Odgovor Privrednog suda Crne Gore a vezano za novinarska pitanja koja je dostavio dnevni list "Pobjeda"

05. 12. 2018.

           
  Vezano za pitanja koja su dostavljena Privrednom sudu Crne Gore od strane novinarke dnevnog lista "Pobjeda":
 
1. Molim informaciju o mjesečnoj naknadi koju primaju stečajni upravnici u stečajnim postupcima nad preduzećima Radoje Dakić, Rudnici boksita, KAP i Solana Bajo Sekulić?
2. Na osnovu čega će biti utvrđena i da li se može procijeniti kolika će nagrada biti određena upravnicima kada ovi stečajni postupci budu završeni?
 
3. Da li stečajne sudije imaju pravo na nagradu nakon zaključenja stečajnog postupka i o kojem je iznosu riječ?
 
3. S obzirom da stečajni postupci u ovim preduzećima traju dug niz godina (osim u Radoje Dakić), kakvu zaštitu u tome imaju radnici imajući u vidu da se u stečajnom postupku na njih ne primjenjuje Zakon o radu, pa nemaju pravo na plaćeni odmor i odsustvo?
 
4. Postoji li način da se riješi problem koji imaju bivši radnici Rudnika boksita koji zbog nepovezanog radnog staža iz 2009. i 2010.godine ne mogu da ostvare penziju, već imaju privremene penzije?
 
5. Da li je kupoprodajna cijena od 5,4 miliona eura za Rudnike boksita isplaćena i koliko je potraživanja povjerilaca ovom prodajom namireno?
 
6. Koliko je sudskih postupaka u kojima su jedna od stranaka KAP, Rudnici boksita, Solana i Radoje Dakić?
 
7. Da li zaključenje stečajnih postupaka zavisi od završetka svih sporova, s obzirom na to da zakon o stečaju predviđa mogućnost zaključenja stečaja i pored postojanja sudskih postupaka?
 
 dajemo sljedeći odgovor:
 
U stečajnom postupku konačnu visinu nagrade, kao i naknade troškova određuje stečajni sudija u vrijeme zaključenja stečajnog postupka, uzimajući u obzir obim poslova, vrijednost stečajne mase i poslovne rezultate stečajnog upravnika u skladu sa osnovama i mjerilima za određivanje visine naknade i nagrade stečajnog upravnika. Dakle konačna visina nagrade stečajnom upravniku utvrđuje se nakon dostavaljanja konačnog izvještaja stečajnog upravnika, a ista zavisi prvenstveno od vrijednosti stečajne mase, odnsono imovine koja je prodata u stečajnom postupku, zatim radnji koje je stečajni upravnik preduzeo u toku postupka i obima poslova koje imao a sve u skladu sa Zakonom o stečaju i Pravilnikom o bližim osnovama i mjerilima za određivanje visine naknade i nagrade za rad stečajnog upravnika.
 
U toku trajanja postupka stečajnom upravniku se može odrediti privremena mjesečna akontacija nagrade, s tim što ista ulazi u konačnu visinu nagrade koja se na kraju utvrđuje.
 
Kako stečajni postupci koji se vode nad stečajnim dužnicima "Radoje Dakić" AD u stečaju Podgorica, "Rudnici boksita" AD u stečaju Nikšić, Kombinat aluminijuma Podgorica AD u stečaju Podgorica i Solana Bajo Sekulić AD u stečaju još uvijek nisu okončani, to u ovim postupcima nije određena konačna nagrada za stečajne upravnike.
 
Privredni sud Crne Gore, kao dio crnogorskog sudstva, predstavlja državni organ, dok sudije u crnogorskom sudstvu, a samim tim i sudije Privrednog suda Crne Gore, u skladu sa Ustavom Crne Gore bira i razrješava Sudski savjet Crne Gore. Sudija svoju sudijsku funkciju obavlja u skladu sa Ustavom i zakonom, a svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje ova oblast, dok se zarada sudija utvrđuje u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, zarada sudija se isključivo utvrđuje i isplaćuje u skladu sa ovim zakonom, pa je stoga apsurdno pitanje da li sudije imaju pravo na nagradu nakon zaključenja stečajnog postupka, budući da je opšte poznata činjenica kako i na koji način se isplaćuje zarada sudijama, a na šta je i to prethodno ukazano.
 
Stečajni postupak se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o stečaju, koji je lex specialis, a kojim su jasno utvrđeni status i položaj svih povjerilaca, samim tim i zaposlenih stečajnog dužnika. Dakle, sud i stečajni upravnik u toku postupka isključivo postupaju u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.  Ukazujemo i na to, da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju definisano na koji način lica koja su angažovana u toku trajanja stečajnog postupka ostvaruju pravo na zaradu, način utvrđivanje visine zarade, kao i ostalih prava iz radnog odnosa. Osim toga, prava radnika angažovanih za potrebe okončanja započetih poslova ili vođenja stečajnog postupka sužena su u odnosu na ona prava koja pripadaju radnicima koji se nalaze u radnom odnosu kod privrednih subjekata i ograničena samo na naknadu propisanu članom 79 st. 3 i 4 Zakona o stečaju, a što predstavlja i stav drugostepenog suda iskazan u odlukama prilikom odlučivanja o zahtjevima za naknadu štete na ime neiskorišćenih godišnjih odmora u toku stečaja.

Vezano za pitanje koje se odnosi na bivše radnike "Rudnici boksita" AD u stečaju NIkšić, u pogledu nepovezanog radnog staža iz 2009. i 2010. godine, ukazujemo da se isplata potraživanja u stečajnom postupku vrši u skladu sa Konačnom listom utvrđenih i osporenih potraživanja, tako da i uplata doprinosa u konkretnom zavisi od stepena namirenja potraživanja povjerioca Poreske uprave Crne Gore.

U pogledu pitanja koje se odnosi na imovinu koja je prodata u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom "Rudnici bokista" AD u stečaju Nikšić, ukazujemo da u ovom postupku nisu riješena još uvijek imovinska pitanja između stečajnog dužnka i kupca. Razlog tome leži u činjnici da služba Zaštitnika-imovinsko pravnih interesa brojnim žalbama pred nadležnim organom katastra, te Ministarstvo finansija kao drugostepeni organ zbog neodlučivanja po žalbama protiv prvostepenih rješenja (u jednom predmetu o žalbi nije odlučeno već dvije godine) odugovlače postupak rješavanja imovinskih odnosa između stečajnog dužnika i kupca, dalje namirenje povjerilaca,a time i okončanje ovog postupka.

Pred ovim sudom, a imajući u vidu složenost postupka i veliki broj osporenih potraživanja, kao i drugih postupaka koji su nastali u toku i povodom stečaja, vodi se veliki broj postupaka u kojima su stranke  "Radoje Dakić" AD u stečaju Podgorica, "Rudnici boksita" AD u stečaju Nikšić, Kombinat aluminijuma Podgorica AD u stečaju Podgorica i Solana Bajo Sekulić AD u stečaju Ulcinj, pa stoga u ovom momentu imajući u vidu veliki broj drugih sporova koji se vode pred ovim sudom, sud ne može dati preciznu informaciju o kojem broju je riječ.

Zakon o stečaju predviđa mogućnost da stečajni sudija može, a na predlog stečajnog upravnika da donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka, ako je unovčena sva ili najveći dio imovine stečajnog dužnika, a postoje sporovi koji su u toku. Dakle, radi se o mogućnosti, koja se cijeni u svakom konkretnom slučaju, odnosno predmetu, a svakako kad postoji veliki broj sporova čiji ishod može da utiče na stečajnu masu, onda i zaključenje stečajnog postupka, zavisi od okončanja tih postupaka.
                                                                                           
                                                                                              KABINET PREDSJEDNIKA





Saopštenje za javnost u vezi stečajnog postupka koji se vodi nad stečajnim dužnikom "MALL GROUP" DOO u stečaju Podgorica

 
 

 

         S obzirom da su se u javnosti pojavile informacije vezano za stečajni postupak St.br. 134/16 koji se vodi pred ovim sudom nad stečajnim dužnikom "Mall Group" DOO u stečaju Podgorica, u cilju upoznavanja javnosti, u nastavku objavljujemo odgovor na pritužbu koji je dostavljen Vrhovnom sudu Crne Gore dana 25.09.2018. godine, a koja pritužba je podnijeta od strane Gorana Rašovića iz Podgorice na rad stečajnog sudije i stečajnog upravnika.
         "Goran Rašović je  podnio prijavu potraživanja koja se odnosi na neisplaćena neto lična primanja, a koja prijava je u postupku utvrđivanja osnovanosti potraživanja, osporena od strane stečajnog upravnika.Ovo iz razloga jer podnosilac prijave nije dostavio dokaze u pogledu ličnih primanja, niti je dostavio dokaze da je u tom periodu bio u radnom odnosu kod prethodnika stečajnog dužnika, a o čemu je pismeno obaviješten do strane stečajnog upravnika. Nakon toga se Goran Rašović izjasnio da će sudu nakon izvršenih obračuna plata, dostaviti dokumentaciju, dok je na kraju dopisa naveo da ukoliko stečajna upravnica ne uradi reviziju poslovanja stečajnog dužnika, on će kao stečajni povjerilac pokušati da nađe sredstva da uradi obračune plata, pa je tražio od suda da ga u svojoj odluci po prethodno upućenom zahtjevu o tome obavijesti.  Sud nije smatrao da je to prigovor na radnje stečajnog upravnika u smislu čl. 20 Zakona o stečaju, pa stoga nije ni odlučivao. Takođe, vezano za dopis stečajnog povjerica od 30.11.2016. godine, sudija je naveo da takođe taj akt nije smatrao prigovorom, već kao da stečajni povjerilac hoće da rukovodi stečajnim postupkom budući da je komentarisao rad stečajnog upravnika u pogledu angažovanja vještaka za procjenu, zatim advokata za vođenje postupaka, kao i drugih radnji u cilju utvrđivanja stečajne mase.
         Na kraju, postupajući sudija cijeni da je stečajna upravnica u svemu postupala u skladu sa Zakonom o stečaju, budući da je njena zakonska obaveza da utvrdi i identifikuje imovinu koja bi činila stečajnu masu iz koje bi se kasnije namirili povjerioci, a što je i cilj stečajnog postupka.
         Dakle, na osnovu izloženog, te nakon brižljive ocjene navoda podnosioca pritužbe, kao i izjašenjenja sudije povodom pritužbi i obraćanja Gorana Rašovića iz Podgorice, koji je bio osnivač stečajnog dužnika,  cijenim da je predmetna pritužba neosnovana, da su sud i stečajni upravnik u predmetnom postupku postupali u svemu u skladu sa odredbama Zakonom o stečaju, te da je stečajna upravnica preduzela sve mjere i radnje cilju zaštite imovine stečajnog dužnika, njene identifikacije i na kraju unovčenja imovine u skladu sa zakonskom obavezom i ovlašćenjima koje ima kao stečajni upravnik."
        
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA





Saopštenje za javnost povodom sastanka sa bivšim radnicima "Ribarstvo" AD u stečaju Rijeka Crnojevića

         


         
          Dana 09.11.2018. godine u Privrednom sudu Crne Gore održan je sastanak sa predstavnicima bivših radnika "Ribarstvo" AD u stečaju Rijeka Crnojveića i stečajnim upravnikom u predmetnom stečajnom postupku Radem Mijovićem.
         Sastanak je održan povodom zahtjeva radnika za isplatu njihovih potraživanja koja se odnose na zarade koja su utvrđena u postupku i priznata od strane stečajnog upravnika.
         Radnicima je predočeno da su se iz do sada prodate imovine namirili razlučni povjerioci, budući da je skoro sva imovina stečajnog dužnika  bila predmet obezbjeđenja, kao i da razlučni povjerioci imaju prioritet u namirenju u odnosu na ostale povjerioce, jer se radi o obezbjeđenim potraživanjima.
         Takođe im je saopšteno da je Komercijalna banka AD Budva predala zahtjev da se namiri iz sredstava koja su prodata  u stečajnom postupku, za koju imovinu banka tvrdi da ima razlučno pravo, pa u  u zavisnosti kako sud bude odlučio o zahtjevu banke, zavisiće i namirenje radnika u pogledu njihovih potraživanja koja se odnose na zarde.
         Na sastanku je donijet zaključak da će radnici od strane stečajnog upravnika biti obaviješteni o daljim radnjama i o tome kako je sud odlučio u pogledu zahtjeva banke da joj se prizna razlučno pravo namirenja iz sredstava ostvarenih prodajom imovine.  
 
                                                                                    
                                                              


KABINET PREDSJEDNIKA
 

 

 
        
        
 
        
         





Saopštenje za javnost povodom posjete eksperata Evropske komisije Privrednom sudu Crne Gore u okviru pregovaračkog Poglavlja 7-Pravo intelektualne svojine

         U okviru misije Evropske komisije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7-Pravo intelektualne svojine, u okviru koje misije eksperti Evropske komisije treba da daju mišljenje da li su se stekli uslovi za privremeno zatvaranje ovog pregovaračkog poglavlja, eksperti Evropske misije su dana 30.10.2018. godine posjetili i Privredni sud Crne Gore, kao jednu, kako su naveli od ključnih institucija koja se bavi zaštitom prava intelektualne svojine.
         Eksperte Max Philippa Lehne-a I Kenneth Wright-a primili su sudija Dijana Raičković, koja je član Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za ovo poglavlje i sudija Borjanka Zogović, predsjednica odjeljenja za sporove povodom zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine.  
         Ekeperti su upoznati sa dosadašnjim rezultatima koje je ovaj sud ostvario na ukupnom nivou, kao i posebno u dijelu koji se odnose na pravo intelektualne svojine. Ekspertima su prezentovani rezultati u pogledu toga da je Privredni sud Crne Gore u poslednje dvije godine najažurniji sud u Crnoj Gori, kao i da je Privredni sud Crne Gore donošenjem Zakona o sudovima iz 2015. godine, sada jedini sud koji je osnovan za teritoriju Crne Gore i da su u isključivoj nadležnosti ovog suda sporovi povodom zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine, bez obzira na svojstvo stranaka u sporu. Vezano za rezultate u pogledu ovih sporova, ukazano je da ovaj sud u prethodnoj godini imao oko 180 predmeta iz ove oblasti, da je povećan priliv ovih predmeta, te da ti sporovi traju u prosjeku između 6 i 9 mjeseci, a da je broj potvrđenih odluka u ovim sporovima preko 90%, što predstavlja izuzetan kvalitet. Takođe je ukazano da sud ima dobre administrativne kapacitete, da su sudije iz ovog odjeljenja učestvovale na brojnim obukama u zemlji i inostranstvu, koje su bile od izuzetnog značaja u pogledu prakse i primjene prava u našem sistemu i vođenju postupaka.
         Na završnom sastanku, koji je održan dana 01.11.2018. godine u Ministarstvu vanjskih poslova kojem su prisustvovali predstavnici svih institucija koji se bave zaštitom i sprovođenjem prava intelektulane svojine, od strane eksperata je ukazano da je Privredni sud Crne Gore bio dobro pripremljen za posjetu  koja je oragnizovana i pružio značajne i obimne  informacije iz ove oblasti, a da će Evropska komisija dostaviti prelimirani izvještaj i eventualne preporuke, a sve vezano za privremeno zatvaranje ovog poglavalja.
 
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA





Odgovor Predsjednika Privrednog suda Crne Gore, g-dina Blaža Jovanića povodom pitanja Marka Vešovića, novinara dnevnih novina "Dan"

24. 10. 2018.

        
        Povodom pitanja koje ste mi dostavili dana 23.10.2018. godine u 20:24 časova, a da pri tom niste ostavili primjereno vrijeme za odgovor, imajući u vidu da ste već objavili tekst u današenjem izdanju od 24.10.2018. godine, nalazim za shodno da vam ukažem na sljedeće, a bez namjere da vas podučavam istraživačkom novinarstvu.
         Naime, tačna je informacija koju ste objavili  da sam kreditno zadužen u iznosu od 100.000,00 €, kao i da sam već 11 godina opterećen vraćanjem kredita, odnosno mjesečnih anuiteta u ne tako malom iznosu, kao i da je preostalo još 9 godina do izmirenja kreditnih obaveza, a koje sve informacije su dostupne u mom imovinskom kartonu.
         Isto tako, dobro ste istražili i objavili informaciju u predmetnom tekstu da sam u prethodnom periodu sudio u postupku po tužbi "Prva banka" AD Podgorica protiv tuženog "Rudnici boksita" AD u stečaju NIkšić, te da je u postupku donijeta presuda i da je ista potvrđena od strane Apelacionog suda Crne Gore. Ovaj građansko pravni spor sudio sam s pozivom na čl. 121 stav 3 Zakona o stečaju ("Sl.list CG", br. 1/11 od 01.11.2011. godine) koji propisuje da ako o potraživanju koje je osporeno u stečajnom postupku, u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, nije tekla parnica, taj spor po pravilu vodi stečajni sudija. To znači da sam u svojstvu stečajnog sudije u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom "Rudnici boksita" AD Nikšić postupao kao parnični sudija u vezi osporenog potaživanja.
         Međutim, nije tačna i neutemeljena je vaša istraživačko novinarska sumnja u pogledu mog zakonitog i nepristrasnog postupanja u ovom predmetu. Nisam bio dužan tražiti izuzeće u predmetnom postupku. Prije svega vaša sumnja nema utemeljenja u čl. 69 Zakona o parničnom postupku, kojim se uređuje postupak izuzeća. Takođe tendeciozna i netačna je vaša sumnja kroz objavljivanje senzaciolističkih naslova da sam kako vi kažete presudio u korist Prve banke.  Postupanjem u ovom predmetu nije dovedena u sumnju moja nepristrasnost kao sudije, niti sam bio dužan da se izuzmem  shodno čl. 4 Etičkog kodeksa sudija na koji se pozivate. Jer shodno toj odredbi u predmetnom sporu nisu postojali razlozi koji su mogli da dovedu u sumnju moju mogućnost da donesem nepristrasnu odluku. Da je postojala očigledna pristrasnost kako ste to imali namjeru da stvorite predstavu u javnosti vašim tekstom, odnosno da je učinjena korist Prvoj banci, odluka onda ne bi postala pravosnžna. Prema utvrđenoj praksi Evropskog suda, postojanje nepristrasnosti se, u smilsu čl. 6 stav 1 Evropske konvencije mora ocijeniti prema subjektivnom testu, a  to znači da treba utvrditi da li postoje lične predrasude sudije koji je sudio u određenom predmetu. Prema tome, ličnih predrasuda nije bilo, niti je bilo osnova shodno tome da se izuzmem iz predmetnog postupka.
         Napominjem i to, da Prva banka nije uspjela u većem dijelu tužbenog zahtjeva, odnosno da je odbijen njen zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je osnovano potraživanje po dva osnova u ukupnom iznosu od 999.300,34 €, što znači da je banka uspjela samo u neznatnom dijelu i to za oko 8 % u odnosu na tužbeni zahtjev.
         Još jednom bih želio da ukažem, a nadam se zbog naše buduće uspješne saradnje, da kada želite objaviti tekst koji se odnosi na rad Privrednog suda Crne Gore, predsjednika suda i sudija ovog suda, iskažete poštovanje i razumijevanje prema ovoj sudskoj instituciji.
 
 
 
                                                                       PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                Blažo Jovanić
                                 
 
 





Ostale informacije