Odgovor Predsjednika Privrednog suda Crne Gore, g-dina Blaža Jovanića povodom pitanja Marka Vešovića, novinara dnevnih novina "Dan"

24. 10. 2018.

        
        Povodom pitanja koje ste mi dostavili dana 23.10.2018. godine u 20:24 časova, a da pri tom niste ostavili primjereno vrijeme za odgovor, imajući u vidu da ste već objavili tekst u današenjem izdanju od 24.10.2018. godine, nalazim za shodno da vam ukažem na sljedeće, a bez namjere da vas podučavam istraživačkom novinarstvu.
         Naime, tačna je informacija koju ste objavili  da sam kreditno zadužen u iznosu od 100.000,00 €, kao i da sam već 11 godina opterećen vraćanjem kredita, odnosno mjesečnih anuiteta u ne tako malom iznosu, kao i da je preostalo još 9 godina do izmirenja kreditnih obaveza, a koje sve informacije su dostupne u mom imovinskom kartonu.
         Isto tako, dobro ste istražili i objavili informaciju u predmetnom tekstu da sam u prethodnom periodu sudio u postupku po tužbi "Prva banka" AD Podgorica protiv tuženog "Rudnici boksita" AD u stečaju NIkšić, te da je u postupku donijeta presuda i da je ista potvrđena od strane Apelacionog suda Crne Gore. Ovaj građansko pravni spor sudio sam s pozivom na čl. 121 stav 3 Zakona o stečaju ("Sl.list CG", br. 1/11 od 01.11.2011. godine) koji propisuje da ako o potraživanju koje je osporeno u stečajnom postupku, u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, nije tekla parnica, taj spor po pravilu vodi stečajni sudija. To znači da sam u svojstvu stečajnog sudije u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom "Rudnici boksita" AD Nikšić postupao kao parnični sudija u vezi osporenog potaživanja.
         Međutim, nije tačna i neutemeljena je vaša istraživačko novinarska sumnja u pogledu mog zakonitog i nepristrasnog postupanja u ovom predmetu. Nisam bio dužan tražiti izuzeće u predmetnom postupku. Prije svega vaša sumnja nema utemeljenja u čl. 69 Zakona o parničnom postupku, kojim se uređuje postupak izuzeća. Takođe tendeciozna i netačna je vaša sumnja kroz objavljivanje senzaciolističkih naslova da sam kako vi kažete presudio u korist Prve banke.  Postupanjem u ovom predmetu nije dovedena u sumnju moja nepristrasnost kao sudije, niti sam bio dužan da se izuzmem  shodno čl. 4 Etičkog kodeksa sudija na koji se pozivate. Jer shodno toj odredbi u predmetnom sporu nisu postojali razlozi koji su mogli da dovedu u sumnju moju mogućnost da donesem nepristrasnu odluku. Da je postojala očigledna pristrasnost kako ste to imali namjeru da stvorite predstavu u javnosti vašim tekstom, odnosno da je učinjena korist Prvoj banci, odluka onda ne bi postala pravosnžna. Prema utvrđenoj praksi Evropskog suda, postojanje nepristrasnosti se, u smilsu čl. 6 stav 1 Evropske konvencije mora ocijeniti prema subjektivnom testu, a  to znači da treba utvrditi da li postoje lične predrasude sudije koji je sudio u određenom predmetu. Prema tome, ličnih predrasuda nije bilo, niti je bilo osnova shodno tome da se izuzmem iz predmetnog postupka.
         Napominjem i to, da Prva banka nije uspjela u većem dijelu tužbenog zahtjeva, odnosno da je odbijen njen zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je osnovano potraživanje po dva osnova u ukupnom iznosu od 999.300,34 €, što znači da je banka uspjela samo u neznatnom dijelu i to za oko 8 % u odnosu na tužbeni zahtjev.
         Još jednom bih želio da ukažem, a nadam se zbog naše buduće uspješne saradnje, da kada želite objaviti tekst koji se odnosi na rad Privrednog suda Crne Gore, predsjednika suda i sudija ovog suda, iskažete poštovanje i razumijevanje prema ovoj sudskoj instituciji.
 
 
 
                                                                       PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                Blažo Jovanić
                                 
 
 

Ostale informacije