SAOPŠTENJE POVODOM NAKNADNO PRONAĐENE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA DP "JAVORAK"

02. 08. 2016.

             S obzirom da je u jednom dnevnom listu objavljena neistinita, netačna i neobjektivna informacija, vezano za postupak u vezi naknadno pronađene imovine stečajnog dužnika DP "Javorak", to radi potpunog informisanja javnosti, a u skladu sa već ustaljenom praksom ovog suda, želimo ukazati i na bitne okolnosti vezano za ovaj sudski postupak.
            Stečaj u tada Društvenom preduzeću "Javorak" NIkšić otvoren je rješenjem ovog suda St.br.7/91 dana 18.03.1992.godine. Stečaj je zaključen rješenjem ovog suda St.br.7/91 od 19.04.2004.godine.
            Nakon više od 11 godina, od dana zaključenja stečajnog postupka, dana 19.11.2015. godine, ovom sudu obratio se MMK "Standard", iskazujući zainteresovanost za kupovinu udjela koji DP Javorak ima u hotelu Metalurg u Igalu. Za 1/52 idelnog dijela ponuđena je cijena koju stečajni upravnik nije prihvatio. Kao razlog ponuđene cijene, koju je ocijenio realnom,  ponuđač je naveo da su akcije hotela firme plaćene 100,000.00 € iz razloga što je nepokretnost u jako lošem stanju, te da rekonstrukciju hotela koče administrativne radnje lokalnih organa. Sud je uvažavajući taj predlog odredio stečajnog upravnika kao zastupnika stečajne mase u cilju utvrđivanja bitnih činjenica za dalje postupanje. 
            Kako se radilo o stečajnom postupku koji je otvoren 1992.godine a zaključen 2004.godine, i kako se u međuvremenu mijenjala zakonska regulativa u oblasti stečaja, te s obzirom da stečajni upravnik u spisima predmeta nije pronašao podatke i vjerodostojnu dokumentaciju, za drugačije postupanje, to se obratio jedinom ponuđaču za kupovinu udjela, sa zahtjevom br. 05. od 01.12.2015. godine za revidiranje postojeće ponuđene cijene.
            Dana 02.12.2015. godine ponuđač je dostavio korigovanu ponudu u kojoj je dostavio povećanu cijenu, na zahtjev stečajnog upravnika.
            Upravnik je potom pribavio preliminarnu procjenu udjela u hotelu Metalurg od strane ovlašćenog procjenjivača, od 04.12.2015.godine, u kojoj se navodi da vrijednost udjela se kreće od 10.000,00 do 15.000,00 €.
            Upravnik je takođe iz spisa predmeta utvrdio da su sva potraživanja prema povjeriocima ovog dužnika već ranije u cjelosti namirena.
            Kako je stečajni postupak hitan i javan, stečajni upravnik se opredijelio za prodaju predmetne imovine metodom javnog nadmetanja, pri čemu je početna cijena imovine – u skladu sa članom 136. stav 1. Zakona o stečaju, bila najveća ponuđena cijena za otkup od strane ponuđača, kako bi ponuđači mogli dostavljati ponude veće od početne cijene.
            Dana 24.12.2015. godine, stečajni upravnik je u dva dnevna lista (Pobjeda i Dnevne Novine) objavio 1 (prvi) oglas za javno nadmetanje putem prikupljanje pisanih ponuda za prodaju imovine stečajnog dužnika DP "Javorak" d.o.o. u stečaju  Nikšić, koje nadmetanje je proglašeno neuspješnim, budući da u roku predviđenom oglasom nije dostavljena niti jedna ponuda tj. nije bilo zainteresovanih lica za kupovinu imovine iznad date početne cijene.
            Stečajni upravnik je nakon toga, 02.02.2016. godine dostavio Privrednom sudu Crne Gore Obavještenje o namjeravanoj prodaji imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe u skladu sa Zakonom o stečaju, u kome je obavijestio stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce, kao i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaji imovine stečajnog dužnika DP „Javorak“ u stečaju Nikšić - metodom neposredne pogodbe, u skladu sa članom 16. stav 1. Zakona o stečaju, po početnoj cijeni iz prethodnog oglasa.
            Kako na Obavještenje o namjeravanoj prodaji imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe nije bilo primjedbi u zakonskom roku, niti nakon njega, stečajni upravnik je donio Odluku o prodaji imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe. Stečajni upravnik se opredijelio za ovaj vid prodaje zbog toga što na javnom nedmetanju nije blagovremeno dostavljena nijedna ponuda za navedenu imovinu, zbog toga što se radi o idealnom dijelu nepokretnosti od 1/52 koji je teško unovčiv na tržištu, kao i zbog toga što se predloženi kupac jedini javio za kupovinu metodom neposredne pogodbe. Po mišljenju stečajne uprave odbijanjem ponude zainteresovanog kupca stečajni dužnik bi vjerovatno došao u poziciju da istu imovinu više ne može prodati, ili ne za ponuđenu cijenu, dok bi se, daljim ponavljanjem oglasa za javno nadmetanje, povećali troškovi stečajnog postupka i time narušilo načelo ekonomičnosti stečajnog postupka.
            Dana 23.03.2016. godine stečajni upravnik je potpisao ugovor sa kupcem u kojem je zaključkom UZN CG PJ Herceg Novi promijenjen idealni suvlasnički dio sa 1/52 na 109/5720.
            Prema tome, u postupku prodaje izvšene su sve radnje predviđene Zakonom o stečaju, i idelani dio objekta je unovčen za najveću cijenu koja se mogla postići, te je u konkretnom slučaju postupak sa naknadno pronađenom imovinom stečajnog dužnika sproveden u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.
            Sasvim je jasno iz prethodno navedenog da u konkretnom slučaju od strane stečajne uprave nije počinjena ni jedna nepravilnost, a posebno ne radnje kako su kvalifikovane od strane jednog dnevnog lista, krajnje zlonamjerno i senzacionalistički.
 
 

Ostale informacije