje.
         Za kupovinu cjelokupne imovine stečajnog dužnika po procijenjenoj  vrijednosti u iznosu od 2.551.357,55 €, dostavljena je jedna ponuda od strane "WATER GROUP" DOO Kolašin u iznosu od 1.050.000,00 €.
           Stečajni upravnik će se u vezi dostavljene ponude a u skladu sa uslovima iz oglasa izjasniti u roku od 8 dana.  
 
                                                                      
                                  Služba za odnose sa javnošću-portparolka suda
                                                               Snežana Grujić


Saopštenje za javnost povodom spornih potpisa koji su dati kao podrška predsjedničkom kandidatu

         Privredni sud Crne Gore, a reagujući na brojna obraćanja svojih zaposlenlih da nisu dali podršku jednom predsjedničkom kandidatu kako su to saznali putem aplikacije Državne izborne komisije, provjerom, odnosno pisanom izjavom zaposlenih, utvrdio je da je čak za 84 zaposlenih u sudu došlo do zloupotrebe podataka.
         Naime, svih 84 zaposlenih potvrdili su da nisu dali podršku jednom predsjedničkom kandidatu, odnosno da nisu potpisali listu podrške, niti su u tu svrhu dozvolili da se koriste njihovi matični brojevi.
         Ukazujemo da su između ostalog zloupotrijebljeni i podaci sudija, odnosno da su sudije provjerom kroz aplikaciju Državne izborne komisije utvrdile da su navodno dale podršku jednom predsjedničkom kandidatu, a javnosti je poznato da su sudije u vršenju svoje funkcije dužne da se uzdrže od bilo kakve političke aktivnosti. Sudije su takođe potvrdile da nisu potpisale listu podrške.
         Na ovaj način došlo je do grube zloupotrebe podatka zaposlenih u Privrednom sudu Crne Gore, na način što su zlouptrijebljeni njihovi lični podaci, jer su isti korišćeni za podršku jednom predsjedničkom kandidatu.
         Privredni sud Crne Gore, kao i svi zaposleni još jednom ukazuju da nisu dali podršku tom predsjedničkom kandidatu, i u potpunosti svih 84 odbacuju bilo kakvu vezu sa tim da su svojim potpisom ili davanjem saglasnosti za korišćenje matičnog broja dali podršku tom predsjedničkom kandidatu.
         Na kraju, pozivamo nadležne institucije da reaguju na ovakve grube zloupotrebe koje očigledno imaju elemente krivičnog djela i da u što kraćem roku ispitaju kako su se na listi podrške jednog kanidata za predsjedničke izbore našli zaposleni Privrednog suda Crne Gore koji su svojim izjavama potvrdili da podršku uopšte nisu dali, odnosno da nisu potpisali tu listu.
 
 
                                                                                    
      Služba za odnose sa  javnošću Privrednog suda Crne Gore

          

Saopštenje za javnost povodom sastanka predsjednika Privrednog suda Crne Gore sa predstavnikom Međunarodne organizacije za razvoj prava-IDLO

             Predsjednik Privrednog suda Crne Gore, gospodin Blažo Jovanić nedavno je primio u posjetu Ljubomira Petruljeskog, glavnog konusltanta za implementaciju programa za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne organizacije za razvoj prava IDLO.
             IDLO je međudržavna organizacija za razvoj prava, koja je osnovana 1983. godine, a Crna Gora će uskoro postati njena članica, i to kao prva država u regionu.  
             Predsjednik suda je upoznao gospodina Petruljeskog u vezi sa dosadašnjim rezulatatima koje je sud postigao u prethodnim godinama, a posebno u dijelu da je Privredni sud Crne Gore već dvije godine uzastopno najažurniji sud u Crnoj Gori. Predjsednik je govorio i o uskoj specijalizaciji Privrednog suda, odnosno sporovima za koje je islkjučivo nadležan, a koji su od velikog značaja za privredni sistem države.
             Gospodin Petruljeski, prepoznajući značaj i ulogu koju ima ovaj sud, iskazao je spremnost da IDLO u narednom periodu podrži projekat finansiranja obuke sudija ovog suda i to isključivo za oblasti za koje je usko speacijalizovan Privredni sud.
             Na kraju je, na obostrano zadovoljstvo učesnika susreta, donijet zaključak da se u narednom periodu konkretizuju dalji koraci u cilju realizacije projekta podrške od strane IDLO vezano za oblasti iz koje će se sprovoditi obuka.
 
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA