Reagovanje Privrednog suda Crne Gore povodom teksta objavljenog dana 15.01.2017. godine u dnevnim novinama „DAN“- „SUDIJA UMIJEŠANA U MAHINACIJE OD 1,5 MILIONA EURA"

17. 01. 2017.

             Jedinu tačnu informaciju koju je objavio novinar ovog dnevnog lista u tekstu jeste, da je u konkretnom izvršnom postupku odlukom Privrednog suda Crne Gore od 17.11.2016. godine odloženo izvršenje rješenja o izvršenju Javnog izvršitelja Mladena Pavličića, a po predlogu izvršnog dužnika  "Proinvest" DOO Podgorica. Tendeciozni su i pravno neutemeljeni navodi novinara da se u konkretnom radi o "čudnoj" odluci, budući da je sasvim legitimno da sud odloži izvršenje kada zakon to propisuje, a za šta su u konkretnom bili ispunjeni uslovi.
             Izvršenje je odloženo do pravosnažnog okončanja postupka koji se vodi pred ovim sudom po tužbi "Proinvest" DOO Podgorica protiv tuženog "Alpine" DOO Podgorica pod poslovnom oznakom P.br. 699/16 (ranije oznake P.br. 64/10) radi duga u iznosu od 1.987.149,69 €.
             Da je novinar pokazao dobru namjeru, te da je zaista htio da u potpunosti informiše javnost o predmetnom postupku, mogao je da zna iz kojih razloga je odloženo izvršenje, te da informacju o tome dobije od strane suda, odnosno službe za odnose sa javnošću,  a za šta nije uskraćen ni jedan medij u Crnoj Gori, pa se na ovaj način stvara ozbiljna i objektivna sumnja u namjeru ovako senzacilističkog teksta kojim se ozbiljno pokušava dovesti u pitanje integritet jednog izuzetnog sudije i profesionalca kakav je sudija Nataša Sekulić, a samim tim i integritet suda.
             S tim u vezi, u potpunosti je pravno i neutemeljno i to, da na ovaj način izvršni dužnik pokušava da ne plati milionski dug, budući da ne postoji način da se ne plati obaveza koja je utvrđena pravosnažnom i izvršnom odlukom, već se u konkretnom radi o odlaganju izvršenja, a za šta su bili ispunjeni uslovi.
             Odlukom Vijeća ovog suda IP.br. 3758/16 od 09.01.2017. godine, odbijen je prigovor izvršnog povjerioca i potvrđeno rješenje Privrednog suda Crne Gore I.br. 213/16 od 17.11.2016. godine, obzirom da je Vijeće našlo da prvostepeni sud nije pogrešno utvrdio činjenično stanje, niti je u konkretnom došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, već da su ispunjeni uslovi za odlaganje, na koji način je odluka o odlaganju postala pravosnažna.
             Novinar ovog dnevnog lista stidljivo kroz tekst dovodi u sumnju postojanje spora pred ovim sudom po tužbi "Proinvest" DOO Podgorica protiv tuženog "Alpine" DOO Podgorica pod poslovnom oznakom P.br. 699/16,  pri čemu želi izbjeći činjenicu, da je taj postupak zaista u toku, a o čemu je, da je htio da objavi potupnu informaciju, takođe mogao da se informiše, na koji način se opet stiče utisak kakva je namjera novinara i teksta koji je objavljen.
             Neznanje i neupućenost novinara ogleda se i u činjenici što novinar u tekstu tvrdi da je registar privrednih subjekata  u nadležnosti Privrednog suda Crne Gore, te da ovaj sud vrši registaciju privrednih subjekata i sve promjene koje su vezane za iste. Naime,  registraciju privrednih subjekata još od 2011. godine vrši Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore, a i pravnoj i laičkoj javnosti je opšte poznato da Privredni sud Crne Gore i Poreska upava Crne Gore, predstavljaju dva odvojena organa, jedan kao dio sudske, a drugi kao dio izvršne vlasti, te da je sud nadležan za sudski postupak, a da se postupak pred Centralnim registrom privrednih subjekata odvija po pravilima upravnog postupka.  Novinar je to mogao i da sazna prilikom pribavljanja informacija sa sajta CRPS-a, budući da je u tekstu objavio dio izvoda sa osnovnim podacima o društvu "Alpine" DOO Podgorica.
             Tačne su tvrdnje novinara da je "Alpine" DOO Podgorica preuzeta od novog vlasnika društva "Vektor" DOO Beograd, budući da je pred ovim sudom priznata strana sudska odluka-Rješenje Trgovačkog suda u Beču br. 5S 80/13v-2377 od 23.11.2016. godine kojim je odobrena prodaja udjela u Alpine Bau Gmbh u Alpine DOO Podgorica. Stoga trvdnje novinara da su isprave koje su prethodile postupku dobijanja novog vlasnika falsikfikovane, bez postojanja pravosnžanih odluka u tom pravcu, mogu se ocijeniti u ovom momentu samo kao tendeciozne i paušalne.
             Na kraju, a što proizilazi iz sadržine ovog teksta, to je da se ovakvim neprovjerenim i netačnim informacijama, senzaciolističkim naslovom samog teksta, osporava integritet i ugled sudije, gospođe Nataše Sekulić. Želimo ukazati javnosti, da se radi o sudiji sa dugogodišnjim iskustvom, uglednom i poštovanom u crnogorskom pravosuđu, kako kroz rezultate rada, tako i odnosom prema sudu i strankama. Sudija Nataša Seklulić je predsjednik izvršnog odjeljenja, koja zajedno sa još jednim sudijom koji je član ovog odjeljenja, upravo odlučuje u postupcima kada se  traži odlaganje izvršenja, kao sudija pojedinac, kao i u postupacima  po predlogu za određivanje obezbjeđenja, predlogu za protivizvršenje i u drugim postupcima koje propisuje Zakon o izvršenju i obezbjeđenju. Sve odluke koje sudija Nataša Sekulić, donese kao sudija pojedinac u prvom stepenu, podložne su ispitivanju po pravnom lijeku, dok je procenat potvrđenih odluka koje je donijela sudija, izuzetno visok.
            Radi potpunog infomisanja javnosti, ukazujemo da novinar, a što se može vidjeti i iz samog teskta, nije pokušao da sasluša drugu stranu, niti je u konkretnom poštovao odredbe čl. 25 Zakona o medijima, po kojima je bio dužan da objektivno i tačno izvještava o sudskim postupcima, pa je ovakvim tekstom pokušao da stvori suprotnu sliku jednog zakonitog sudskog postupka koji se vodi pred ovim sudom, a pri čemu nije ostavio dovoljno vremena za komentar od strane sudije koja je postupala u postupku, niti je zatražio bilo kakvu informaciju od strane suda i službe za odnose sa javnošću.
            Očigledno je da su ovakav tekst i njegova namjera podmognuti od strane druge strane u postupku, uslijed nezadovoljstva odlukom koja je donijeta, a kako se radi o odluci koja je sada pravosnažna i ispitana u postupku po prigovoru, to rezultat nezadovoljstva jedne strane u postupku, ne može biti osnov za objavljivanje pravno neutemeljenih i neargumentovanih tekstova, a kakav je upravo ovaj tekst.
           
 
                                                                                                         
 
                                                                                          Služba za odnose sa javnošću
                                                                                                       
 

Ostale informacije