Saopštenje za javnost povodom zaključenja Aneksa Ugovora o prodaji imovine Kombinata aluminujuma Podgorica AD Podgorica u stečaju

 
         Dana 15.03.2018.godine pred notarem zaključen je Aneks UZZ.br. 153/2018 Ugovora o prodaji imovine KAP- u stečaju, UZZ br.372/2014 od 10.06.2014.godine, između  prodavca AD „KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA“ u stečaju, koga zastupa stečajni upravnik Veselin Perišić  i kupca imovine „UNIPROM“ DOO Nikšić.
 
         Aneksom Ugovora, ugovorne strane su se saglasile da prodavac vrati kupcu mjenicu koja mu je data kao sredstvo plaćanja, na ime isplate kupoprodajne cijene u iznosu od 6.980.000,00 EUR, uz obavezu kupca da prenese imovinska prava na prodavca za dio imovine koja je bila predmet osnovnog ugovora o prodaji imovine, u ukupnoj površini od 233.103 m2.
Aneks o prodaji imovine stečajnog dužnika zaključen je jer prodavac u ugovorenom roku, a i nakon isteka roka nije mogao da preda dio imovine kupcu, bez tereta i ograničenja, u skladu sa Ugovorom. Kako je protekao duži vremenski period od potpisivanja ugovora, a da nije bio izvršen dio ugovornih obaveza od strane prodavca, stečajna uprava je ocijenila da je u interesu stečajnog dužnika i svih stečajnih povjerilaca da se zaključi aneks Ugovora i time izvrše sve ugovorne obaveze u cjelosti, kako od strane prodavca tako i od strane kupca, čime je Ugovor u potpunosti izvršen.
 
       Imajući u vidu da je imovina koja je predmet Aneksa, na dan 15.01.2018.godine procjenjena na iznos od 10.243.170,00 €, koju procjenu je uradila Komisija Uprave za nekretnine Crne Gore, stečajna uprava je ocijenila da se zaključenjem aneksa ne nanosi šteta stečajnom dužniku i povjeriocima, već se stečajna masa uvećava, što je u skladu sa načelom ekonomičnosti stečajnog postupka.
 
         S obzirom da je nakon zaključenja Aneksa, Ugovor o prodaji imovine stečajnog dužniku u potpunosti izvršen, stekli su se uslovi da stečajni dužnik objavi oglas za prodaju imovine koja je bila predmet Aneksa i prodajom imovine uveća stečajnu masu. Takođe, kupac imovine „UNIPROM“ DOO Nikšić stekao je mogućnost i zatražio je od suda izdavanje mišljenja da je isplatio tržišnu cijenu, u smislu člana 419 Zakona o svojinsko pravnim odnosima.
                           
                                                                 
                                                        Služba za odnose sa javnošću


Ostale informacije