SAOPŠTENJE U VEZI ODLUČIVANJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA PO ŽALBAMA NA RJEŠENJA OVOG SUDA KOJIM SE ODBIJAJU ZAHTJEVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

U toku 2016. i 2017.godine ovom sudu prispio je veliki broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama od strane nevladine organizacije „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS“.
 
Saglasno pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore Su VI br.60/11 od 06.07.2011.godine, te sudskoj praksi Upravnog suda Crne Gore, prilikom odlučivanja o podnijetim zahtjevima ovaj sud je utvrđivao da li je podnosilac zahtjeva stranka u postupku, da li ima opravdan pravni interes da joj se dozvoli razmatranje i prepisivanje pojednih spisa, te da li se traži pristup inormaciji dostavljanjem pravosnažne sudske odluke. U slučajevima gdje je utvrđeno da nijesu ispunjene navedene pretpostavke, zahtjev za slobodan pristup informacijama je odbijen.
 
U postupku po žalbi, Agencija za zaštitu ličnih podatka i slobodan pristup informacijama, poništila je većinu rješenja ovog suda sa obrazloženjem da Agencija  ne prihvata stanovište Upravnog suda Crne Gore, a samim tim i stav Vrhovnog suda. Izrekom rješenja Agencija je naložila ovom sudu da dostavi podnosiocu zahtjeva tražene informacije i obavezala je ovaj sud da podnosiocu zahtjeva nadoknadi troškove izjavljivanja žalbe u iznosu od 476,00 eura, po svakoj podnijetoj žalbi.
 
Ovaj sud je postupio po nalogu Agencije, izvršio drugostepeno rješenje. Istovremeno je ovaj sud podnio tužbe Upravnom sudu, radi preispitivanja zakonitosti rješenja Agencije.
 
Međutim, ovaj organ nije nadoknadio troškove postupka po žalbi NVO „MANS“ u iznosu od po 476,00 eura, jer u budzetu Crne Gore ne postoje opredijeljena sredstva za Privredni sud Crne Gore koja bi se koristila u svrhe nadoknade troškova upravnog postupka strankama po čijim zahtjevima se odlučuje.
 
Kako je ovaj sud stanovišta da je odluka Agencije, u dijelu kojim se obavezuje ovaj sud da iz budzeta Crne Gore (od sredstava poreskih obveznika) nadoknadi troškove postupka advokatu NVO „MANS“, protivna javnom interesu, članu 104 st.1 Zakona o opštem upravnom postupku i stanovištu upravne i sudske prakse, na to je ukazano Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podatka i slobodan pristup informacijama.
 
Naime, troškovi upravnog postupka su troškovi koji nastanu povodom vođenja istog: troškovi dolaženja, danguba, izdaci za takse, za pravno zastupanje, stručno pomaganje, putni troškovi službenih lica, izdaci za svjedoke, vještake, tumače, povodom vršenja uviđaja, izdavanje oglasa i slično. Ti troškovi padaju na teret onoga ko je cio postupak prouzrokovao, u konkretnom slučaju na teret podnosioca zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Samo u slučaju da upravni postupak pokreće državni organ, opravdano je nadoknaditi troškove stranki koja je učestvovala u tom postupku, jer u tom slučaju stranka nije prouzrokovala postupak, već je protiv njene volje morala da u istom učestvuje.
 
Imajući u vidu dosadašnji broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama od strane ovog organa (koji su odbijenu saglasno stavu Upravnog i Vrhovnog suda), podnijetih od strane iste nevladine organizacije, a ako bi se prihvatio stav Agencije, država Crna Gora (poreski obveznici – građani) bi mogla biti po tom osnovu platiti iznos od preko 25.000 eura, jednoj nevladinoj organizaciji za angažovanje jednog advokata. Međutim, takva praksa bi prouzrokovala mnogo veće budzetske rashode u budućnosti, pa bi se pokretanjem velikog broja upravnih postupaka, po zahtjevu stranke o kojem državni organ mora da odluči, zloupotrebom prava, mogli sticati ogromni prihodi na teret državnog budžeta i poreskih obveznika.
 
Upravo iz navedenog razloga, ovaj sud je pokrenuo upravne postupke pred Upravnim sudom Crne Gore za poništaj rješenja Agencije, stavljajući iznad svega vladavinu prava, javni interes, odnosno interes Države Crne Gore i svih njenih građana, jer se ovakvim pravnim stavom Agencija može nanijeti štetu državnom budžetu.
 
Savjetu je ukazano da ukoliko podnosioci zahtjeva smatraju da im je državni organ prouzrokovao štetu svojom odlukom donijetom u upravnom postupku, koja se ogleda u umanjenu njihove imovine zbog isplate troškova advokatu za sastav žalbe i drugih troškova, isti mogu tužbom pokrenuti parnični postupak protiv Države Crne Gore za naknadu (eventualne) štete, u kojem postupku bi se utvrđivalo da li je šteta po podnosioca zahtjeva nastala zbog nezakonitog rada državnog organa.
 

Ostale informacije