SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 
 
 
         Obavještavamo javnost i sva zainterosovana lica, da su dana 17.03.2016. godine Privredni sud Crne Gore i društvo "Ogimar MNE" DOO Podgorica, potpisali Memorandum o saradnji čija je osnovna namjera da međusobnom saradnjom ostvare veću transparenstnost i učine dostupnim široj javnosti prodaju imovine stečajnog dužnika, a sve u cilju povoljnijeg unovčenja imovine stečajnog dužnika u postupku sprovođenja stečajnog postupka i kolektivnog namirenja povjerilaca.  
         Imajući u vidu sadržinu odredbi potpisanog Memoranduma, oglasi o prodaji imovine stečajnog dužnika, osim u štampanim medijima kako je to propisano Zakonom o stečaju, sada će se objavljivati i na sajtu www.stecaj.co.me .
         Na sajtu www.stecaj.co.me  oglasi će se i po isteku roka od 15 dana, trajno čuvati, na koji način će se postići puna transparentnost kada je u pitanju prodaja imovine stečajnih dužnika u stečajnom postupku.                   
 
          
 
        
 
 

Ostale informacije